Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę lub innego wchodzącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się:
  1. z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum,
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum, uwzględniających:
  1. wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,
  2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 1,
  3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu, o którym mowa w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6,
  4. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 3. Dla kandydatów do gimnazjów i oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 4. Kryteria, o których mowa w ust. 2, oraz warunki, o których mowa w ust. 3, podaje do wiadomości kandydatom dyrektor gimnazjum, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.
 5. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być większa niż liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
 6. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 pkt 3.
 8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij