Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z 1991 r., wraz z późniejszymi zmianami. Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzenie egzaminów maturalnych są:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999r.w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów,
 • Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 nr 74, poz 649, nr 108, poz. 905 i nr 218 poz. 1840 ) link
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia Nr 83, poz562)

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Wszystkie kwestie związane z organizacją egzaminu i sposobem oceniania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku. Zgodnie z prawem wyniki egzaminów podane przez Dyrektora OKE są ostateczne i nie ma od nich odwołania, aczkolwiek egzamin może zostać unieważniony przez OKE w całości lub w części wówczas, gdy dojdzie do naruszenia przepisów proceduralnych.

Takie przekroczenia mogą mieć miejsce w przypadku egzaminów pisemnych gdy nieprawidłowy jest:

Czas trwania egzaminu

Egzamin pisemny z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym trwa 120 min (170 min w przypadku języka polskiego), a na poziomie rozszerzonym: 180 min z języka polskiego, historii i matematyki, 150 min z bilogii, chemii, fizyki i astronomii oraz geografii, 190 min z języka obcego. Przewodniczący powinien zapisać na tablicy w sposób widoczny dla wszystkich czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu.

Skład komisji egzaminacyjnej

W komisji nadzorującej powinny się znaleźć 3 osoby w tym przewodniczący i 2 nauczycieli. Jeden z nich musi być zatrudniony w innej szkole niż ta, w której odbywa się egzamin. (art.40). W składzie zespołu nadzorującego nie mogą zasiadać nauczyciele przedmiotu, z którego odbywa się egzamin oraz wychowawcy zdających. (art. 77 ust.6). Jeżeli jest więcej niż 30 zdających zwiększa się liczba członków komisji o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

Sposób przeprowadzenia egzaminu.

 • Do sali nie można wnosić i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.
 • W czasie trwania egzaminu członkowie komisji nie udzielają żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.
 • Zdającym powinny być zapewnione odpowiednie warunki do pracy, jeżeli chodzi o wentylację pomieszczenia i hałas.
 • Każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.

Egzamin ustny z języka polskiego

Czas trwania

Egzamin ustny z języka polskiego powinien trwać ok. 25 minut, z tego 15 minut zajmuje właściwa prezentacja ucznia. Maksymalnie 5 minut z tego czasu uczeń może wykorzystać na przedstawienie fragmentów filmów czy nagrań muzycznych, będących ilustracją tematu. Członkowie komisji mają 10 minut na zadanie 3 pytań bezpośrednio związanych z tematem prezentacji i wynikających z wcześniej złożonej przez zdającego bibliografii.

Skład komisji

Komisja egzaminacyjna składa się z 2 osób. Przewodniczący komisji, który jest egzaminatorem OKE języka polskiego oraz nauczyciela przedmiotu, z których jeden musi być zatrudniony w innej szkole, niż ta, w której odbywa się egzamin. W komisji nie może zasiadać nauczyciel przygotowujący ucznia do matury.

Warunki w sali egzaminacyjnej

 • Do sali nie można wnosić i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.
 • W czasie trwania egzaminu członkowie komisji nie mogą opuszczać sali
 • Zdającemu powinny być zapewnione odpowiednie warunki do pracy, jeżeli chodzi o wentylację pomieszczenia i hałas.
 • Zegar w sali egzaminacyjnej powinien być umieszczony w widocznym miejscu, by zdający wiedział ile czasu zostało mu do końca egzaminu.
 • Zdający powinien mieć możliwość skorzystania ze sprzętu, na który zapotrzebowanie zgłosił wcześniej.

Procedura odwoławcza

Jeżeli został naruszony któryś z przepisów proceduralnych zdającemu w terminie 2 dni od egzaminu przysługuje prawo do złożenia wniosku o jego powtórzenie. Wniosek taki kierowany jest do Dyrektora OKE, który ma obowiązek rozpatrzyć go wciągu 7 dni (art. 134).

Dyrektor OKE działając z urzędu może powtórzyć część lub całość egzaminu w sytuacji, gdyby okazało się, że prace zdających były niesamodzielne.

Zdający egzamin gimnazjalny mogą po ogłoszeniu wyników wystąpić do OKE o zgodę na obejrzenie swojej pracy egzaminacyjnej. Wprawdzie nie ma możliwości zakwestionowania wyniku od strony merytorycznej, ale może się zdarzyć tak, że pomimo dwukrotnego sprawdzenia testu przez egzaminatorów w podsumowaniu nie uwzględniono wszystkich zdobytych przez ucznia punktów.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij