Socrates – Comenius

COMENIUSto program dla uczniów i nauczycieli. Mogą oni spotkać się z uczniami i nauczycielami z innych krajów, zobaczyć jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia w innych krajach. Uczestnicy Comeniusa podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą język. Comenius dzieli się na trzy Akcje:

COMENIUS 1
PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

Projekty językowe
Wspólna praca grup młodzieży nad wybranym zagadnieniem z młodymi ludźmi z innego kraju. Integralną częścią tych projektów są kilkunastodniowe wyjazdy grup młodzieży z wizyta do innego kraju na zaproszenie szkoły partnerskiej, celem tych wyjazdów jest przede wszystkim poprawa znajomości języka obcego. Kto może uczestniczyć w programie: uczniowie i nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ile pieniędzy można dostać: Dofinansowanie składa się z kwoty standardowej i kwoty zmiennej. Kwota standardowa wynosi 1500 euro dla każdej szkoły. Kwota zmienna jest naliczana w zależności od planowanych działań i może obejmować koszty: spotkań (roboczych) uczestników projektów oraz wyjazdy towarzyszące wymianie klas. Koszt przeciętnego projektu językowego Comeniusa to 11 000 euro.

Termin składania wniosków: 1 lutego każdego roku.

Projekty rozwoju szkół
Koncentrują się na szkołach i ich potrzebach. Mogą dotyczyć problemów zarządzania szkoła (np. jak włączać rodziców w działalność szkoły), dydaktycznych (np. jak efektywnie wykorzystywać w klasie technologię informacyjno-komunikacyjną) lub koncentrować się na konkretnych problemach (np. jak zapewnić integrację uczniów niepełnosprawnych w szkole masowej).
Kto może uczestniczyć w programie: Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Ile pieniędzy można dostać: Dofinansowanie składa się z kwoty standardowej i kwoty zmiennej. Kwota standardowa wynosi 2000 euro dla szkoły koordynującej oraz 1500 euro dla szkoły partnerskiej. Może być przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania językowego, tłumaczeń, dokumentacji, oprogramowania komputerowego, ogólnej administracji oraz zakup artykułów ulegających zużyciu. Kwota zmienna jest naliczana w zależności od planowanych działań i może obejmować koszty: spotkań (roboczych) uczestników projektów, wizyt studyjnych dyrektorów szkół, wymiany nauczycieli oraz staży nauczycielskich. Średnie dofinansowanie wynosi ponad 5000 euro.

Termin składania wniosków: 1 lutego każdego roku.

COMENIUS 2
SZKOLENIE KADRY EDUKACYJNEJ

Kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej. Możliwość udziału w kursach doskonalenia zawodowego, pozwalających na pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji. Kto może uczestniczyć w programie: kadra edukacyjna szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) i zarządzająca oświatą: dyrektorzy szkół, pracownicy Kuratoriów Oświaty, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Ile pieniędzy można dostać: Maksymalnie 1500 euro. Comenius pokrywa cenę kursu do 750 euro. Gdy kurs jest droższy, różnicę pokrywa beneficjent. Pozostała część grantu może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Termin składania wniosków: cały rok, na 14 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu.

Indywidualne granty dla studentów (przyszłych nauczycieli języków obcych). Zawodowa praktyka językowa trwająca od 3 do 8 miesięcy, odbywana w szkole lub placówce kształcenia dorosłych (ale nie w szkole wyższej) w kraju uczestniczącym w programie Socrates. Asystent językowy może uczyć języka obcego lub języka polskiego. Kto może wziąć udział w programie: studenci II roku Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, studenci II, III i IV roku Wydziałów Neofilologicznych uczelni wyższych, nauczyciele czynni (studiujący w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania). Ile pieniędzy można dostać: Wysokość grantu zależy od długości czasu trwania asystentury językowej i kraju docelowego. Miesięczny grant na rok akademicki 2004/2005 wynosi od 361 euro na Węgrzech do 767 euro w Szwecji.

Termin składania wniosków: 1 marca przed rokiem szkolnym, w którym będzie się odbywała asystentura językowa.

Europejskie projekty współpracy
Wspólne działania organizacji oświatowych wywodzących się z co najmniej trzech krajów. Mogą obejmować adaptację, opracowywanie, sprawdzanie, wprowadzanie i rozpowszechnianie programów nauczania; kursów, materiałów dydaktycznych, metod nauczania i strategii dydaktycznych; organizację wyjazdów studentów studiów nauczycielskich. Efektem każdego projektu powinien być konkretny "produkt edukacyjny" – np. program nauczania, kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, opracowanie nowoczesnej metodyki lub strategii nauczania. Kto może uczestniczyć w programie: Instytucje i organizacje prowadzące kształcenie i/ lub doskonalenie zawodowe kadry edukacyjnej; wszystkie rodzaje szkół; inne instytucje i organizacje zajmujące się edukacją szkolną (w tym również ośrodki badawcze, ośrodki szkoleniowe zajmujące się taką tematyką jak zarządzanie edukacją, poradnictwo zawodowe, a także władze edukacyjne oraz firmy państwowe i prywatne); władze /urzędy, instytucje i organizacje, które nie zajmują się edukacją, ale swoja działalnością mogą przyczynić się do podniesienia poziomu kształcenia. Ile pieniędzy można dostać: Przewiduje się, że granty będą wynosić od ok. 20 tys. do 100 tys. euro rocznie, zależnie od rodzaju projektu. Termin składania wniosków: 1 listopada każdego roku wstępna propozycja projektu, pełne wnioski 1 marca następnego roku.

COMENIUS 3
SIECI TEMATYCZNE

Akcja dla instytucji oświatowych i placówek edukacyjnych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na współpracę ze szkołami zagranicznymi w konkretnych obszarach tematycznych. Pod warunkiem że maja partnerów z co najmniej 5 krajów. Kto może uczestniczyć w programie: placówki edukacyjne, które ukończyły lub realizują projekty COMENIUS 1 lub 2. Ile pieniędzy można dostać: W zależności od charakteru i zasięgu projektu granty wynoszą od 50 000 euro do 150 000 euro rocznie.

Termin składania wniosków: 1 listopada każdego roku wstępna propozycja projektu, pełne wnioski 1 marca następnego roku.

W programie uczestniczyć mogą następujące kraje:
– 25 państw członkowskich Unii Europejskiej
– kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzn. Islandia, Lichtenstein i Norwegia
– kraje kandydujące do UE: Bułgaria, Rumunia i Turcja

Granty będą przyznawane ze szczególnym uwzględnieniem krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, pod warunkiem jednak, że kraje te zapewnią odpowiedni finansowy wkład własny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Polskiej Agencji Narodowej Programu Socrates:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Socrates
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 622-34-47; 629-25-74
fax. 622-37-10
http://www.socrates.org.pl/socrates2
e-mail:socrates@socrates.org.pl
Koordynator programu SOCRATES COMENIUS: Tadeusz Wojciechowski

Adresy pozostałych agencji znaleźć można na stronie: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/natagenc_en.html

Dzięki uprzejmości:
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
http://www.podlaskie.org.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij