Matura – WOS – testy i odpowiedzi

Zapoznaj się z testami z matury podstawowej i rozszerzonej z WOS i sprawdź Swoje odpowiedzi.

Oryginalne testy maturalne znajdziesz w naszej BAZIE TESTÓW

Przykładowe odpowiedzi do testu: WOS (poziom podstawowy)

Zad. 1.

Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.

A. Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE. – Bronisław Geremek B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela. – Władysław Bartoszewski C. Profesor nauk technicznych. Działacz Akcji Wyborczej Solidarność. Premier rządu w latach 1997-2001. Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 jego przewodniczący. – Jerzy Buzek

Zad. 2.

Podaj trzy grupy społeczne, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają status mniejszości narodowych, i dwie grupy społeczne, które mają status mniejszości etnicznych. Odpowiedzi wybierz spośród: Kaszubi, Łemkowie, Ormianie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Karaimi, Rosjanie.

A. Mniejszości narodowe: Ukraińcy, Rosjanie, Słowacy; B. Mniejszości etniczne: Łemkowie, Tatarzy (Karaimi również)

Zad. 3.

Do podanych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej dopisz czas trwania ich kadencji. Odpowiedzi wybierz spośród: 9 lat, 5 lat, 4 lata, 6 lat.

A. Prezes Najwyższej Izby Kontroli – 6lat; B. Sejm – 4 lata; C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – 5 lat

Zad. 4.

Podaj dwie cechy odróżniające grupę społeczną od przypadkowego zbioru osób.

– trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie wyznaczonego celu

– względnie trwała struktura społeczna

Zad. 5.

Do podanych doktryn politycznych dopisz nazwiska ich twórców lub zwolenników.

A. konserwatyzm – Edmund Burke B. liberalizm – John Stuart Mill C. socjaldemokracja – Eduard Bernstein D. komunizm – Karol Marks

Zad. 6.

A. Oportunizm charakteryzuje się jawnym lekceważeniem uznawanych w danej społeczności praw, norm obyczajowych, wartości oraz osób. – Fałsz B. Obywatelskie nieposłuszeństwo to świadome nieprzestrzeganie praw uważanych za niesprawiedliwe. – Prawda C. Typ społeczeństwa, którego główną zasadą jest wolność jednostki i jej odpowiedzialność, nazywamy społeczeństwem otwartym. – Prawda

Zad. 7.

A. Sędziowie mogą być członkami partii politycznych. – Fałsz B. Sankcjami w prawie karnym są kary i środki karne. – Prawda C. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. – Prawda

Zad. 8.

A. Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. – Prawda B. Status stałych członków Rady Bezpieczeństwa ma sześć państw: Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, USA i Wielka Brytania. – Fałsz C. Organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych to międzyrządowe organizacje połączone z ONZ oddzielnymi porozumieniami. – Prawda D. UNICEF to organizacja koordynująca działania ONZ służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. – Fałsz

Zad. 9.

Prawa i wolności: A. wolność zrzeszania się B. nietykalność osobista C. prawo wybierania posłów D. prawo do własności

Prawa i wolności polityczne: A, C

Zad. 10.

A. Państwo ustanawia obowiązujący na swoim terytorium kodeks karny i kodeks cywilny. – funkcja prawodawcza B. Państwo podejmuje działania na rzecz pomocy społecznej, organizuje system rentowoemerytalny, publiczną służbę zdrowia. – funkcja socjalna C. Państwo dba o bezpieczeństwo obywateli, utrzymuje siły mundurowe służące zaprowadzaniu ładu społecznego w sytuacjach zagrożenia i łamania prawa. – funkcja porządkowa

Zad. 11.

W każdym z podanych podpunktów podkreśl cechę właściwą dla Konstytucji RP.

A. Konstytucja: materialna / formalna. B. Procedura powstawania: oktrojowana / uchwalona i przyjęta w referendum. C. Okres obowiązywania: stała / czasowa.

Zad. 12.

Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. Art.4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. – zasada suwerenności B. Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. – zasada praworządności

Zad. 13.

Podaj pełne nazwy konstytucyjnych organów państwa, do których uprawnień odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. Art. 129.1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy B. Art. 133.1.1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe […] Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej C. Art. 203.1. […] kontroluje działalność organów administracji rządowej […] z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli D. Art. 208.1. […] stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Rzecznik Praw Obywatelskich

Zad. 14.

Uzupełnij zdania, wpisując nazwę właściwego sądu. Nie używaj skrótów.

A. Sąd apelacyjny pełni funkcję sądu II instancji rozpatrującego apelacje od wyroków wydanych w I instancji przez Sąd Okregowy B. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy C. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych rozpoznaje Naczelny Sąd Administracyjny

Zad. 15.

Do podanych opisów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dopisz sposoby ich finansowania. Odpowiedzi wybierz spośród: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa.

A. Przed radą gminy stanęło zadanie znalezienia środków na sfinansowanie przebudowy skrzyżowania. Droga należała do kategorii dróg gminnych. Potrzebne fundusze uzyskano ze sprzedaży działki będącej własnością gminy. – dochody własne B. Planowana przez gminę inwestycja była ważna, więc rząd przekazał dodatkowe środki na jej sfinansowanie. Gmina otrzymała 50% środków przeznaczonych na realizację inwestycji. – dotacje celowe z budżetu państwa

Zad. 16.

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. – Historyk Janusz K. wytoczył proces cywilny Wiesławowi F. Uznał, że ten naruszył jego dobra osobiste, zarzucając mu w liście do IPN działania na szkodę demokratycznej opozycji.

A. Określ, która z osób wymienionych w tekście jest w opisanej sprawie powodem. Podaj jej imię. Powód Janusz K. B. Rozwiń skrót IPN. – Instytut Pamięci Narodowej

Zad. 17.

A. Laureat pokojowej Nagrody Nobla; działacz na rzecz równouprawnienia ludności i zniesienia dyskryminacji rasowej w USA; w 1963 roku był jednym z głównych przywódców pokojowej demonstracji zwanej Marszem na Waszyngton. – Martin Luther King B. Pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kuby; rewolucjonista i dyktator kubański; władzę nad państwem przejął w 1959 roku. – Fidel Castro C. Prezydent Francji w latach 1959-1969; zwolennik idei Europy Ojczyzn; doprowadził do wystąpienia Francji ze struktur wojskowych NATO. – Charles de Gaulle

Zad. 18.

A. Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki Włoskiej, Jej Królewska Wysokość Wielka Księżna Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, uznając, że energia atomowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi rozprzestrzenienie idei pokoju, […] zdecydowani stworzyć warunki niezbędne do rozwoju silnego przemysłu jądrowego […] rok podpisania traktatu – 1957 nazwa organizacji – Europejska Wspólnota Energii Atomowej

B. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym […] rok podpisania traktatu – 1949 nazwa organizacji – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Zad. 19.

A. Politycznie niezależna od rządów państw członkowskich instytucja, która reprezentuje całą Unię Europejską i dba o jej interesy. Zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki polityki i programy działania, odpowiada za wykonywanie decyzji Parlamentu i Rady. – Komisja Europejska B. Instytucja powołana do życia w 1994 roku. Jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów członkowskich. Dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości. – Komitet Regionów C. Jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej. Rządy państw członkowskich delegują do niej ministrów kierujących resortami, których problemy rozpatrywane są na jej forum. – Rada Unii Europejskiej D. Instytucja uprawniona do rozstrzygania sporów prawnych powstałych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. W jej skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Powstała w 1952 roku. – Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Zad. 20.

Na podstawie danych zawartych w tabeli określ związek pomiędzy oceną skuteczności operacji militarnej NATO w Afganistanie a poparciem respondentów dla udziału w niej polskich żołnierzy.

Odp: Respondenci, którzy popierają udział polskich wojsk w operacji NATO w Afganistanie, uważają też, że misja NATO zakończy się powodzeniem. Osoby przeciwne obecności Polaków w Afganistanie nie wierzą również w powodzenie misji NATO.

Zad. 21.

Określ, które z państw oznaczonych na mapie numerami 1-5 były (są) obszarami działania wymienionych organizacji terrorystycznych. Uzupełnij tabelę, podając brakujące informacje.

IRA – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Numer 4 Frakcja Czerwonej Armii – Republika Federalna Niemiec – Numer 2 ETA – Królestwo Hiszpanii – Numer 1

Zad. 22.

a) Określ, czy według autora tekstu działania podjęte przez NATO doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Afganistanie. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające odpowiedź.

odpowiedź: Działania podjęte przez NATO nie doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Afganistanie Argument 1: Przy szklakach komunikacyjnych zanotowano pięciokrotny wzrost liczby eksplozji ładunków wybuchowych Argument 2: Pomiędzy latami 2004 i 2007 liczba ataków samobójczych wzrosła z 3 do 130

b) Wymień dwa podane w tekście powody, dla których Iran, Pakistan, Chiny i Dubaj zainteresowane są destabilizacją sytuacji politycznej w Afganistanie.

– Czerpią z konfliktu korzyści ekonomiczne; – Iranowi zależy osłabieniu pozycji Zachody na arenie geopolitycznej

Zad. 23.

Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

a) Kto powinien podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? Na podstawie wykresu przedstaw zmiany opinii respondentów w latach 1993-2000. – Według powyższych badań działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego powinny podejmować przede wszystkim władze lokalne. W badanym okresie znacznie również wzrosła świadomość społeczeństwa w zakresie środowiska. W 2000 r. aż 58% respondentów odpowiedziało, że ochrona środowiska jest obowiązkiem samych mieszkańców.

b) Wymień po dwa działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jakie na terytorium gminy mogą podjąć jej władze i mieszkańcy.

władze gminy: – Budowy biologicznych oczyszczalni ścieków; – Poprawy stanu środowiska poprzez: wymianę parku autobusowego-wprowadzenie taboru autobusowego, zasilanego np. gazem ziemnym, budowę stacji dystrybucji gazu ziemnego, budowę kotłowni na gaz ziemny.

mieszkańcy gminy: – Segregacja śmieci; – Wprowadzanie rozwiązań energooszczędnych (np. wymiana żarówek, wyłącznie opcji "stand by") w gospodarstwach domowych

Zad. 24.

A. Na podstawie tabeli 2. podaj wielkość frekwencji w wyborach do Sejmu Kontraktowego. – 62,70%

B. Wyjaśnij, dlaczego w latach 1990, 1995 i 2005 podano dwa wskaźniki frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich. W wypowiedzi powołaj się na Konstytucję RP. – Podano wyniki z I i II tury wyborów, ponieważ zgodnie z Konstytucją RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie (drugą turę).

C. Porównaj frekwencję obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego z frekwencją w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na podstawie własnej wiedzy wyjaśnij różnicę frekwencji.

Porównanie: Frekwencja obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zwykle dwukrotnie niższa niż w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wyjaśnienie: Akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej była wydarzeniem bardzo ważnym, bowiem zmieniała funkcjonowanie kraju i obywateli w zakresie stosunków międzynarodowych. Wysoka frekwencja to również zasługa mediów odgrywały media, które poświęcały referendum bardzo dużo uwagi. W agitacje przed referendum zaangażowało się również wiele autorytetów. Zainteresowanie mediów wyborami do Parlamentu Europejskiego było dużo słabsze.

 

 

Przykładowe odpowiedzi: WOS (poziom rozszerzony)

Zad. 1

Jedną z funkcji polskiego Sejmu jest powoływanie konstytucyjnych organów państwa oraz osób, które wchodzą w skład tych organów.

a) podaj nazwę opisanej funkcji.

Kreacyjna

b) Kogo powołuje Sejm za zgodą Senatu:

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Zad. 2

Do podanych opisów czynów przestępczych dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi prawa:

A. Określa rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za nie.

prawo karne

B. Reguluje stosunki majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prywatnymi.

prawo cywilne

C. Formułuje zasady odwoływania się od decyzji wójta gminy.

prawo administracyjne

D. Określa zasady powoływania Rzecznika Praw Obywatelskich

prawo konstytucyjne

Zad. 3

Na czym według polskiego prawa polega różnica pomiędzy mniejszością etniczną a narodową?

Różnica pomiędzy mniejszością etniczną a narodową polega na tym, że mniejszość etniczna nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Zad. 4

Kto wchodzi w skład Rady Gabinetowej w Polsce? Wybierz spośród: Minister Finansów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów, Minister Finansów

Zad. 5

A. Minister Edukacji Narodowej – 1

B. Minister Pracy i Polityki Społecznej – 3

C. Minister Sprawiedliwości – 5

D. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2

Zad. 6

Do podanych rodzajów terenowej administracji rządowej w Polsce dobierz

odpowiadające im organy władzy. We wskazane miejsca wpisz właściwe numery.

A niezespolona – 3 – Dyrektor Izby Celnej

B zespolona – 1 – Komendant Wojewódzki Policji

Zad. 7

Podaj nazwy organów (organizacji) upoważnionych przez ONZ do

podejmowania działań na rzecz ochrony dzieci, przezwyciężania przeszkód w ich rozwoju, takich jak bieda, przemoc, choroby i dyskryminacja. – UNICEF

zapewniania międzynarodowej ochrony uchodźcom i poszukiwania trwałych rozwiązań problemu uchodźców na świecie. – UNHCR

Zad. 8

Uporządkuj chronologicznie wymienione dokumenty dotyczące ochrony praw i wolności człowieka. Dokument uchwalony najwcześniej oznacz numerem 1, kolejne 2, 3.

A. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – 1 B. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – 3 C. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – 2

Zad. 9

Do podanych biogramów dopisz nazwiska właściwych polityków. Odpowiedzi wybierz spośród: Willy Brandt, Ronald Reagan, Charles de Gaulle, Robert Schuman.

A. Prezydent USA w latach 1981-1989 dążący do przywrócenia prestiżu i znaczenia tego państwa na arenie międzynarodowej. W ramach narzuconego ZSRR wyścigu zbrojeń stworzył projekt gwiezdnych wojen (Inicjatywa Obrony Strategicznej). – Ronald Reagan

B. Kanclerz RFN w latach 1969-1974, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1971 r. Doprowadził do podpisania polsko-niemieckiego układu o normalizacji stosunków w 1970 r, a tym samym uznania polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. – Willy Brandt

C. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1952. Zwolennik porozumienia francusko-niemieckiego i europejskich procesów integracyjnych. Odegrał znaczącą rolę przy powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Uznawany jest za jednego z ojców integracji europejskiej. – Robert Schuman

Zad. 10.

Mapa A. – 1. Wspólnoty Europejskie w styczniu 1973 r. Mapa B. – 3. Unia Europejska w maju 2004 r.

Zad. 11

Niemcy – Władza ustawodawcza: Bundesrat i Bundestag, Ustrój terytorialny: federacja, System rządów: kanclerski

USA – Władza ustawodawcza: Izba Reprezentantów i Senat, Ustrój terytorialny: federacja, System rządów: prezydencki

Szwajcaria – Władza ustawodawcza: Rada Kantonów, Rada Narodowa, Ustrój terytorialny: federacja,System rządów: parlamentarno- komitetowy

Zad. 12

Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa: Francja, Rosja, USA,

Zad. 13

W 1994 roku ludność tego kraju była świadkiem jednego z najbardziej przerażających przejawów przemocy ostatniego stulecia. W wyniku ludobójstwa dokonanego przez ekstremistyczną organizację Hutu oraz odwetowych zabójstw RAP zginęło około miliona osób. Państwo: Rwanda, Numer: 4

Od połowy lat 80. do wybuchu rebelii w 2003 roku Darfur był areną zbrojnych konfliktów. Wiele walk toczyło się wzdłuż pustynnych granic z Czadem i Libią. Po próbie okupacji terenów przez arabskich nomadów popieranych przez rząd plemię Fur odpowiedziało spustoszeniem pastwisk. Państwo: Sudan, Numer: 2

Zad. 14.

Przedstaw, jak zmieniła się w czasie i na tle pozostałych problemów ocena wpływu niestabilności politycznej państwa na życie respondentów. W odpowiedzi przytocz dane zawarte w tabeli.

Z badań zamieszczonych w tabeli wynika, że niestabilność polityczna kraju w 2003 mniej przeszkadzała Polakom niż 11 lat wcześniej. Jako bardzo uciążliwy problem w 1992 roku wskazało to aż 48% respondentów. W 2003 roku wartość ta wynosiła już tylko 34%. Wynik z tendencją spadkową charakteryzował również takie problemy, jak drożyzna i wysokie ceny. W latach 1992-2003 natomiast coraz bardziej zaczęły doskwierać takie problemy, jak bezrobocie, biurokracja, złe funkcjonowanie służby zdrowia.

Zad. 15

Podaj dwa argumenty uzasadniające stwierdzenie, że sytuacja ekonomiczna wpływała w różnym stopniu na ogólną ocenę zmian zachodzących po roku 1989 w wymienionych krajach.

– Największy wzrost stopy bezrobocia w okresie 1990-1999 zanotowano w Czechach i w Polsce (odpowiednio o 8 i 9,6 punktów procentowych), podczas, gdy na Węgrzech wzrosła stosunkowo nieznacznie. Tymczasem Czesi i Polacy znacznie lepiej w 1999 r ocenili przemiany po roku 1989.

– Jeżeli przypatrzymy się inflacji, to zauważymy, że relatywnie pozytywna ocena przemian przez Polaków może wynikać z opanowania inflacji. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych znacznie się obniżył. W Czechach i na Węgrzech ten wskaźnik nie uległ zmianie. Pomimo że wskaźnik inflacji w Czechach i na Węgrzech był podobny, to oceny zmian zachodzących w tych krajach znacznie się różniły.

Zad. 16

a) Wymień dwa czynniki, wskazane przez Leszka Balcerowicza, które w roku 1989 sprzyjały przeprowadzeniu szybkich zmian gospodarczych w Polsce.

– Społeczeństwo polskie w obliczu kryzysu i zmęczenia socjalizmem miało odwagę podjąć radykalne zmiany. Ludzie oczekiwali nagłej poprawy warunków życia.

– Środowisko opozycji wywodzące się z Wielkiej Solidarności jeszcze mówiło wtedy jednym głosem i razem poparło reformy.

b) Wyjaśnij, na czym polegały sprzeczne oczekiwania społeczne wyrażone w słowach: mieć socjalizm w przedsiębiorstwach i kapitalizm w sklepach.

Socjalizm w przedsiębiorstwach oznaczał gwarancję stabilnego zatrudnienia. Pracownicy publicznych przedsiębiorstw mieli zagwarantowane miejsce pracy, szerokie świadczenia socjalne (wczasy pracownicze, urlopy, premie) nawet, gdy wyniki ekonomiczne zakładu było bardzo słabe. Było to sprzeczne z zasadami zdrowej gospodarki. Z takimi przedsiębiorstwami nie dałoby się zbudować wolnego rynku, który to jedynie mógł wprowadzić kapitalizm w sklepach. Termin ten oznaczał pełne półki i szeroki wybór towarów. Zasadom wolnego rynku musiały podlegać zarówno zakłady, jak i sklepy, a ludzie pragnęli tylko tego drugiego. Stąd wynikała sprzeczność.

Zad. 17

Napisz, jak zmieniła się funkcja gminy w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku.

W wyniku transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku gminy przestały jedynie być wykonawcami poleceń rządu centralnego. Zyskały one autonomię i możliwości samodzielnego decydowania o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb wspólnoty, którą z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij