Po gimnazjum

Od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum i tym samym 31 sierpnia 2019 roku będzie ostatnim dniem funkcjonowania tych szkół w ustroju szkolnym. Jednak jeszcze przez dwa lata (2018-2019) prowadzona będzie rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na starych zasadach (3 – letnie licea oraz 4 – letnie technika).

 

Gdzie szukać informacji o szkołach

 1.  „Poczta pantoflowa” – opinie od rodziny, znajomych i znajomych znajomych….
 2. „Dzień otwarty” w szkole – warto pojawić się na takich dniach w szkołach, które są w kręgu naszych zainteresowań. Trzeba być czujnym i wcześniej sprawdzić termin spotkania, by nie przegapić okazji obejrzenia szkoły „od środka”.
 3. Targi Edukacyjne w PKiN na początku marca – większość szkół ma tam swoje stoiska i prezentacje.
 4. Oficjalne strony szkół, fora internetowe, facebook, itp.

 

Ważne strony

www.ewd.edu.pl – wskaźnik EWD – Edukacyjnej Wartości Dodanej – mierzący efektywność nauczania w danej szkole pod kątem wyników egzaminów.
www.npseo.pl – raporty o szkołach przedstawione po wizytacjach kuratoryjnych.
www.egzaminy.edu.pl – nasz portal – wyniki egzaminów szkół warszawskich od 2009 roku.
www.perspektywy.pl – ranking szkół ponadgimnazjalnych.
www.ibe.edu.pl – strona Instytutu Badań Edukacyjnych – z ich sugestii, co do pytań egzaminacyjnych korzysta Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Praktyczne wskazówki

 1. Przy wyborze szkoły należy zwracać uwagę na to, czy szkoła ma dobrą bazę edukacyjną (dobrze wyposażone sale biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne)
 2. Czy szkoła ma szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny?
 3. Jak długi będzie czas dojazdu – nie powinien on przekraczać godziny w jedną stronę.
 4. W ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego uczeń wraz z rodzicami ma wgląd do swoich testów. Chodzi o to, czy punkty zostały dobrze policzone i właściwie przypisane do ucznia.
 5. Rekrutacja powinna zakończyć się do początku lipca, jednak czasem zdarzają się przesunięcia terminów – dlatego nie należy planować w tym czasie rodzinnego urlopu, by nie przegapić ważnych spraw.
 6. Do końca wakacji trwają jeszcze niewielkie „przesunięcia” na listach osób przyjętych do danej klasy/szkoły, dlatego warto jeszcze pod koniec sierpnia zajrzeć do tej wymarzonej szkoły i sprawdzić czy istniej możliwość dopisania ucznia…
 7. W procesie rekrutacji najważniejszy jest wybór profilu klasy w szkole ponadgimnazjalnej, bo to determinuje wybór przedmiotów możliwych do zdawania na maturze i wybór kierunku studiów. Warto wybrać się po poradę do doradcy zawodowego – znajdziecie go w rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 8. Każdy uczeń może wybrać aż 8 szkół w procesie rekrutacji. Warto jednak skupić się na wyborze trzech najbardziej nas interesujących korzystając z klucza: I wybór – „Szkoła Marzeń Ucznia”, II wybór – „Nasz Pewniak’ – tam na pewno dziecko się dostanie, III wybór – „Rozsądek” – przyzwoita szkoła, blisko domu.

W systemie rekrutacji elektronicznej na terenie m.st. Warszawy wprowadzono kilka zmian w stosunku do lat poprzednich:

 1. możliwość wyboru nie więcej niż 8 szkół, poprzednio nie więcej niż 3 szkoły;
 2. sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne ocen na świadectwie – obecnie za ocenę celującą przyznaje się 18 pkt. (poprzednio 20), za ocenę bardzo dobrą 17 pkt. (poprzednio 16), za ocenę dobro 14 pkt. (poprzednio 12);
 3. więcej punktów za świadectwo z wyróżnieniem (7 pkt. a poprzednio 5pkt.) oraz wolontariat (3 pkt. a poprzednio 2 pkt.)

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
ZARZĄDZENIA NR 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

 

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – podania pobrane i wydrukowane z Systemu.
Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

a. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
b. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
d. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
e. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.

Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym terminarzu rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
b. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;
c. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
d. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
e. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwołania się od decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Liceum.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1.  Kandydat składa w szkole pierwszego wyboru następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):a) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;b) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora gimnazjum i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).
  c) dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata wymienione w pkt III 19.
 2.  Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:
  a) oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum;b) oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;c) kartę zdrowiad) 3 fotografie.
 3. Złożenie wymienionych w pkt. 2 dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do wybranego Liceum.

III. KRYTERIA REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
 3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
 5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-2 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
 6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujące kryteria:
 7. a. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

  b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

  c. świadectwo ukończenia gimnazjum;

  d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

  e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 8. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 9. wynik przedstawiony w procentach z:

  a) języka polskiego,

  b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

  c) matematyki,

  d) przedmiotów przyrodniczych,

  e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  – mnoży się przez 0,2.

 10. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:
 11. za oceny wyrażone w stopniu:

  a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

  c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 12. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 13. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 14. 1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

  b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

  c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

  3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

  4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

  e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

  f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

  5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

  b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

  c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

  d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 15. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 16. W przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.
 17. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 18. 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

  2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

  3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się 13 punkty,
  4. dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.
 19. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 20. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 21. 1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

  2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

  3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

  4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

  5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 22. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 23. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 24. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 25. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  8. Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij