Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zmianach dotyczących matur oraz egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Największa zmiana nastąpi na maturze. Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

„W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego” – przekazało MEN.

Zmiany w egzaminach końcowych 2021

W przypadku egzaminu ósmoklasisty:

 1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
 2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

W przypadku egzaminu maturalnego:

 1. z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
 2. z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany na egzaminach

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. REKLAMA

Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Zadania dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Do 31 grudnia br. zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

źródło: men.gov.pl

Egzaminy końcowe w 2020 roku odbywały się w specyficznych, pandemicznych warunkach. Niestety odbiło się to na wynikach matur. Tylko 74 proc. z 259 tys. maturzystów zdało egzamin w pierwszym terminie. To mniej niż w roku poprzednim, kiedy zdawalność przekroczyła 80 proc., to także jeden z najniższych wyników w historii nowej matury.

Najgorzej, to już tradycja, wypadł egzamin z matematyki. Oblało go 21 proc. zdających, a średni wynik wyniósł 52 proc. punktów. Zdawalność z języka polskiego była znacznie wyższa – wyniosła aż 92 proc., zaś średni wynik był taki jak z matematyki. Najwięcej maturzystów wybrało maturę z języka angielskiego, ponad 94 proc. W przypadku tego egzaminu, podobnie jak w poprzednich latach, średnia była dość wysoka i wyniosła 73 proc.

O średnich wynikach z pozostałych przedmiotów można poczytać na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

A jak tegoroczna matura ma się do wyników z 2019 roku? Wówczas też sytuacja była szczególna – strajkowali nauczyciele i do końca nie było wiadomo, jak będzie przebiegał egzamin. Ostatecznie mature zaliczyło 80,5 proc. egzaminowanych (w liceach 86,4 proc., a w technikach 70,5 proc.) spośród 247 tys. uczniów.

Z języka polskiego w 2019 roku maturzyści uzyskali średnio 52 proc., z matematyki 58 proc., a z najchętniej wybieranego (ponad 90 proc. przypadków) języka obcego – angielskiego – 73 proc.


31 lipca 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym, tj. w czerwcu 2020 r.,przystąpiło 343 tys. spośród blisko 350 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.).

Według informacji udostępnionych na stronie CKE, w porównaniu do zeszłego roku lepiej wypadła tylko matematyka. Średnia punktów z matematyki wyniosła 46 proc, czyli o 1 proc. więcej w porównaniu do 2019 roku. Z języka polskiego 59 proc. (4 proc. mniej), a z języka angielskiego 54 proc. (5 proc. mniej).

W Warszawie średnie wyniki uczniów w 2020 roku kształtowały się następująco: język polski 68 proc., matematyka 61 proc., język angielski 74 proc.

Matura 2020 z języka polskiego rozpoczęła się w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 9.00. Jednak jeszcze w tym samym dniu w sieci pojawiły się informacje dotyczące ewentualnego przecieku tematów maturalnych. Poinformował o tym na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów. Jak podał, z danych Google Trends wynika, że ok. godz. 6.30 w sieci zaczęto wyszukiwać frazy „wesele elementy fantastyczne” i „wesele fantastyka”, a ok. godz. 7.00 – dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: „Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Wesela”. Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim

Odnosząc się do tej sprawy w TVP Info, szef MEN oświadczył, że na razie nie wiadomo, czy faktycznie doszło do wycieku tematów.

„Przekazaliśmy sprawę policji, żeby sprawdziła, czy ten trop to tylko dywagacje w Internecie czy rzeczywiście próba przemycenia tego, co było w arkuszach” – stwierdził.
Na pytanie, czy resort rozważa powtórzenie egzaminu, jeśli doniesienia o wycieku by się potwierdziłyby, Piontkowski odpowiedział, że na pewno nie będzie unieważnienia egzaminu w całej Polsce.

„Jeżeli w ogóle, to miejscowo, w tych miejscach, gdzie mogła być jakaś grupa maturzystów, która mogła mieć wcześniej dostęp do tematów” – oświadczył minister.

Dodał, że powodem do unieważnienia egzaminu nie jest też majowa data, która pojawiła się na arkuszach. Wyjaśnił, że arkusze zostały przygotowane w marcu, zanim wybuchła epidemia i zanim zapadła decyzja o przesunięciu terminu matur z maja na czerwiec.
Źródło: PAP/Radio ZET

Tegoroczni maturzyści z miesięcznym opóźnieniem rozpoczynają dziś egzamin dojrzałości. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!!! Trzymamy kciuki!!!

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Marcin Smolik – podał nowe terminy egzaminów: maturalnego, ósmoklasisty, gimnazjalnego (szkoły dla dorosłych) oraz kwalifikacji zawodowych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Szczegółowy kalendarz egzaminów pisemnych znajdziecie Państwo w rozporządzeniu dyrektora CKE – tutaj

Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów; odbędą się one nie wcześniej niż w czerwcu, zakomunikujemy o tym co najmniej trzy tygodnie wcześniej – poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że taka była większość głosów – ekspertów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Rozumiemy, że to jest nietypowy czas dla wszystkich Polaków i zdecydowaliśmy się podjąć taką decyzję – podkreślił szef rządu. Z kolei szef resortu edukacji został zapytany, w jaki sposób zostanie rozwiązania kwestia zakończenia roku szkolnego i świadectw oraz czy przewiduje się wydłużenie roku szkolnego. Na razie nie ma takiego powodu. Świadectwa także można odbierać w terminie późniejszym. Nie musi być to dzień zakończenia zajęć – odpowiedział Dariusz Piontkowski Będziemy także zalecali dyrektorom, aby świadectwa mogli przekazywać uczniom w formie elektronicznej – powiedział szef MEN.

W związku z epidemią COVID-19 do 26 kwietnia przedłużone będzie też zamknięcie uczelni, odwołane będą wtedy m.in. zajęcia stacjonarne na uczelniach – wynika z informacji przedstawionych w czwartek przez rząd.

Ogólny zarys punktacji w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest znany i klarowny. Niestety wiele wątpliwości budzi co roku wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych publikowanych przez poszczególnych kuratorów oświaty. W woj. mazowieckim w poprzednim roku szkolnym na takiej liście znalazły się aż 1164 konkursy o różnym stopniu trudności i zasięgu.

Lektura wykazu budzi zdziwienie, a nawet niedowierzanie. Bo obok poważnych konkursów o ustalonej renomie, co do których można mieć nadzieję, że trzymają poziom, mamy także prawdziwy festiwal różności. Jest tu bowiem mnóstwo lokalnych inicjatyw i wysyp nowych jednorazowych konkursów.

Jednak w tym roku szkolnym ma nastąpić diametralna zmiana i znaczne ograniczenie liczby punktowanych konkursów. Kurator mazowiecki podał wymagania formalne, które musi spełnić konkurs, by znaleźć się na liście:

 1. Konkurs powinien posiadać ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora).
 2. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:
 • tytuł konkursu;
 • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
 • jasno określone zasady uczestnictwa;
 • kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
 • określone miejsca zwycięskie wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
 • harmonogram.

           3. Brak opłat za udział w konkursie

           4. Zasięg konkursu minimum powiatowy

           5. Konkurs powiatowy i wojewódzki musi się składać z minimum 2 etapów, konkurs ogólnopolski i międzynarodowy z minimum 3 etapów

           6. Wzór zaświadczenia/dyplomu zawierającego niezbędne dane do ewentualnego wykorzystania podczas rekrutacji (zasięg konkursu, miejsce zdobyte, dane organizatora i inne).

Co to oznacza w praktyce? W tegorocznym zestawieniu nie znajdą się wszystkie płatne konkursy, w którym brało udział wielu uczniów głownie z myślą o dodatkowych punkach w rekrutacji…

Zamieszczamy zestawienie średnich wyników egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w nowej egzaminacyjnej formule.

Uwzględniliśmy te niepubliczne szkoły podstawowe, których uczniowie uzyskali łączny wynik powyżej średniej warszawskiej  z tych trzech przedmiotów egzaminacyjnych. Średnia dla Warszawy z egzaminu ósmoklasisty w 2019 z języka polskiego to 73%, z matematyki 59% a z języka angielskiego 77%.

Analizując nasz ranking warto pamiętać, że średnie wyniki egzaminów końcowych to tylko jeden z istotnych parametrów oceny pracy danej szkoły. Należałoby go uzupełnić dodatkowo o wskaźnik EWD, czyli Edukacyjną Wartość Dodaną oraz poznać całościowy raport ewaluacyjny pracy szkoły przygotowany przez kuratorium.

Wyniki wszystkich szkół podstawowych znajduje się w nasze Wyszukiwarce wyników egzaminów

Nazwa szkoły / Patron / Adres Rok egzaminu Dzielnica Uśredniony wynik egzaminu
z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego
1 Szkoła Podstawowa przy Społecznym LO nr 4
im. Batalionu AK „Parasol”
Hawajska 14 A
02-776 Warszawa
2019 Ursynów 94.00%
2 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego
ul. Polinezyjska 10A
02-777 Warszawa
2019 Ursynów 91.67%
3 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 w ZS nr 16 STO
Al. Solidarności 113 c
00-140 Warszawa
2019 Śródmieście 91.33%
4 Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”
ul. Nowowiejska 39a
02-010 Warszawa
2019 Ochota 91.00%
5 Multischool Międzynarodowa Szkoła Podstawowa
ul. Niedźwiedzia 46
02-666 Warszawa
2019 Mokotów 90.67%
6 Szkoła Podstawowa nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6
02-785 Warszawa
2019 Ursynów 90.67%
7 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Ostrobramska 72
04-175 Warszawa
2019 Praga Południe 90.67%
8 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
im. Zawiszy Czarnego
ul. Paryska 25
03-945 Warszawa
2019 Praga Południe 89.67%
9 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji PRIMUS
im. Roberta Schumana
ul. Zoltana Balo 1
02-793 Warszawa
2019 Ursynów 89.67%
10 Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin
im. Jana Pawła II
ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
2019 Ursynów 89.67%
11 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51
im. Jana Brzechwy
ul. Przy Parku 36
02-384 Warszawa
2019 Ochota 89.67%
12 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26
im. Prof. Jigoro Kana
ul. Puławska 97 B
02-595 Warszawa
2019 Mokotów 89.00%
13 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14
im. Dzieci Zjednoczonej Europy
ul. Bachmacka 3
02-647 Warszawa
2019 Mokotów 89.00%
14 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa
2019 Wawer 88.67%
15 Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej
im. im. Jana Gutenberga
ul. Obrzeżna 12 A
02-691 Warszawa
2019 Mokotów 88.67%
16 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
ul. Dziatwy 6
03-109 Warszawa
2019 Białołęka 88.33%
17 Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28
im. Błogosławionej Marii Angelii Truszkowskiej
ul. Azaliowa 10
04-539 Warszawa
2019 Wawer 87.67%
18 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO
ul. Astronautów 11
02-154 Warszawa
2019 Włochy 87.33%
19 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wspólna 35
05-075 Warszawa
2019 Wesoła 87.00%
20 Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
2019 Bielany 86.00%
21 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi nr 81
ul. Karolkowa 49
01-203 Warszawa
2019 Wola 86.00%
22 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO
ul. Traktorzystów 16
02-495 Warszawa
2019 Ursus 85.67%
23 Niepubliczna szkoła Podstawowa
im. Juliusza Verne’a
ul.Marymoncka 34
01-813 Warszawa
2019 Bielany 85.67%
24 Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49
ul. Jana Sebastina Bacha
– Warszawa
2019 Mokotów 85.33%
25 Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74
im. Bł. Honorata Koźmińskiego
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa
2019 Bielany 85.00%
26 Szkoła Podstawowa nr 24 STO
ul. Powstańców Śląskich 67a
01-355 Warszawa
2019 Bemowo 84.33%
27 ” Żagle” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia ” Sternik”
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
2019 Wawer 84.00%
28 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13
im. Lotników Amerykańskich
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 13
01-992 Warszawa
2019 Bielany 83.67%
29 Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
2019 Mokotów 83.67%
30 Szkoła Podstawowa
im. św. Franciszka
ul. Teresińska 9
00-727 Warszawa
2019 Mokotów 83.67%
31 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97
ul. Abramowskiego 4
02-659 Warszawa
2019 Mokotów 83.67%
32 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
ul. Patriotów 148
04-839 Warszawa
2019 Wawer 83.67%
33 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 DIDASKO
ul. Terespolska 19
03-813 Warszawa
2019 Praga Południe 83.33%
34 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepoalanek
ul. Zaruby 2
02-796 Warszawa
2019 Ursynów 83.33%
35 Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO
ul. Wolumen 3
01-912 Warszawa
2019 Bielany 83.33%
36 Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Wóycickiego 1/3 bud.18
01-974 Warszawa
2019 Bielany 83.33%
37 Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa
2019 Wola 83.00%
38 Szkoła Podstawowa Montessori
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa
2019 Śródmieście 83.00%
39 Podstawowa Szkoła Miedzynarodowa The International School
ul. Jagielska 2
02-886 Warszawa
2019 Ursynów 82.67%
40 Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Na Rzecz Rodziny
ul. Przy Bażantarni 3
02-793 Warszawa
2019 Ursynów 82.33%
41 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO
ul. Toruńska 23
03-226 Warszawa
2019 Targówek 82.33%
42 Szkoła Podstawowa Kolegium Zakonu Pijarów
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa
2019 Mokotów 82.33%
43 Szkoła Podstawowa Bednarska
ul. Raszyńska 22
00-468 Warszawa
2019 Ochota 82.00%
44 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
ul. ks. Jana Sztuki 13
04-320 Warszawa
2019 Praga Południe 81.67%
45 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Świętojerska 24
00-202 Warszawa
2019 Śródmieście 81.33%
46 Katolicka Szkoła Podstawowa
im. ks. Piotra Skargi
ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa
2019 Wola 80.67%
47 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12
im. Emanuela Bułhaka
ul. Armii Krajowej 9
05-075 Warszawa
2019 Wesoła 80.67%
48 Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji
ul. Kolektorska 9/11
01-692 Warszawa
2019 Bielany 80.67%
49 Akademicka Szkoła Podstawowa Wyższej Szkoły Menadżerskiej
ul. Kawęczyńśka 36
03-772 Warszawa
2019 Praga Północ 80.67%
50 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Warsaw Bilingual School
ul. Radarowa 6
02-137 Warszawa
2019 Włochy 80.50%
51 Publiczna Szkoła Podstawowa STO w ZSP nr 1 STO
al. Sztandarów 2
04-423 Warszawa
2019 Rembertów 80.33%
52 Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek
im. Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej
ul. Krasińskiego 31
01-784 Warszawa
2019 Żoliborz 80.00%
53 Szkoła Podstawowa Niepubliczna Fundacji „Nauka i Wiedza”
ul.Nowoursynowska139U
null Warszawa
2019 Ursynów 79.33%
54 Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa MENTIS
ul. Słodka 2
03-290 Warszawa
2019 Białołęka 79.33%
55 Szkoła Podstawowa Edison
ul. Królewicza Jakuba 69
02-956 Warszawa
2019 Wilanów 79.00%
56 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62
ul. Skrajna 10
03-209 Warszawa
2019 Targówek 79.00%
57 Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Racławicka 14
02-601 Warszawa
2019 Mokotów 79.00%
58 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Inspiracja
ul. Mehoffera 90
03-118 Warszawa
2019 Białołęka 78.67%
59 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Towarszystwa Oswiatowego
ul. Przy Bażantarni 3
02-793 Warszawa
2019 Ursynów 78.67%
60 Prywatna Szkoła Podstawowa „Wonderful Years School”
ul. Egipska 7
03-977 Warszawa
2019 Praga Południe 78.00%
61 Szkoła Podstawowa Chocimska
ul. Miodowa 21c
00-791 Warszawa
2019 Śródmieście 78.00%
62 Społeczna Szkoła Podstawowa
im. S. Lema STO
ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
2019 Praga Północ 78.00%
63 Kanadyjska Szkoła Podstawowa Nr 84
ul. Bełska 7
02-638 Warszawa
2019 Mokotów 78.00%
64 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza szkoła”
im. im. Janusza Korczaka
ul. Liczydło 3
03-183 Warszawa
2019 Białołęka 77.33%
65 Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine”
ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa
2019 Wilanów 77.33%
66 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aurus
ul. Poleczki 7
02-822 Warszawa
2019 Ursynów 77.00%
67 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 w ZS Prywatnych
ul. Wał Miedzeszyński 141
04-987 Warszawa
2019 Wawer 77.00%
68 Miedzynarodowa Europejska Szkoła Podstawowa
ul. Wiertnicza 140
02-952 Warszawa
2019 Wilanów 76.67%
69 Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Skrajna 10
03-209 Warszawa
2019 Targówek 75.67%
70 Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Jeana Monneta
ul. Belwederska 6a
00-762 Warszawa
2019 Mokotów 74.33%
71 Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „Vancouver Schools”
ul. Globusowa 38
02-472 Warszawa
2019 Włochy 74.33%
72 Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa nr 78
im. Cecylii Plater – Zyberkówny
ul. Piękna 24/26
00-549 Warszawa
2019 Śródmieście 74.00%
73 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105
im. Astrid Lindgren
ul. Żwanowiecka 46/50
04-849 Warszawa
2019 Wawer 73.33%
74 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 PRO FUTURO
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 29ab
01-476 Warszawa
2019 Bemowo 73.00%
75 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha
ul. Wawelberga 10
01-188 Warszawa
2019 Wola 73.00%
76 Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Wawer
ul. Zerzeńska 10b
04-787 Warszawa
2019 Wawer 72.67%
77 Niepubliczna Waldorfska Szkoła Podstawowa
im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Alpejska 16
04-628 Warszawa
2019 Praga Południe 72.67%
78 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja”
ul. Gładka 31
02-172 Warszawa
2019 Włochy 72.00%
79 Niepubliczne Szkoła Podstawowa Wyspa JP2
ul. Radzymińska 118a
03-574 Warszawa
2019 Targówek 70.33%
80 Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 91
ul. Limanowskiego 15
02-943 Warszawa
2019 Mokotów 70.00%

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij