Matura z WOS – arkusze i odpowiedzi.

Zdawałeś maturę z WOS-u sprawdź jak ci poszło.

Arkusz maturalny znajdziesz tutaj

Poniżej przykładowe odpowiedzi do poziomu podstawowego:

Zadanie 1. (1 pkt) Pogląd, iż człowiek jest istotą społeczną sformułował

A. Arystoteles.

B. Eurypides.

C. Heraklit.

D. Epikur.

Zadanie 2. (1 pkt) Państwo jest:

A. wspólnotą plemienną ukształtowaną na przestrzeni dziejów.

B. wspólnotą kulturową ludzi mówiących tym samym językiem.

C. dobrowolną organizacją ludzi posiadających poczucie odrębności.

D. polityczną organizacją społeczeństwa, suwerenną, terytorialną i uprawnioną do stosowania przymusu.

Zadanie 3. (1 pkt) Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył

A. 35 lat.

B. 30 lat.

C. 21 lat.

D. 18 lat.

Zadanie 4. (1 pkt) Ważność wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce stwierdza

A. Naczelny Sąd Administracyjny.

B. Państwowa Komisja Wyborcza.

C. Sąd Najwyższy.

D. Trybunał Konstytucyjny.

Zadanie 5. (1 pkt) Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje skargi dotyczące naruszenia

A. Karty Praw Podstawowych.

B. Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

C. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

D. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zadanie 6. (1 pkt) Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów polega na

A. podjęciu bezpośrednich rozmów przez strony konfliktu.

B. poddaniu konfliktu pod osąd społeczny.

C. rozstrzygnięciu konfliktu przez wybranego arbitra.

D. pośredniczeniu osoby bezstronnej w sporze w celu ułatwienia stronom konfliktu osiągnięcia porozumienia.

Zadanie 7. (3 pkt) Wymień trzy typy legitymizacji władzy nazwane przez Maxa Webera typami idealnego panowania.

1. tradycyjna

2. charyzmatyczna

3. legalistyczna

Zadanie 8. (2 pkt) Wśród wymienionych w tabeli wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie.

1.Powstanie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej.

2. Wkroczenie wojsk ZSRR do Afganistanu.

3. Przystąpienie Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.

4. Zamach terrorystyczny na Światowe Centrum Handlu (WTC) w Nowym Jorku.

5. Rozpoczęcie polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku.

Zadanie 9. (4 pkt) Spośród poniżej wymienionych czynników wskaż te, które mogą sprzyjać utrwalaniu demokracji, oraz te, które mogą stanowić zagrożenie dla współczesnej demokracji.

Czynniki sprzyjające utrwalaniu demokracji: Decentralizacja władzy, Jawność życia publicznego, Zaangażowanie obywateli w życie publiczne

Czynniki stanowiące zagrożenie dla współczesnej demokracji: Izolacja władzy od społeczeństwa, Kryzys ekonomiczny, Zagrożenie wojną

Zadanie 10. (4 pkt) Dopisz do umieszczonych w tabeli stwierdzeń, głoszonych przez zwolenników określonych doktryn lub ideologii politycznych, nazwy tych doktryn lub ideologii.

A Najwyższą wartością jest dobro własnego narodu, nawet kosztem innych narodów. nacjonalizm

B Najwyższą wartością jest ochrona tradycyjnych form organizacji społeczeństwa i gospodarki.konserwatyzm

C Najwyższą wartością jest wolność człowieka, a jedyną granicą wolności jest wolność drugiego człowieka. liberalizm

D Najwyższą wartością jest państwo narodowe kierowane przez silnego przywódcę.autorytaryzm

Zadanie 11. (5 pkt) Do podanych poniżej biogramów dopisz nazwiska odpowiadających im postaci.

A. Francuski mąż stanu. Prezydent Francji w latach 1959-1969. Zwolennik silnej władzy wykonawczej sprawowanej przez prezydenta. Zwolennik koncepcji "Europy Ojczyzn". Charles de Gaulle

B. Niemiecki polityk. Współzałożyciel partii chrześcijańsko-demokratycznej CDU. W latach 1949-1963 kanclerz RFN. W 1955 roku nawiązał stosunki dyplomatyczne z ZSRR. Uznawany za jednego z ojców integracji europejskiej. Konrad Adenauer

C. Rosyjski polityk. Członek KC KPZR. Pierwszy w historii prezydent Rosji. Urząd prezydenta sprawował w latach 1991-1999. Jako głowa państwa rosyjskiego dysponował szerokimi uprawnieniami. Zgodził się na plany rozszerzenia NATO na wschód. Borys Jelcyn

D. Działacz związkowy i polityk. Przewodniczący NSZZ "Solidarność". Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku. Był jednym z głównych sygnatariuszy porozumień Okrągłego Stołu. W latach 1990-1995 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Lech Wałęsa

E. Ukraiński polityk. W 1999-2001 roku pełnił funkcję premiera Ukrainy. Po zwycięstwie w przeprowadzonej ponownie II turze wyborów i wydarzeniach zwanych pomarańczową rewolucją został zaprzysiężony w 2005 roku na prezydenta Ukrainy. Wiktor Juszczenko

Zadanie 12. (4 pkt) Prawda czy fałsz: Człowiek i społeczeństwo

A Konformizm to postawa charakteryzująca się odrzuceniem norm, wartości i wzorców zachowań obowiązujących w danej grupie. fałsz

B Grupy ekskluzywne stosują rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków. prawda

C Socjalizacja jest procesem kończącym się wraz z osiągnięciem pełnoletności. fałsz

DAltruizm to postawa wyrażająca się gotowością do niesienia pomocy innym ludziom. prawda

Zadanie 13. (4 pkt) Prawda czy fałsz: Prawo

A. Prawo karne reguluje rozstrzygnięcia dokonywane w trybie decyzji administracyjnych. fałsz

B. Zasada domniemania niewinności oznacza, iż udowodnienie niewinności leży po stronie oskarżonego. fałsz

C. Osoby fizyczne i osoby prawne są podmiotami prawa cywilnego. prawda

D. Prawo łaski w indywidualnych przypadkach przysługuje Prezydentowi Rzeczypospolitej. prawda

Zadanie 14. (6 pkt) W poniższych tabelach A – C przedstawiono przykładowe rozkłady mandatów po wyborach parlamentarnych we współczesnych państwach. Na ich podstawie rozpoznaj funkcjonujące w tych państwach systemy partyjne. Obok każdej tabeli wpisz w wyznaczone miejsca nazwę tego systemu partyjnego oraz podaj jeden skutek funkcjonowania tego systemu w państwie.

a) Partia A 57 %, Partia B43 %

Nazwa systemu partyjnego: dwupartyjny

Skutek funkcjonowania systemu partyjnego w państwie: polaryzacja poglądów

b) Partia A 33 %, Partia B 32 %, Partia C 16 %, Partia D 11 %, Partia E 8 %

Nazwa systemu partyjnego : wielopartyjny

Skutek funkcjonowania systemu partyjnego w państwie: pluralizm poglądów

c) Partia A 100 %

Nazwa systemu partyjnego: jednopartyjny

Skutek funkcjonowania systemu partyjnego w państwie: monopol władzy, autorytaryzm, totalitaryzm

Zadanie 15. (2 pkt) Na podstawie fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary [ ], ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. […]

a) Podaj nazwę, jaką określa się zamieszczony powyżej fragment Konstytucji: preambuła

b) Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

Użyte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określenie my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej nawiązuje do

A. antropologicznej koncepcji narodu.

B. normatywnej koncepcji narodu.

C. politycznej koncepcji narodu.

Zadanie 16. (5 pkt) Na podstawie fragmentu tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz w tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fałsz (zdanie fałszywe).

A. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 92 posłów. prawda

B. Każda zmiana Konstytucji musi być zatwierdzona w referendum konstytucyjnym. fałsz

C. Senat może zażądać przeprowadzenia referendum zatwierdzającego, jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału II Konstytucji. prawda

D. Rada Ministrów nie posiada inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany Konstytucji. prawda

E. Sejm uchwala ustawę o zmianie Konstytucji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. fałsz

Zadanie 17. (3 pkt) Przeczytaj fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wykonaj polecenia.

a) Powyższe przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają procedurę tzw. "trzech kroków" powoływania rządu.

krok 1

Napisz, w którym kroku Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów.

b) Wymień dwa uprawnienia przysługujące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w kroku drugim i trzecim.

1. powołuje Radę Ministrów

2. odbiera przysięgi

Zadanie 18. (3 pkt) W poniższych przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określone są trzy funkcje sejmu. Uzupełnij tabelę, dopisując do podanych artykułów właściwą funkcję sejmu.

Art. 120. ustawodawcza, prawodawcza

Art. 209. kreacyjna, powoływawcza

Art. 226. kontrolna

Zadanie 19. (4 pkt) Poniżej podano przykłady zadań własnych i zleconych realizowanych przez określone jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Uzupełnij zdania, wpisując rodzaj zadania i nazwę jednostki samorządu terytorialnego.

1. Rejestracja pojazdów jest zadaniem powiatu realizowanym przez starostę, zarząd powiatu

2. Organizowanie targowisk i hal targowych jest zadaniem gminy realizowanym przez radę gminy

3. Prowadzenie szkół pogimnazjalnych jest zadaniem powiatu

realizowanym przez starostę, zarząd powiatu

Zadanie 20. (5 pkt) Uzupełnij zdania zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Władzę sądowniczą w Polsce sprawują sądy i trybunały

2. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuistancyjne

3. Sędziowie są powoływani przez Prezydent RP. ,

na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

4. Do sądów powszechnych zalicza się sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne

5. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy

Zadanie 21. (4 pkt) Poniżej przedstawiono opisy czterech sytuacji, w których doszło do naruszenia przez władze praw i wolności człowieka i obywatela zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej. Dopisz do każdego opisu to prawo (lub wolność) człowieka i obywatela, które zostało naruszone przez władze w przedstawionej sytuacji.

A. Władze samorządowe jednego z miast podjęły decyzję o rozpoczęciu budowy spalarni śmieci w pobliżu nowego osiedla. Według ekspertów powołanych przez mieszkańców osiedla funkcjonowanie spalarni może zagrozić zdrowiu mieszkańców.

prawo do zdrowia, prawo petycji

B. Burmistrz miasta podjął decyzję o rozwiązaniu legalnej pikiety zorganizowanej przez kupców, którzy protestowali przeciwko likwidacji targowiska, chociaż jej przebieg nie zagrażał zdrowiu i życiu ludzi. wolność zgromadzeń

C. Rząd wprowadził obowiązkową opłatę za przystąpienie ucznia do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. prawo do bezpłatnej nauki

D. Agresywni kibice zatrzymani na meczu piłkarskim przez policję przebywali w areszcie siedem dni, pomimo braku decyzji sądu o ich tymczasowym aresztowaniu. nietykalność osobista, wolność osobista

Zadanie 22. (2 pkt) Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

a) Jaką rolę, zdaniem Charlesa Taylora, może odgrywać religia we współczesnym społeczeństwie demokratycznym? wzbogacenie życia publicznego o debatę nt spraw najwyższych i kardynalnych

b) Podaj nazwę umowy międzynarodowej regulującej stosunki państwa z Kościołem katolickim.

Umowa ta nosi nazwę konkordat

Zadanie 23. (4 pkt) W którym roku państwa oznaczone na mapie cyframi 1, 2, 3, 4 przystąpiły do Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej? Wpisz nazwy państw w tabeli.

1981

<b>Francja</b>

1986

<b>Hiszpania</b>

1995

<b>Finalndia</b>

2004

<b>Węgry</b>

Zadanie 24. (4 pkt) Z poniższego tekstu wypisz cztery numery zdań, które podają wyłącznie fakty, oraz cztery numery tych zdań, które zawierają opinie.

[1] Idea poradnictwa obywatelskiego zrodziła się w Wielkiej Brytanii w czasach wojny. [2] Pierwsze polskie Biuro Porad Obywatelskich powstało w Warszawie w 1996 roku. [3] Każde biuro działa przy stowarzyszeniu albo fundacji na podstawie odpowiedniej ustawy. [4] Doradcy udzielają tam informacji o sposobach rozwiązywania życiowych problemów. [5] Nie są to klasyczne porady prawne, ale i tak pomagają w przezwyciężeniu życiowej

bezradności.

[6] Sytuacja biur jest nietypowa.

[7] Biura nie mając osobowości prawnej i działając przy organizacji pozarządowej, za jej pośrednictwem uzyskują wsparcie z budżetu państwa.

[8] Wydawać by się mogło, że sytuację poprawi wejście Polski do Unii.

[9] Bruksela przeznacza środki na projekty związane z konkretnymi problemami społecznymi: bezrobociem, ubóstwem lub dyskryminacją kobiet.

[10] Biura Porad Obywatelskich powinny

Fakty: 1, 2, 7, 9

Opinie: 5, 6, 8, 10

Zadanie 25. (5 pkt) Na podstawie danych statystycznych z tabeli i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij