Zasady organizacyjne

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dwa razy w ciągu roku szkolnego:w sesji zimowej i w sesji wiosennej. Egzamin jest nieobowiązkowy, można zatem do niego nie przystąpić.

Egzamin maturalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w szkole, którą ukończył zdający. W sytuacjach szczególnych egzamin maturalny może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (na ogół dyrektor szkoły).

W części ustnej listy tematów z języka polskiego (i ewentualnie listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej) przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Natomiast zestawy zadań z języka obcego nowożytnegowraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, w skład których wchodzą:

  • przewodniczący, będący egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanym do ewidencji,
  • nauczyciel danego przedmiotu, jako czlonek komisji

W komisji nie może zasiadać nauczyciel przygotowujący ucznia do matury i jeden z nich musi być zatrudniony w innej szkole.

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniają ucznia i ten wynik (wyrażany w skali procentowej) jest ostateczny.

Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych w części pisemnej są jednakowe w całej Polsce i ustalane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do przeprowadzenia części pisemnej przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach oraz przewodniczących tych zespołów. Co najmniej jeden nauczyciel w tym zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce, wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez CKE dla egzaminu z danego przedmiotu. Wynik egzaminu pisemnego wyrażony jest w skali procentowej.

W tym roku nie obowiązuje tzw. amnestia maturalna aby zdać egzamin maturalny należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z wszystkich zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mogą być zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

Nie dopuszcza się zwolnień z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatów językowych.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij