Test matematyczno – przyrodniczy 2010 – odpowiedzi

Zamieszczamy test i przykładowe odpowiedzi. Sprawdź się i podziel się z nami wrażeniami.

TEST MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 2010

Przykładowe odpowiedzi.

Zad. 1.

Jaki jest procentowy udział węgla w masie biosfery?

Około 20%

Zad. 2.

W której geosferze stosunek masy tlenu do masy pozostałych pierwiastków jest najmniejszy?

W atmosferze

Zad. 3.

Pod dwoma kloszami posadzono w glebie po 10 siewek fasoli jednakowej wielkości. Roślinom zapewniono takie same warunki: wilgotność, temperaturę i dostęp światła. Pod pierwszym kloszem obok roślin postawiono naczynie z wodorotlenkiem wapnia Ca(OH)2. Po upływie pewnego czasu porównano rośliny i stwierdzono, że rośliny pod pierwszym kloszem były mniejsze niż pod drugim. Przyczyną zahamowania ich wzrostu był

niedobór tlenku węgla(IV)

Zad. 4.

Na rysunku (sprawdź w arkuszu) przedstawiono przekrój geologiczny o głębokości ok. 1000 m ze złożem węgla brunatnego. Które zdanie mówiące o kolejności wydarzeń geologicznych jest prawdziwe?

Przesunięcie warstw skalnych wystąpiło przed powstaniem złóż węgla brunatnego

Zad. 5.

W którym zestawie uporządkowano nazwy węgli kopalnych zgodnie z geologicznym czasem ich powstania (od najstarszego do najmłodszego)?

węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf

Zad. 6.

Występujące w pokładach węgla kamiennego skamieniałości roślin świadczą o tym, że węgiel jest skałą osadową pochodzenia

organicznego.

Zad. 7.

Człowiek w trosce o swoje środowisko naturalne coraz częściej czerpie energię z odnawialnych źródeł energii. Wskaż odpowiedź, w której wymieniono wyłącznie odnawialne źródła energii

pływy morskie, wiatr, energia słoneczna

Zad. 8.

Wszystkie województwa, w których produkowany jest koks, leżą w całości

na południe od równoleżnika 52N i na zachód od południka 22E

Zad. 9.

Na mapie ponumerowano najważniejsze obszary występowania węgli kopalnych w Polsce. Węgiel kamienny występuje na obszarach oznaczonych numerami

3, 4, 5

Zad. 10.

Dwa pominięte słupki dotyczą

importu w 2007 r. i wydobycia w 2008r.

Zad. 11.

W latach 2004-2006 w Polsce

malało wydobycie, a rósł import węgla kamiennego

Zad. 12.

Jeśli wiadomo, że w latach 2006-2008, podobnie jak w latach 2004-2006, import węgla kamiennego do Polski wzrastał co roku, to w roku 2007 importowano

więcej węgla niż w roku 2005

Zad. 13.

Radioaktywny gaz, który powstał w wyniku rozkładu, ma wzór CO2

Zad. 14.

Wzrost poziomu radioaktywności zaobserwowano wcześniej u mszyc niż u biedronek, ponieważ biedronki

są drapieżnikami żywiącymi się mszycami

Zad. 15.

Spadek radioaktywności mszyc i biedronek mógł być spowodowany

wydalaniem radioaktywnego węgla w procesie oddychania

Zad. 16.

Pierwiastkiem leżącym w trzecim okresie układu okresowego, którego atom posiada 4 elektrony walencyjne, jest

krzem

Zad. 17.

Jądro atomowe izotopu pewnego pierwiastka ma masę 14u i zawiera 8 neutronów. Jest to jądro izotopu

węgla

Zad. 18.

Który z zestawów substancji zawiera tylko metale?

lit, magnez, żelazo

Zad. 19.

Żelazo można otrzymać z rud przez redukcję jego tlenku węglem. Który zapis równania reakcji jest prawidłowy?

2Fe2O3 + 3C –> 4Fe + 3CO2

Zad. 20.

Szklana płytka umieszczona nisko nad płomieniem świecy pokrywa się czarną substancją. Tą substancją jest

sadza (węgiel)

Zad. 21.

Na żarówkach do latarek znajdują się informacje o warunkach ich pracy

Pierwsza żarówka: 2,4V; 0,75A – Druga żarówka: 2,4V; 0,5A

Jeżeli w tym samym czasie każda z żarówek pracuje w warunkach zgodnych z umieszczoną na niej informacją, to

pierwsza żarówka pobiera prąd o większej mocy

Zad. 22.

Paweł uchylił drzwi z ciepłego pokoju do zimnego korytarza. Wzdłuż pionowej szczeliny powstałej miedzy drzwiami i framugą przesuwał zapaloną świeczkę. W którym fragmencie szczeliny płomień świeczki powinien odchylić się od pionu najmniej?

w środkowym

Zad. 23.

Krawędź czworościanu foremnego ma długość 4 cm. Pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest równe

16 √3 cm2 [16 sqrt(3) cm2]

Zad. 24.

Każda z figur przedstawionych na rysunku powstała z trójkąta równobocznego o boku długości a i równoległoboku o jednej parze boków długości b. Porównaj obwody tych figur. Które zdanie jest prawdziwe?

wszystkie figury mają takie same obwody

Zad. 25.

Który rysunek przedstawia fragment pędu (liść i owoc) szarańczynu?

rysunek nr I

Zad. 26.

Ile karatów mają łącznie brylanty wykonane z Cullinana? Zapisz obliczenia

x – suma ilości karatów

x=(1-0,65)*3106

x=0,35*3106

x=1087,1ct

Odpowiedź: Brylanty wykonane z Cullinana mają łącznie 1087,1 karatów

Zad. 27.

Oblicz jaką objętość miał Cullinan (największy znaleziony diament). Przyjmij, że gęstość diamentu wynosi 3,2 g/cm3. Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do całości.

V=m/g i 3106 ct = 621,2 g to V= 621,2 / 3,2= 194,123 cm3 ~ 194 cm3

Odpowiedź: Cullinan miał objętość równą 194 cm3

Zad. 28.

Ola wlała ćwierć litra wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza do czajnika o mocy 1000W. Do ogrzania 1 kg wody o 1C potrzeba 4200 J energii. Oblicz, po jakim czasie woda w czajniku osiągnie temperaturę wrzenia 100 stopni Celsjusza. Przyjmij, że 1 litr wody ma masę 1 kg, ale ciepło wydzielone w grzałce jest pobierane przez wodę. Zapisz obliczenia

P= W/t i praca potrzebna do podgrzania wynosi W=1/4 * 4200* 80= 84000 J a więc t= 84000 / 1000= 84 s

Woda w czajniku osiągnię temperaturę wrzenia po 84 sekundach

Zad. 29.

Minęło 10 minut od chwili rozpoczęcia obchodu. Na którym odcinku znajduje się pracownik ochrony? Zapisz obliczenia.

AB+BC+CD+AD=350m

t=10 minut=600s

d=600m

AB+BC+CD+AD+AB+BC+CD=640m

Pracownik ochrony znajduje się na odcinku CD

Zad. 30.

Pracownik doszedł do 1/5 odcinka BC (punkt P). Oblicz, w jakiej odległości jest on od odcinka AB, a w jakiej od punktu B. Zapisz obliczenia

PB=1/5BC=13m; AD/BC=PF/PB; 60/65=PF/13; PF=60*13/65=12

Odległość punktu P od odcinka AB jest równa 12 metrów. Odległość punktu P od punktu B wynosi 13 metrów

Zad. 31.

Maksymalnie załadowane ciężarówki: jedna o nośności 8 t, a druga 12 t przewiozły 520 ton węgla, wykonując w sumie 60 kursów. Ułóż układ równań, który pozwoli obliczyć, ile kursów wykonała każda z ciężarówek.

x – liczba kursów ciężarówki o ładowności 8 ton, a y – liczba kursów ciężarówki o ładowności 12 ton; proponowany układ równań to: x+y=60 i 8*x+12*y=520

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij