Matura 2015

Najważniejsze zmiany na maturze w 2015 r. to odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na wylosowane pytanie na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru.

Matura po nowemu

Od 2015 r. maturzyści będą musieli zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Będą one przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.

Maturzyści 2015 będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym ten pierwszy będzie miał zmienioną formułę. Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów – literackiego, popularno-naukowego – lub reprodukcji. Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi.

Aby uzyskać maturę od 2015 roku, abiturient będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki. Wynik uzyskany z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko do rekrutacji na studia.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

godz. 9.00

godz. 14.00

5

poniedziałek

język polski (pp)

wiedza o tańcu (pp)
wiedza o tańcu (pr)

6

wtorek

matematyka (pp)

język łaciński i kultura antyczna (pp)

język łaciński i kultura antyczna (pr)

7
środa język angielski (pp) język angielski (pr)
język angielski dla klas dwujęzycznych
8 czwartek język polski (pr) fizyka i astronomia (pp)
fizyka i astronomia (pr)
9 piątek matematyka (pr) wos (PP)
wos (pr)
10, 11 – sobota i niedziela

12

poniedziałek

biologia (pp)

biologia (pr)

filozofia(pp)

filozofia (pr)

13 wtorek język niemiecki (pp)

język niemiecki (pr)

język niemiecki w klasach dwujęzycznych

14

środa

geografi (pp)

geografia (pr)

historia muzyki (pp)

historia muzyki (pr)

15

czwartek

język rosyjski (pp)

język rosyjski (pr)

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

16

piątek

chemia (pp)

chemia (pr)

historia sztuki (pp)

historia sztuki (pr)

17, 18
sobota i niedziela

19

poniedziałek

język francuski (pp)

język francuski (pr)

język francuski w klasach dwujęzycznych

 

 

20

wtorek

informatyka (pp)

informatyka (pr)

historia (pp)

historia (pr)

21

środa

język hiszpański (pp)

język hiszpański (pr)

język hiszpański w klasach dwujęzycznych

22

czwartek

język włoski (pp) język włoski (pp)

23

piątek

języki mniejszości narodowych (pp)

język kaszubski (pp i pr)

język łemkowski (pp i pr)

Przedmioty zdawane w języku obcym*: matematyka; historia; geografia; biologia; chemia; fizyka

języki mniejszości narodowych (pr)

język kaszubski (pp)

sobota i niedziela

*dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 25 maja

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów

PRZEDMIOTY

ARKUSZE

CZAS TRWANIA(min)**

 

 • język polski
 • matematyka
 • język mniejszości

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

 • języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

część I

120

część II

70

 • języki obce dla klas dwujęzycznych

część I

90

część II

150

 • informatyka

poziom podstawowy

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony

część I

90

część II

150

 

 • filozofia
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

• wiedza o tańcu

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

arkusz w języku obcym*

80

 

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

arkusz w języku obcym*

80

 • język kaszubski

poziom rozszerzony

180

 • kultura Hiszpanii***

część I

60

część II

90

część III

90

* Arkusz w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy.

** Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

*** Przedmiot kultura Hiszpanii zdawany jest tylko przez tych absolwentów klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, którzy ubiegają się o hiszpańskie świadectwo maturalne.

Rozpoczęcie pierwszego egzaminu – godz. 9.00
Rozpoczęcie drugiego egzaminu – godz. 14.00

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.

Co to jest EWD?

 

To wskaźnik pokazujący jakość pracy szkoły w przygotowaniu swoich uczniów do egzaminów. Stąd należałoby też użyć nieco innego określenia nie edukacyjna, a egzaminacyjna wartość dodana.

Wynik EWD dla danej szkoły może wynosić 0, albo też mieć wartość dodatnią lub ujemną. Jeżeli szkoła ma EWD równe 0, to znaczy, że wynik uczniów na egzaminie oscylował wokół tzw. „wyniku spodziewanego". W uproszczeniu, to uśredniony wynik na egzaminie gimnazjalnym grupy uczniów z całej Polski, których łączy to, że trzy lata wcześniej na sprawdzianie szóstoklasisty zdobyli tyle samo punktów.

Jeżeli uczniowie napisali swój egzamin powyżej „wyniku spodziewanego" to ich EWD jest dodatnie i analogicznie, jeżeli poniżej, to EWD jest ujemne.

 

Jak czytać wykresy EWD?

 

Do niedawna CKE podawała w swoich statystykach średni wynik egzaminacyjny uczniów danej szkoły. Jednak zdaniem ekspertów takie „surowe" nieprzetworzone dane nie były miarodajne dla oceny pracy szkoły. Bez wątpienia łatwiej jest, bowiem osiągnąć dobry wynik egzaminacyjny nauczycielowi, który pracuje z młodzieżą o dużym kapitale wiedzy już na starcie, niż jego koledze, który ma pracować z uczniami o dużych brakach.

Wskaźnik EWD uwzględnia taką sytuację koncentrując się bardziej na uchwyceniu przyrostu wiedzy z perspektywy egzaminu niż tylko na jego suchych wynikach.

Z drugiej strony, trudno jednak w ocenie pracy szkoły i nauczycieli, nie brać pod uwagę samych uśrednionych wyników egzaminacyjnych. Stąd pomysł, aby pozycję szkoły pokazać nie w skali punktowej, ale graficznie, w układzie współrzędnych. Na osi poziomej są uwzględniane wyniki egzaminów, na osi pionowej EWD dla danej szkoły.

Pozycja szkoły jest zaznaczona nie w postaci punktu, ale elipsy umieszczonej w jednej z czterech pól powstałych w układzie współrzędnych. Wielkość tej elipsy jest istotna z perspektywy wiarygodności badania i zaufania do jego wyniku. Im elipsa mniejsza, tym większe prawdopodobieństwo, że wynik jest bliższy prawdy. Jeżeli naukowcy mają za mało materiału porównawczego, bo na przykład szkoła jest niewielka albo też działa od niedawna, to pole elipsy rośnie. Podobnie jest w sytuacji, gdy wyniki uczniów są bardzo zróżnicowane.

 

Poziom szkoły według EWD?

 

Wskaźnik EWD jest bardzo pomocny uczniom i rodzicom w chwili podejmowania decyzji o wyborze szkoły. Pozwala szybko wyrobić sobie opinię o danej placówce i jej pracy, przynajmniej w jednym, ale bardzo istotnym obszarze – przygotowaniu uczniów do egzaminów.

Szkoły według kryterium EWD zostały podzielone na 5 kategorii:

 • Szkoła sukcesu
 • Szkoła wspierająca
 • Szkoła neutralna
 • Szkoła niewykorzystanych możliwości
 • Szkoła wymagająca pomocy.

 

I. Szkoła sukcesu.

Uczniowie osiągają ponadprzeciętny wynik na egzaminie, a szkoła może pochwalić się dodatnim EWD. Graficznie na osi współrzędnych pozycja szkoły mieści się w polu po prawej stronie powyżej osi poziomej, im bliżej prawego rogu tym lepiej.

 

 

II. Szkoła wspierająca.

Wprawdzie wynik na egzaminie jest poniżej średniej krajowej, ale EWD jest dodatnie. Wskazuje to na dobra pracę szkoły i nauczycieli, którzy potrafili zmobilizować swoich słabych uczniów do wysiłku i osiągnięcia sukcesu na swoją miarę. Graficznie – pole po lewej stronie, powyżej poziomu osi współrzędnych.

 

III. Szkoła neutralna.

Uczniowie osiągnęli wynik przeciętny, bliski średniej krajowej. Gorzej, że EWD wynosi 0, czyli szkoła nie potrafiła zmobilizować swoich uczniów do pracy. Graficznie – elipsa określająca pozycję szkoły znajduje się dokładnie na przecięciu osi współrzędnych.

 

 

IV. Szkoła niewykorzystanych możliwości.

Wprawdzie wynik egzaminu jest powyżej średniej krajowej, ale ujemne EWD wskazuje na to, że uczniowie napisali swój test statystycznie gorzej niż ich rówieśnicy mający na sprawdzianie szóstoklasisty ten sam wynik. Sytuacja niepokojąca, bo oznacza, że nauczyciele nie potrafili rozwinąć talentów swoich podopiecznych. Graficznie – pole po prawej stronie, ale poniżej poziomej osi współrzędnych.

 

 

V. Szkoła wymagająca pomocy.

Oba wskaźniki, czyli wynik egzaminu oraz EWD są poniżej średniej krajowej. Szkoła ma problem sama ze sobą, potrzebne są zmiany w jej organizacji i metodach pracy z uczniami. Graficznie – pole po lewej stronie, poniżej poziomej osi współrzędnych, im niżej tym gorzej.

 

 

Reasumując, patrząc na układ współrzędnych szkoły o najlepszych wynikach znajdziemy usytuowane wysoko w prawej górnej ćwiartce. Proszę pamiętać, że autorzy EWD dla większej wiarygodności badań brali pod uwagę dane z trzech lat, np. 2006-2009, 2008-2010. Dlatego bardzo ważna jest tendencja widoczna dopiero przy porównaniu pozycji szkoły w kolejnych badaniach.

 

Plusy i minusy EWD.

Podstawową zaletą tego wskaźnika jest to, że zdecydowanie więcej nam powie o pracy szkoły niż tylko średni wynik z egzaminu w danym roku. Szkoda jednak, że CKE wraz z wdrożeniem projektu EWD poczuła się zwolniona z obowiązku publikowania wyników egzaminów. Po raz ostatni pojawiły się w formie dostępnej dla wszystkich, czyli w prasie i w Internecie w roku 2008. Nie wiadomo, dlaczego jedne i drugie dane, nie mogłyby się wzajemnie uzupełniać w charakterystyce danej szkoły?

Badanie EWD obejmuje wszystkie placówki danego typu w Polsce, chociaż nie o wszystkich szkołach znajdziemy informacje ze względu na szczupłość danych. W tej chwili programem EWD objęte są tylko gimnazja, za rok, dwa także szkoły ponadgimnazjalne.

Wobec metodologii tworzenia EWD można zgłosić różne zastrzeżenia. Zresztą sami autorzy projektu są tego świadomi i piszą o tym na stronie internetowej. Celem EWD jest określenie przyrostu wiedzy ucznia po porównaniu jego wyników z obu egzaminów, które zdawał u progu i na koniec nauki w gimnazjum. Jednak sprawdzian pisany przez szóstoklasistów i gimnazjalistów ma obecnie różną strukturę. Sprawdzian szóstoklasisty jest całościowy i obejmuje swym zakresem wiedzę ze wszystkich przedmiotów, natomiast egzamin gimnazjalny jest podzielony na trzy bloki przedmiotowe.

Pytanie, czy jest to faktyczny przyrost wiedzy będący wynikiem pracy szkoły? Ten wskaźnik nie uwzględnia np. ciężkiej pracy całej armii korepetytorów i nauczycieli uczących na kursach przygotowawczych przed końcowym egzaminem. Ich wysiłek w takim badaniu jest uznany za „edukacyjną wartość dodaną" szkoły.

Czy EWD jest podstawą do oceny pracy danej szkoły? Niekoniecznie. Informacji o tym, czy jest ona dobra i przyjazna dziecku, czy uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa, jak rozwijane są ich talenty, musimy szukać gdzie indziej. Wskaźnik EWD nie uwzględnia wymienionych aspektów pracy szkoły, bo też nie było to zamiarem jego twórców.

No koniec warto może dodać, że dane EWD o gimnazjach z całej Polski są mało dostępne w Internecie. Po prostu niewiele osób w ogóle wie, że istnieje taka ciekawa baza informacji. CKE traktuje EWD jako program pilotażowy adresowany głównie do dyrektorów szkół i nauczycieli. A szkoda. Nawet w tej niedoskonałej formie te informacje mogą okazać się bardzo interesujące dla uczniów i ich rodziców.

 

Pełna informacja o EWD na stronie: http://www.ewd.edu.pl/ewd.php

Wyszukiwarka szkół na stronie: http://elipsy.ewd.edu.pl/

Autor: Marek Urban

Drogę na studia bez egzaminu otwierają maturzyście przede wszystkim sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Warto jednak pamiętać, że coraz więcej uczelni publicznych, a zwłaszcza niepublicznych organizuje swoje konkursy, których zwycięzcy mogą w nagrodę otrzymać indeks szkoły wyższej. W roku akademickim 2005/2006 można było wziąć udział miedzy innymi w konkursach organizowanych przez:

 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i władze UJ

  XV Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających polską maturę w 2008 roku oraz młodzieży polonijnej w wybranych krajach. Konkurs dla Polonii będzie miał charakter quizu internetowego. Nagrodą główną w Konkursie dla zdających polską maturę są indeksy na studia na UJ w roku akademickim 2008/2009, a dla młodzieży polonijnej udział w zajęciach Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ. Dodatkowe nagrody to praktyki w mediach patronujących oraz nagrody ufundowane przez Sponsorów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji lub pod numerem telefonu (0 12) 632 38 30 w. 13.

  (Strona www fundacji )

 • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński – Instytuty Dziennikarstwa

  Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek – potrzebę budowania kultury porozumienia i dialogu, postanowiły co roku przeznaczać drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin dwanaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.

  Wystarczy, abyś napisał pracę konkursową w formie reportażu lub artykułu, interpretując fragment listu biskupa Jana Chrapka na temat dobra wspólnego:

  „Rodzina jest podstawową wspólnotą pracy i solidarności. Przezwyciężanie mentalności indywidualistycznej na rzecz solidarności i miłości zaczyna się właśnie w rodzinie. Dzieje się to poprzez wzajemne wspieranie się małżonków, a także przez troskę jednego pokolenia o drugie."

  Pracę konkursową, CV, list motywacyjny oraz pozostałe dokumenty należy przesłać do 18 kwietnia 2012 roku na adres Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".
  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że spełnisz trzy warunki:
  – mieszkasz w miejscowości liczącej poniżej 20 tys. mieszkańców
  – twoja średnia ocen w semestrze zimowym wynosiła co najmniej 4,5
  – miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w ubiegłym roku nie przekroczył 970 zł.
  Jeśli martwisz się, że nie dasz sobie rady w największych ośrodkach miejskich w Polsce, to zapewniam Cię, że Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim są organizatorami tego konkursu, przyznaje laureatom stypendia edukacyjne na najpotrzebniejsze wydatki związane z utrzymaniem się w dużym mieście. Nie bez znaczenia jest również pomoc starszych stypendystów i laureatów konkursu.

  STAWKA JEST WYSOKA!
  Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu laureatom oferuje 8 indeksów:
  – dwa indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia: – do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza;
  – dwa indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia: – do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza;
  – dwa indeksy na politykę społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia;
  – dwa indeksy na nauki polityczne – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia, jeden na specjalności: politologia, drugi na specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Uniwersytet Jagielloński laureatom Konkursu przeznacza 4 indeksy:
  – trzy indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia;
  – jeden indeks na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia.
  Czesne za studia płatne pokrywa w połowie obowiązującej kwoty Fundacja, pozostałą część pokrywają Uniwersytety.

  ( Strona www konkursu )

 • Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

  Konkurs fizyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wspólnie z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej. Laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu są zwolnieni ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z fizyki przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w PW. Laureaci Konkursu są uprawnieni do podjęcia studiów na Wydziale Fizyki PW bez egzaminu wstępnego.

  http://www.if.pw.edu.pl/~konkurs/

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Egzamin maturalny składa się z dwóch części:

 • części ustnej– ocenianej w szkole
 • części pisemnej– ocenianej przez osoby, którzy są wpisane do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Struktura egzaminu maturalnego:

Część ustna

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
język polski
tu nie wybierasz poziomu podstawowego czy rozszerzonego

język obcy nowożytny
jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarowałeś jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym;

język obcy nowożytny
zdajesz na poziomie podstawowym. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.
język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.
język mniejszości narodowej
(dla absolwentów szkół lub klas z nauczaniem języka danej mniejszości) – podobnie jak przy polskim, nie wybierasz między poziomem podstawowym i rozszerzonym, zdajesz według zasad opisanych w informatorze maturalnym danego języka. Na maturze jako język mniejszości można zdawać: białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki.
język grupy etnicznej (kaszubski)
zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach egzaminacyjnych w informatorze maturalnym.

Część pisemna

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
Zdajesz na poziomie podstawowym Zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
język polski można wybrać sześć przedmiotów spośród następujących:
– biologia
– geografia
– chemia
– fizyka z astronomią
– historia
– historia muzyki
– historia sztuki
– filozofia
– wiedza o społeczeństwie
– wiedza o tańcu
– informatyka
– język łaciński i kultura antyczna
– język mniejszości narodowej
– język regionalny – język kaszubski
język obcy nowożytny
ten sam, który zdawałeś jako obowiązkowy w części ustnej. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański. Jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym 0 na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych.
matematyka
język mniejszości narodowej
dla absolwentów szkół lub klas, w których uczy się języka danej mniejszości. Na maturze jako język mniejszości można zdawać: białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego.
język polski – na poziomie rozszerzonym
matematyka – na poziomie rozszerzonym
język obcy nowożytny – jeżeli inny niż ten, który wybrałeś jako obowiązkowy zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
język obcy nowożytny – jeżeli jest to ten sam, który zadeklarowałeś jako obowiązkowy to zdajesz na poziomie rozszerzonym.

Powyższe tabele zawierają jedynie zbiorcze zestawienia. tutaj znajdują się pełne informatory dla poszczególnych przedmiotów pochodzące z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Uczniowie gimnazjum i liceum powinni spróbować swoich sił w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zwłaszcza w tych, które organizują kuratoria oświaty.

Gimnazjalista, który zostanie laureatem, może być zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej liczby punktu z tego egzaminu. Na przykład laureat konkursu z języka polskiego albo z historii będzie zwolniony z części humanistycznej, a laureat konkursu matematycznego, geograficznego, chemicznego czy też fizycznego nie będzie musiał pisać egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Zwycięzca może też dostać najwyższą ocenę z danego przedmiotu oraz dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w liceum są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania konkretnej szkoły). Na podstawie § 44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 323) z późniejszymi zmianami, w tym zmiany z dnia 7 stycznia 2003 roku (Dz.U. Nr 26, poz. 225), ogłoszona została lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2008 roku.

Wybierz z listy interesującą Cię olimpiadę i następnie kliknij na przycisk wyświetl. Gwiazdka (*) przy nazwie olimpiady oznacza zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu na maturze.

{modulebot:37}

Poza olimpiadami przedmiotowymi organizowane są również olimpiady tematyczne np. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka czy Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku".

W połowie września na swoich stronach internetowych kuratoria oświaty podają wykaz konkursów i olimpiad regionalnych i ogólnopolskich, których laureaci i finaliści są zwalniani z egzaminu lub nagradzani dodatkowymi punktami. Należy pamiętać o tym, że każde kuratorium ustala tu własne zasady postępowania.

Pełną listę konkursów przedmiotowych i olimpiad tutaj na stronie CKE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r.; Dz.U. Nr 13, poz. 135.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z 1991 r., wraz z późniejszymi zmianami. Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzenie egzaminów maturalnych są:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999r.w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów,
 • Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 nr 74, poz 649, nr 108, poz. 905 i nr 218 poz. 1840 ) link
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia Nr 83, poz562)

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dwa razy w ciągu roku szkolnego:w sesji zimowej i w sesji wiosennej. Egzamin jest nieobowiązkowy, można zatem do niego nie przystąpić.

Egzamin maturalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w szkole, którą ukończył zdający. W sytuacjach szczególnych egzamin maturalny może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (na ogół dyrektor szkoły).

W części ustnej listy tematów z języka polskiego (i ewentualnie listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej) przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Natomiast zestawy zadań z języka obcego nowożytnegowraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, w skład których wchodzą:

 • przewodniczący, będący egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanym do ewidencji,
 • nauczyciel danego przedmiotu, jako czlonek komisji

W komisji nie może zasiadać nauczyciel przygotowujący ucznia do matury i jeden z nich musi być zatrudniony w innej szkole.

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniają ucznia i ten wynik (wyrażany w skali procentowej) jest ostateczny.

Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych w części pisemnej są jednakowe w całej Polsce i ustalane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do przeprowadzenia części pisemnej przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach oraz przewodniczących tych zespołów. Co najmniej jeden nauczyciel w tym zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce, wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez CKE dla egzaminu z danego przedmiotu. Wynik egzaminu pisemnego wyrażony jest w skali procentowej.

W tym roku nie obowiązuje tzw. amnestia maturalna aby zdać egzamin maturalny należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z wszystkich zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mogą być zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

Nie dopuszcza się zwolnień z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatów językowych.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Ucz się na błędach swoich poprzedników. Sprawdź raporty CKE z 13 maturalnych przedmiotów w 2006 roku. Zobacz jakie pytania były dla nich łatwe, a które bardzo trudne, jakie błędy najczęściej popełniali.

Raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Wszystkie kwestie związane z organizacją egzaminu i sposobem oceniania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku. Zgodnie z prawem wyniki egzaminów podane przez Dyrektora OKE są ostateczne i nie ma od nich odwołania, aczkolwiek egzamin może zostać unieważniony przez OKE w całości lub w części wówczas, gdy dojdzie do naruszenia przepisów proceduralnych.

Takie przekroczenia mogą mieć miejsce w przypadku egzaminów pisemnych gdy nieprawidłowy jest:

Czas trwania egzaminu

Egzamin pisemny z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym trwa 120 min (170 min w przypadku języka polskiego), a na poziomie rozszerzonym: 180 min z języka polskiego, historii i matematyki, 150 min z bilogii, chemii, fizyki i astronomii oraz geografii, 190 min z języka obcego. Przewodniczący powinien zapisać na tablicy w sposób widoczny dla wszystkich czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu.

Skład komisji egzaminacyjnej

W komisji nadzorującej powinny się znaleźć 3 osoby w tym przewodniczący i 2 nauczycieli. Jeden z nich musi być zatrudniony w innej szkole niż ta, w której odbywa się egzamin. (art.40). W składzie zespołu nadzorującego nie mogą zasiadać nauczyciele przedmiotu, z którego odbywa się egzamin oraz wychowawcy zdających. (art. 77 ust.6). Jeżeli jest więcej niż 30 zdających zwiększa się liczba członków komisji o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

Sposób przeprowadzenia egzaminu.

 • Do sali nie można wnosić i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.
 • W czasie trwania egzaminu członkowie komisji nie udzielają żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.
 • Zdającym powinny być zapewnione odpowiednie warunki do pracy, jeżeli chodzi o wentylację pomieszczenia i hałas.
 • Każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.

Egzamin ustny z języka polskiego

Czas trwania

Egzamin ustny z języka polskiego powinien trwać ok. 25 minut, z tego 15 minut zajmuje właściwa prezentacja ucznia. Maksymalnie 5 minut z tego czasu uczeń może wykorzystać na przedstawienie fragmentów filmów czy nagrań muzycznych, będących ilustracją tematu. Członkowie komisji mają 10 minut na zadanie 3 pytań bezpośrednio związanych z tematem prezentacji i wynikających z wcześniej złożonej przez zdającego bibliografii.

Skład komisji

Komisja egzaminacyjna składa się z 2 osób. Przewodniczący komisji, który jest egzaminatorem OKE języka polskiego oraz nauczyciela przedmiotu, z których jeden musi być zatrudniony w innej szkole, niż ta, w której odbywa się egzamin. W komisji nie może zasiadać nauczyciel przygotowujący ucznia do matury.

Warunki w sali egzaminacyjnej

 • Do sali nie można wnosić i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.
 • W czasie trwania egzaminu członkowie komisji nie mogą opuszczać sali
 • Zdającemu powinny być zapewnione odpowiednie warunki do pracy, jeżeli chodzi o wentylację pomieszczenia i hałas.
 • Zegar w sali egzaminacyjnej powinien być umieszczony w widocznym miejscu, by zdający wiedział ile czasu zostało mu do końca egzaminu.
 • Zdający powinien mieć możliwość skorzystania ze sprzętu, na który zapotrzebowanie zgłosił wcześniej.

Procedura odwoławcza

Jeżeli został naruszony któryś z przepisów proceduralnych zdającemu w terminie 2 dni od egzaminu przysługuje prawo do złożenia wniosku o jego powtórzenie. Wniosek taki kierowany jest do Dyrektora OKE, który ma obowiązek rozpatrzyć go wciągu 7 dni (art. 134).

Dyrektor OKE działając z urzędu może powtórzyć część lub całość egzaminu w sytuacji, gdyby okazało się, że prace zdających były niesamodzielne.

Zdający egzamin gimnazjalny mogą po ogłoszeniu wyników wystąpić do OKE o zgodę na obejrzenie swojej pracy egzaminacyjnej. Wprawdzie nie ma możliwości zakwestionowania wyniku od strony merytorycznej, ale może się zdarzyć tak, że pomimo dwukrotnego sprawdzenia testu przez egzaminatorów w podsumowaniu nie uwzględniono wszystkich zdobytych przez ucznia punktów.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij