Matura – Matematyka – test i odpowiedzi

Mamy już test i przykładowe odpowiedzi. Sprawdź jak Ci poszło.

Test maturalny z matematyki na poziomie podstawowym znajdziesz w naszej BAZIE TESTÓW

Przykładowe odpowiedzi.

Zad. 1.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności x+7>5.

Zad. 2.

Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

180 zł

Zad. 3.

Odpowiedź: Ta liczba jest równa 1

Zad. 4.

Liczba log(4)8+log(4)2 jest równa:

2

Zad. 5.

Dane są wielomiany W(x) = −2×3+5×2−3 oraz P(x)=2×3+12x. Wielomian W(x) +P(x) jest równy

5×2+12x−3

Zad. 6.

Rozwiązaniem tego równania jest:

7

Zad. 7.

Do zbioru rozwiązań nierówności (x−2)(x+3)<0 należy liczba

1

Zad. 8.

Wykresem funkcji kwadratowej f (x) = −3×2 +3 jest parabola o wierzchołku w punkcie

(0,3)

Zad. 9.

Prosta o równaniu y= −2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0, 2). Wtedy

m=-1/3

Zad. 10.

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y= f(x) .

Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

f(x)=2

Zad. 11.

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a3=13 i a5=39. Wtedy wyraz a1 jest równy

-13

Zad. 12.

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1=3 i a4=24 . Iloraz tego ciągu jest równy

2

Zad. 13.

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

14

Zad. 14.

A. 25/16

Zad. 15.

Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Długość boku tego kwadratu jest równa

4sqrt(2)

Zad. 16.

B. 4

Zad. 17.

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9. Długość odcinka AD jest równa

A. 2

Zad. 18.

Punkty A, B, C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB jest równa

A. 120 stopni

Zad. 19.

Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa

C. 1600 cm2

Zad. 20.

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = −3x+5 jest równy:

-3

Zad. 21.

Wskaż równanie okręgu o promieniu 6.

D. x2+y2=36

Zad. 22

Punkty A =(−5, 2) i B =(3, −2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Obwód tego trójkąta jest równy

C. 12sqrt(5)

Zad. 23.

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5x3x4 jest równe:

A. 94

Zad. 24.

Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

D. 34

Zad. 25.

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy

D. x=5

Zad. 26.

Rozwiąż nierówność x2 −x−2≤0.

x <-1,2>

Zad. 27.

Rozwiąż równanie x3−7×2−4x+28=0.

x=7 lub x=-2 lub x=2

Zad. 28.

Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że AD = BE .

Długości boków AC i CB są równe, ponieważ trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym; Długości boków CD i CE są równe, ponieważ trójkąt DEC jest trójkątem równoramiennym; Miary kątów ACD i BCE są jednakowe i wynoszą (90 stopni – miarą kąta DCB), z treści zadania. Z powyższego wynika, że trójkąty ACD i BCE są przystające, a więc długość AD jest równa długości BE.

Zad. 29.

Kąt α jest ostry i tgα=5/12. Oblicz cosα

cosα =12/13

Zad. 30.

Zad. 31.

W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.

Zad. 32.

Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa (zobacz rysunek). Oblicz objętość ostrosłupa ABCD, jeśli wiadomo, że AD =12 , BC = 6 , BD = CD =13.

V=48

Zad. 33.

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

P(A)=1/6

Zad. 34.

W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 240 m2. Basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350 m2 oraz jest o 5 m dłuższy i 2 m szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi.

W pierwszym hotelu basen ma wymiary 30×8 i w drugim 35×10 albo w pierwszym hotelu basen ma wymiary 20×12 i w drugim 25×14

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij