Harmnogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w woj. mazowieckim

Jakie dokumenty należy złożyć i kiedy, by dostać się do wybranej szkoły? Sprawdź.

W województwie mazowieckim rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, na rok szkolny 2010 /2011 regulują następujące zasady:

1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie:

1) od 12 maja (środa), od godz. 1000 do 26 maja (środa), do godz. 1300
we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych;

2) od 18 czerwca (piątek), do 22 czerwca (wtorek), do godz. 1300 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się:

a) sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziałów wstępnych w liceach ogólnokształcących prowadzących takie oddziały przeprowadza się:

Ø 31 maja (poniedziałek), godz. 1200

b) sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących przeprowadza się:

Ø 27 maja (czwartek), godz. 900 dla kandydatów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania;

Ø 28 maja (piątek), godz. 1500 dla kandydatów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania;

Ø 7 czerwca (poniedziałek), godz. 1500 dla kandydatów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania;

Ø 8 czerwca (wtorek), godz. 1500 dla kandydatów z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania;

Ø 9 czerwca (środa), godz. 1500 dla kandydatów z językiem rosyjskim jako drugim językiem nauczania.

c) 11 czerwca (piątek), godz. 1500 upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych przeprowadzonych
w ww. terminach.

Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w ww. terminach, mogą przystąpić do sprawdzianu 17 czerwca (czwartek), godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu przeprowadzonego w tym terminie nastąpi:

21 czerwca ( poniedziałek), godz. 13 00.

3. Rekrutację przeprowadza się:

1) od 25 czerwca (piątek), od godz. 1100 do 28 czerwca (poniedziałek),
do godz. 1400
kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy
36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły
w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

2) od 28 czerwca (poniedziałek), godz. 1400 do 1 lipca (czwartek), godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;

3) do 1 lipca (czwartek), do godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych
do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły;

4) 1 lipca (czwartek), od godz. 1400 do 5 lipca (poniedziałek), do godz. 1400 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

5) 5 lipca (poniedziałek), godz. 1600 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc;

6) 6 lipca (wtorek) i 7 lipca (środa), do godz. 1200 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół w rekrutacji uzupełniającej składają dokumenty do szkół, które nie dokonały pełnego naboru;

7) 7 lipca (środa), godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej;

8) od 7 lipca (środa), od godz. 1400 do 9 lipca (piątek), do godz. 1400 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

9) 9 lipca (piątek), godz. 1500 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2010/2011;

10) 9 lipca (piątek), godz. 1530 dyrektorzy szkół, a w przypadku miast, w których jest elektroniczne wspomaganie administratorzy systemów elektronicznego wspomagania rekrutacji przesyłają odpowiednio do Oddziału Sprawozdawczości, Edukacji Europejskiej i Informacji w Wydziale Informacji
i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie lub do właściwej Delegatury informacje o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz
o wolnych miejscach w szkołach;

11) od 23 sierpnia (poniedziałek) do 27 sierpnia (piątek) szkolne komisje

rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację do szkół,

które nie dokonały pełnego naboru;

12) szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij