Dziś matura z historii – jak Wam poszło?

Mamy już arkusze maturalne i przykładowe odpowiedzi z poziomu rozszerzonego.

Arkusze maturalne znajdziesz w dziale Baza testów

Oto przykładowe odpowiedzi do pytań z matury rozszerzonej:

Zadanie 1. (1 pkt) Przeczytaj zamieszczone w tabeli fragmenty tekstów źródłowych i określ, których państw starożytnych one dotyczą. Nazwy tych państw wpisz w odpowiednich rubrykach obok tekstów.

1. Amenhotep, boski władca Heliopolis; syn [Amona], [ ] spłodzony [ ] do objęcia władzy, którą [bóg] zdobył i wyniósł go jako samego króla na tron żyjących. [ ]. Wszystkie krainy [są] w strachu przed nim.

2. [ ] z woli Ahuramazdy zostałem [ ] królem. Kraje [ ] składały mi daninę. [ ] Z woli Ahuramazdy kraje te podporządkowały się moim prawom. Co przykazałem, one wykonywały posłusznie.

3. Byłem najwyższym kapłanem, augurem, członkiem kolegium piętnastu kapłanów dla składania ofiar [ ]. Uchwałą senatu imię moje włączone zostało do hymnu kapłanów Marsa

Zadanie 2. (1 pkt) Na fotografiach zamieszczonych na następnej stronie przedstawiono trzy monety (awersy i rewersy). Wpisz liczby odpowiadające właściwym podpisom monet.

A. Grecka

B. Rzymska

C. Arabska

Zadanie 3. (1 pkt). Wykonaj polecenia A, B i C, wybierając spośród podanych odpowiednie nazwy bitew stoczonych w starożytności.

bitwa pod Platejami, bitwa pod Maratonem, bitwa pod Zamą, bitwa pod Cheroneą, bitwa w wąwozie Termopile, bitwa pod Issos

A. Podaj nazwę bitwy chronologicznie pierwszej.

B. Podaj nazwę bitwy, w której przeciwnikami Greków byli Macedończycy.

C. Podaj nazwę bitwy stoczonej przez Rzymian z Kartagińczykami.,

Zadanie 4. (1 pkt) Na podstawie fragmentów biografii i danych z tablicy genealogicznej zamieszczonej na następnej stronie wypełnij tabelę, wpisując właściwych przedstawicieli dynastii Rurykowiczów.

1. Na czele wojsk Nowogrodu rozgromił armię szwedzką nad Newą. Pokonał Krzyżaków na zamarzniętym Jeziorze Pejpus. Po podboju Rusi przez Mongołów był zwolennikiem porozumienia ze Złotą Ordą. Został ogłoszony świętym Kościoła prawosławnego. Aleksander Newski

2. Odparł trzy najazdy wielkiego księcia litewskiego Olgierda – ojca Władysława Jagiełły. Starał się wykorzystać zamęt w Złotej Ordzie i wywalczyć niepodległość. Rozgromił nad Donem armię emira Mamaja. Dyimitr Doński

3. Zlikwidował większość dzielnic, konfiskując dobra przeciwników. Z królem Kazimierzem Jagiellończykiem zawarł traktat pokojowy kończący ekspansję litewską na wschód. Wasyl II Ślepy

Zadanie 5. (1 pkt) Na podstawie diagramów wykonaj polecenia A i B. Struktura zawodowa mieszkańców miast w Polsce w XV wieku

A. Wyciągnij wniosek dotyczący relacji między liczbą mieszkańców miast i procentowym udziałem w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w rzemiośle. Im większy ośrodek miejski tym większa liczba osób zajmujących się rzemiosłem

B. Wyciągnij wniosek dotyczący relacji między liczbą mieszkańców miast i procentowym udziałem w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w produkcji rolnej. Im mniejszy ośrodek tym więcej osób zajumuje się produkcją rolną

Zadanie 6. (1 pkt) Wybierz element wyposażenia kościoła, którego zdobnictwo jest charakterystyczne dla gotyku, i uzupełnij zdanie.

Fotografię przedstawiającą element wyposażenia kościoła, którego zdobnictwo jest charakterystyczne dla gotyku oznaczono literą D.

Zadanie 7. (1 pkt) Wśród wymienionych faktów z historii Anglii wskaż dwa, które miały miejsce w średniowieczu. W tabeli obok tych wydarzeń wstaw znak "X".

Powstanie Kościoła anglikańskiego

Dyktatura Oliviera Cromwella

Zwycięstwo wojsk Wilhelma Zdobywcy w bitwie pod Hastings X

Pokonanie hiszpańskiej Niezwyciężonej Armady

Powstanie parlamentu angielskiego X

Zadanie 8. (2 pkt) Przeczytaj tytuły czterech rozdziałów monografii historycznej i wykonaj polecenia.

A. Podaj nazwę wojny, której dotyczą rozdziały pracy opatrzone tymi tytułami. Wojna 30-letnia

B. Na podstawie własnej wiedzy podaj nazwę kraju, którego sytuację po zakończeniu tej wojny charakteryzuje poniższy tekst. Nazwa Kraju Czechy

Zadanie 9. (2 pkt) Na podstawie fragmentów trzech listów władczyni Rosji Katarzyny II, w których komentuje ona aktualne wydarzenia w Polsce, wykonaj polecenia A i B.

A. Podaj adresata listu napisanego najwcześniej przez Katarzynę II. Fryderyk II Wilhelm

B. Wyjaśnij, o kim Katarzyna II pisze w podkreślonym fragmencie listu (źródło 3.). O Jakobinach

Zadanie 10. (1 pkt) Wśród podanych w tabeli zdań jedno jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.

1. "Więźniem Watykanu" ogłosił się papież, protestując przeciwko okupacji Rzymu przez wojska niemieckie. Fałsz

Zadanie 11. (1 pkt) Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni (np. Działania zbrojne na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem wcielonych do Rzeszy w latach 1943-1945).

Tytuł mapy: Działania partyzantów w okresie Powstania Styczniowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w 1963-64 r.

Zadanie 12. (1 pkt) Przedstawiona fotografia pokazuje targ na placu za Żelazną Bramą w Warszawie w II połowie XIX wieku. Przeanalizuj źródło i sformułuj dwa argumenty odnoszące się do treści fotografii, które potwierdzają czas jej wykonania.

dwujęzyczność (polsko-rosyjska) szyldów, inskrypcji i ogłoszeń

funkcjonowanie kolei konnej (a nie tramwaju elektrycznego)

Zadanie 13. (2 pkt) Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenia A i B.

A. Na podstawie wykresu wymień lata, w których imigracja do Stanów Zjednoczonych była najniższa.

19861-62

B. Podaj wydarzenie polityczne w Stanach Zjednoczonych, które stało się przyczyną spadku imigracji.

Wojna Secesyjna

Zadanie 14. (2 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.

A. Podaj nazwę i datę roczną bitwy opisanej przez Aleksandrę Piłsudską.

– nazwa Bitwa Warszawska 1920 r.

– data roczna 15/8/1920

B. Wyjaśnij, jakie podobieństwo dostrzega Aleksandra Piłsudska w znaczeniu ideowym tej bitwy i odsieczy wiedeńskiej dla dziejów Europy.

Bitwa Warszawska 1920 r. – zdaniem Aleksandry Piłsudskiej – stanowiła o powstrzymaniu inwazji Rosji Radzieckiej na Europę. Analogicznie, Odsiecz Wiedeńska. Zadecydowała o powstrzymaniu inwazji Turcji na Europę.

Zadanie 15. (2 pkt) Przeczytaj wiersz Mariana Piechala o wydarzeniach w jednym z państw socjalistycznych po II wojnie światowej i wykonaj polecenia A i B.

A. Podaj miejsce i czas wydarzeń (nazwę państwa i datę roczną), o których opowiada wiersz.

– nazwa państwa: Węgry

– data: 1956 r.

B. Spośród przedstawionych niżej wydarzeń z XIX wieku wypisz dwa, w których uczestniczył bohater wymieniony w wierszu.

powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, rewolucja lipcowa, wojna krymska, Wiosna Ludów

powstanie listopadowe

Wiosna Ludów

Zadanie 16. (1 pkt) Wymień dwie różnice w technice uprawy roli w Delcie [Egipcie Dolnym] i w starożytnej Grecji.

w Delcie Nilu nie korzystano ze sprzętu rolniczego (pługu)

W Grecji korzystano z pracy niewolników. W Delcie Nilu praca była samodzielna

Zadanie 17. (1 pkt) Podaj najważniejszą przyczynę różnic w technice uprawy roli w starożytnym Egipcie i starożytnej Grecji.

Żyzność gleby, warunki naturalne (wylewy Nilu w Egipcie, trudne warunki naturalne w skalistej Grecji)

Zadanie 18. (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego demontaż statków w Babilonie był dla żeglarzy koniecznością i w jaki sposób zmniejszano wynikające z tego powodu straty.

Przyczyna demontażu statku: statki nie były zdolne płynąć pod prąd rzeki

Sposób zmniejszenia strat sprzedaż materiałów, z których był zrobiony statek

Zadanie 19. (1 pkt) Podaj nazwę zacytowanego prawa, które otrzymał Kraków, i wyjaśnij, jakie korzyści płynęły z jego nadania dla rozwoju rzemiosła w mieście.

Nazwa: prawo składu (przywilej)

Wyjaśnienie konieczność sprzedaży towarów i obróbki na miejscu – rozwój rzemiosła

Zadanie 20. (1 pkt) Oceń możliwy wpływ decyzji cechu na produkcję sukienniczą we Frankfurcie. Uzasadnij ocenę.

Ocena: Spadek podaży, wzrost cen

Uzasadnienie Określenie z góry podaży ograniczy ilość towaru na rynku (system kar), co przyczyni się do zwiększenia zysków członków cechu przy z góry określonym nakładzie pracy

Zadanie 21. (1 pkt) Wyciągnij wniosek dotyczący różnych następstw inflacji, uwzględniając dwa przykłady podane w tekście.

Inflacja sprawia, że pożyczki tracą swe pokrycie. Inflacja sprawia, że posiadanie gotówki wiąże się ze stratą, jako że pieniądz traci na wartości.

Zadanie 22. (1 pkt) Wśród podanych w tabeli zdań jedno jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij