Matura 2015

Najważniejsze zmiany na maturze w 2015 r. to odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na wylosowane pytanie na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru.

Matura po nowemu

Od 2015 r. maturzyści będą musieli zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Będą one przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.

Maturzyści 2015 będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym ten pierwszy będzie miał zmienioną formułę. Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów – literackiego, popularno-naukowego – lub reprodukcji. Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi.

Aby uzyskać maturę od 2015 roku, abiturient będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki. Wynik uzyskany z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko do rekrutacji na studia.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

godz. 9.00

godz. 14.00

5

poniedziałek

język polski (pp)

wiedza o tańcu (pp)
wiedza o tańcu (pr)

6

wtorek

matematyka (pp)

język łaciński i kultura antyczna (pp)

język łaciński i kultura antyczna (pr)

7
środa język angielski (pp) język angielski (pr)
język angielski dla klas dwujęzycznych
8 czwartek język polski (pr) fizyka i astronomia (pp)
fizyka i astronomia (pr)
9 piątek matematyka (pr) wos (PP)
wos (pr)
10, 11 – sobota i niedziela

12

poniedziałek

biologia (pp)

biologia (pr)

filozofia(pp)

filozofia (pr)

13 wtorek język niemiecki (pp)

język niemiecki (pr)

język niemiecki w klasach dwujęzycznych

14

środa

geografi (pp)

geografia (pr)

historia muzyki (pp)

historia muzyki (pr)

15

czwartek

język rosyjski (pp)

język rosyjski (pr)

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

16

piątek

chemia (pp)

chemia (pr)

historia sztuki (pp)

historia sztuki (pr)

17, 18
sobota i niedziela

19

poniedziałek

język francuski (pp)

język francuski (pr)

język francuski w klasach dwujęzycznych

 

 

20

wtorek

informatyka (pp)

informatyka (pr)

historia (pp)

historia (pr)

21

środa

język hiszpański (pp)

język hiszpański (pr)

język hiszpański w klasach dwujęzycznych

22

czwartek

język włoski (pp) język włoski (pp)

23

piątek

języki mniejszości narodowych (pp)

język kaszubski (pp i pr)

język łemkowski (pp i pr)

Przedmioty zdawane w języku obcym*: matematyka; historia; geografia; biologia; chemia; fizyka

języki mniejszości narodowych (pr)

język kaszubski (pp)

sobota i niedziela

*dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 25 maja

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów

PRZEDMIOTY

ARKUSZE

CZAS TRWANIA(min)**

 

 • język polski
 • matematyka
 • język mniejszości

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

 • języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

część I

120

część II

70

 • języki obce dla klas dwujęzycznych

część I

90

część II

150

 • informatyka

poziom podstawowy

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony

część I

90

część II

150

 

 • filozofia
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

• wiedza o tańcu

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

arkusz w języku obcym*

80

 

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

arkusz w języku obcym*

80

 • język kaszubski

poziom rozszerzony

180

 • kultura Hiszpanii***

część I

60

część II

90

część III

90

* Arkusz w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy.

** Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

*** Przedmiot kultura Hiszpanii zdawany jest tylko przez tych absolwentów klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, którzy ubiegają się o hiszpańskie świadectwo maturalne.

Rozpoczęcie pierwszego egzaminu – godz. 9.00
Rozpoczęcie drugiego egzaminu – godz. 14.00

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.

Egzamin maturalny składa się z dwóch części:

 • części ustnej– ocenianej w szkole
 • części pisemnej– ocenianej przez osoby, którzy są wpisane do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Struktura egzaminu maturalnego:

Część ustna

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
język polski
tu nie wybierasz poziomu podstawowego czy rozszerzonego

język obcy nowożytny
jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarowałeś jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym;

język obcy nowożytny
zdajesz na poziomie podstawowym. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.
język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.
język mniejszości narodowej
(dla absolwentów szkół lub klas z nauczaniem języka danej mniejszości) – podobnie jak przy polskim, nie wybierasz między poziomem podstawowym i rozszerzonym, zdajesz według zasad opisanych w informatorze maturalnym danego języka. Na maturze jako język mniejszości można zdawać: białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki.
język grupy etnicznej (kaszubski)
zdawany na jednym poziomie, określonym w standardach egzaminacyjnych w informatorze maturalnym.

Część pisemna

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
Zdajesz na poziomie podstawowym Zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
język polski można wybrać sześć przedmiotów spośród następujących:
– biologia
– geografia
– chemia
– fizyka z astronomią
– historia
– historia muzyki
– historia sztuki
– filozofia
– wiedza o społeczeństwie
– wiedza o tańcu
– informatyka
– język łaciński i kultura antyczna
– język mniejszości narodowej
– język regionalny – język kaszubski
język obcy nowożytny
ten sam, który zdawałeś jako obowiązkowy w części ustnej. Do wyboru masz: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański. Jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym 0 na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych.
matematyka
język mniejszości narodowej
dla absolwentów szkół lub klas, w których uczy się języka danej mniejszości. Na maturze jako język mniejszości można zdawać: białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego.
język polski – na poziomie rozszerzonym
matematyka – na poziomie rozszerzonym
język obcy nowożytny – jeżeli inny niż ten, który wybrałeś jako obowiązkowy zdajesz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
język obcy nowożytny – jeżeli jest to ten sam, który zadeklarowałeś jako obowiązkowy to zdajesz na poziomie rozszerzonym.

Powyższe tabele zawierają jedynie zbiorcze zestawienia. tutaj znajdują się pełne informatory dla poszczególnych przedmiotów pochodzące z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dwa razy w ciągu roku szkolnego:w sesji zimowej i w sesji wiosennej. Egzamin jest nieobowiązkowy, można zatem do niego nie przystąpić.

Egzamin maturalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w szkole, którą ukończył zdający. W sytuacjach szczególnych egzamin maturalny może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (na ogół dyrektor szkoły).

W części ustnej listy tematów z języka polskiego (i ewentualnie listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej) przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Natomiast zestawy zadań z języka obcego nowożytnegowraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, w skład których wchodzą:

 • przewodniczący, będący egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanym do ewidencji,
 • nauczyciel danego przedmiotu, jako czlonek komisji

W komisji nie może zasiadać nauczyciel przygotowujący ucznia do matury i jeden z nich musi być zatrudniony w innej szkole.

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniają ucznia i ten wynik (wyrażany w skali procentowej) jest ostateczny.

Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych w części pisemnej są jednakowe w całej Polsce i ustalane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do przeprowadzenia części pisemnej przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach oraz przewodniczących tych zespołów. Co najmniej jeden nauczyciel w tym zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce, wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez CKE dla egzaminu z danego przedmiotu. Wynik egzaminu pisemnego wyrażony jest w skali procentowej.

W tym roku nie obowiązuje tzw. amnestia maturalna aby zdać egzamin maturalny należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z wszystkich zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mogą być zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

Nie dopuszcza się zwolnień z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatów językowych.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Ucz się na błędach swoich poprzedników. Sprawdź raporty CKE z 13 maturalnych przedmiotów w 2006 roku. Zobacz jakie pytania były dla nich łatwe, a które bardzo trudne, jakie błędy najczęściej popełniali.

Raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Rok 2005

Przedmiot maturalny % zdających
matematyka 28,5 %
geografia 24,7 %
biologia 23,4 %
historia 22 %
WOS 18,4 %
chemia 7,9 %
fizyka 5,6 %
Język obcy nowożytny % zdających
język angielski 76,1 %
język niemiecki 16,7 %
język rosyjski 5,4 %
język francuski 1,6 %
inne 0,2 %

Rok 2006

Przedmiot maturalny % zdających
geografia 33,77 %
biologia 27,08 %
WOS 22,10 %
matematyka 21,17 %
historia 16,71 %
chemia 7,57 %
fizyka 5,72 %
Język obcy nowożytny % zdających
język angielski 75,09 %
język niemiecki 17,89 %
język rosyjski 6,28 %
język francuski 1,22 %
inne 0,28 %

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

{rdaddphp file=modules/redirect/testy.php}

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij