Co to jest EWD?

 

To wskaźnik pokazujący jakość pracy szkoły w przygotowaniu swoich uczniów do egzaminów. Stąd należałoby też użyć nieco innego określenia nie edukacyjna, a egzaminacyjna wartość dodana.

Wynik EWD dla danej szkoły może wynosić 0, albo też mieć wartość dodatnią lub ujemną. Jeżeli szkoła ma EWD równe 0, to znaczy, że wynik uczniów na egzaminie oscylował wokół tzw. „wyniku spodziewanego". W uproszczeniu, to uśredniony wynik na egzaminie gimnazjalnym grupy uczniów z całej Polski, których łączy to, że trzy lata wcześniej na sprawdzianie szóstoklasisty zdobyli tyle samo punktów.

Jeżeli uczniowie napisali swój egzamin powyżej „wyniku spodziewanego" to ich EWD jest dodatnie i analogicznie, jeżeli poniżej, to EWD jest ujemne.

 

Jak czytać wykresy EWD?

 

Do niedawna CKE podawała w swoich statystykach średni wynik egzaminacyjny uczniów danej szkoły. Jednak zdaniem ekspertów takie „surowe" nieprzetworzone dane nie były miarodajne dla oceny pracy szkoły. Bez wątpienia łatwiej jest, bowiem osiągnąć dobry wynik egzaminacyjny nauczycielowi, który pracuje z młodzieżą o dużym kapitale wiedzy już na starcie, niż jego koledze, który ma pracować z uczniami o dużych brakach.

Wskaźnik EWD uwzględnia taką sytuację koncentrując się bardziej na uchwyceniu przyrostu wiedzy z perspektywy egzaminu niż tylko na jego suchych wynikach.

Z drugiej strony, trudno jednak w ocenie pracy szkoły i nauczycieli, nie brać pod uwagę samych uśrednionych wyników egzaminacyjnych. Stąd pomysł, aby pozycję szkoły pokazać nie w skali punktowej, ale graficznie, w układzie współrzędnych. Na osi poziomej są uwzględniane wyniki egzaminów, na osi pionowej EWD dla danej szkoły.

Pozycja szkoły jest zaznaczona nie w postaci punktu, ale elipsy umieszczonej w jednej z czterech pól powstałych w układzie współrzędnych. Wielkość tej elipsy jest istotna z perspektywy wiarygodności badania i zaufania do jego wyniku. Im elipsa mniejsza, tym większe prawdopodobieństwo, że wynik jest bliższy prawdy. Jeżeli naukowcy mają za mało materiału porównawczego, bo na przykład szkoła jest niewielka albo też działa od niedawna, to pole elipsy rośnie. Podobnie jest w sytuacji, gdy wyniki uczniów są bardzo zróżnicowane.

 

Poziom szkoły według EWD?

 

Wskaźnik EWD jest bardzo pomocny uczniom i rodzicom w chwili podejmowania decyzji o wyborze szkoły. Pozwala szybko wyrobić sobie opinię o danej placówce i jej pracy, przynajmniej w jednym, ale bardzo istotnym obszarze – przygotowaniu uczniów do egzaminów.

Szkoły według kryterium EWD zostały podzielone na 5 kategorii:

 • Szkoła sukcesu
 • Szkoła wspierająca
 • Szkoła neutralna
 • Szkoła niewykorzystanych możliwości
 • Szkoła wymagająca pomocy.

 

I. Szkoła sukcesu.

Uczniowie osiągają ponadprzeciętny wynik na egzaminie, a szkoła może pochwalić się dodatnim EWD. Graficznie na osi współrzędnych pozycja szkoły mieści się w polu po prawej stronie powyżej osi poziomej, im bliżej prawego rogu tym lepiej.

 

 

II. Szkoła wspierająca.

Wprawdzie wynik na egzaminie jest poniżej średniej krajowej, ale EWD jest dodatnie. Wskazuje to na dobra pracę szkoły i nauczycieli, którzy potrafili zmobilizować swoich słabych uczniów do wysiłku i osiągnięcia sukcesu na swoją miarę. Graficznie – pole po lewej stronie, powyżej poziomu osi współrzędnych.

 

III. Szkoła neutralna.

Uczniowie osiągnęli wynik przeciętny, bliski średniej krajowej. Gorzej, że EWD wynosi 0, czyli szkoła nie potrafiła zmobilizować swoich uczniów do pracy. Graficznie – elipsa określająca pozycję szkoły znajduje się dokładnie na przecięciu osi współrzędnych.

 

 

IV. Szkoła niewykorzystanych możliwości.

Wprawdzie wynik egzaminu jest powyżej średniej krajowej, ale ujemne EWD wskazuje na to, że uczniowie napisali swój test statystycznie gorzej niż ich rówieśnicy mający na sprawdzianie szóstoklasisty ten sam wynik. Sytuacja niepokojąca, bo oznacza, że nauczyciele nie potrafili rozwinąć talentów swoich podopiecznych. Graficznie – pole po prawej stronie, ale poniżej poziomej osi współrzędnych.

 

 

V. Szkoła wymagająca pomocy.

Oba wskaźniki, czyli wynik egzaminu oraz EWD są poniżej średniej krajowej. Szkoła ma problem sama ze sobą, potrzebne są zmiany w jej organizacji i metodach pracy z uczniami. Graficznie – pole po lewej stronie, poniżej poziomej osi współrzędnych, im niżej tym gorzej.

 

 

Reasumując, patrząc na układ współrzędnych szkoły o najlepszych wynikach znajdziemy usytuowane wysoko w prawej górnej ćwiartce. Proszę pamiętać, że autorzy EWD dla większej wiarygodności badań brali pod uwagę dane z trzech lat, np. 2006-2009, 2008-2010. Dlatego bardzo ważna jest tendencja widoczna dopiero przy porównaniu pozycji szkoły w kolejnych badaniach.

 

Plusy i minusy EWD.

Podstawową zaletą tego wskaźnika jest to, że zdecydowanie więcej nam powie o pracy szkoły niż tylko średni wynik z egzaminu w danym roku. Szkoda jednak, że CKE wraz z wdrożeniem projektu EWD poczuła się zwolniona z obowiązku publikowania wyników egzaminów. Po raz ostatni pojawiły się w formie dostępnej dla wszystkich, czyli w prasie i w Internecie w roku 2008. Nie wiadomo, dlaczego jedne i drugie dane, nie mogłyby się wzajemnie uzupełniać w charakterystyce danej szkoły?

Badanie EWD obejmuje wszystkie placówki danego typu w Polsce, chociaż nie o wszystkich szkołach znajdziemy informacje ze względu na szczupłość danych. W tej chwili programem EWD objęte są tylko gimnazja, za rok, dwa także szkoły ponadgimnazjalne.

Wobec metodologii tworzenia EWD można zgłosić różne zastrzeżenia. Zresztą sami autorzy projektu są tego świadomi i piszą o tym na stronie internetowej. Celem EWD jest określenie przyrostu wiedzy ucznia po porównaniu jego wyników z obu egzaminów, które zdawał u progu i na koniec nauki w gimnazjum. Jednak sprawdzian pisany przez szóstoklasistów i gimnazjalistów ma obecnie różną strukturę. Sprawdzian szóstoklasisty jest całościowy i obejmuje swym zakresem wiedzę ze wszystkich przedmiotów, natomiast egzamin gimnazjalny jest podzielony na trzy bloki przedmiotowe.

Pytanie, czy jest to faktyczny przyrost wiedzy będący wynikiem pracy szkoły? Ten wskaźnik nie uwzględnia np. ciężkiej pracy całej armii korepetytorów i nauczycieli uczących na kursach przygotowawczych przed końcowym egzaminem. Ich wysiłek w takim badaniu jest uznany za „edukacyjną wartość dodaną" szkoły.

Czy EWD jest podstawą do oceny pracy danej szkoły? Niekoniecznie. Informacji o tym, czy jest ona dobra i przyjazna dziecku, czy uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa, jak rozwijane są ich talenty, musimy szukać gdzie indziej. Wskaźnik EWD nie uwzględnia wymienionych aspektów pracy szkoły, bo też nie było to zamiarem jego twórców.

No koniec warto może dodać, że dane EWD o gimnazjach z całej Polski są mało dostępne w Internecie. Po prostu niewiele osób w ogóle wie, że istnieje taka ciekawa baza informacji. CKE traktuje EWD jako program pilotażowy adresowany głównie do dyrektorów szkół i nauczycieli. A szkoda. Nawet w tej niedoskonałej formie te informacje mogą okazać się bardzo interesujące dla uczniów i ich rodziców.

 

Pełna informacja o EWD na stronie: http://www.ewd.edu.pl/ewd.php

Wyszukiwarka szkół na stronie: http://elipsy.ewd.edu.pl/

Autor: Marek Urban

Drogę na studia bez egzaminu otwierają maturzyście przede wszystkim sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Warto jednak pamiętać, że coraz więcej uczelni publicznych, a zwłaszcza niepublicznych organizuje swoje konkursy, których zwycięzcy mogą w nagrodę otrzymać indeks szkoły wyższej. W roku akademickim 2005/2006 można było wziąć udział miedzy innymi w konkursach organizowanych przez:

 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i władze UJ

  XV Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających polską maturę w 2008 roku oraz młodzieży polonijnej w wybranych krajach. Konkurs dla Polonii będzie miał charakter quizu internetowego. Nagrodą główną w Konkursie dla zdających polską maturę są indeksy na studia na UJ w roku akademickim 2008/2009, a dla młodzieży polonijnej udział w zajęciach Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ. Dodatkowe nagrody to praktyki w mediach patronujących oraz nagrody ufundowane przez Sponsorów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji lub pod numerem telefonu (0 12) 632 38 30 w. 13.

  (Strona www fundacji )

 • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński – Instytuty Dziennikarstwa

  Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek – potrzebę budowania kultury porozumienia i dialogu, postanowiły co roku przeznaczać drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin dwanaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.

  Wystarczy, abyś napisał pracę konkursową w formie reportażu lub artykułu, interpretując fragment listu biskupa Jana Chrapka na temat dobra wspólnego:

  „Rodzina jest podstawową wspólnotą pracy i solidarności. Przezwyciężanie mentalności indywidualistycznej na rzecz solidarności i miłości zaczyna się właśnie w rodzinie. Dzieje się to poprzez wzajemne wspieranie się małżonków, a także przez troskę jednego pokolenia o drugie."

  Pracę konkursową, CV, list motywacyjny oraz pozostałe dokumenty należy przesłać do 18 kwietnia 2012 roku na adres Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".
  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że spełnisz trzy warunki:
  – mieszkasz w miejscowości liczącej poniżej 20 tys. mieszkańców
  – twoja średnia ocen w semestrze zimowym wynosiła co najmniej 4,5
  – miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w ubiegłym roku nie przekroczył 970 zł.
  Jeśli martwisz się, że nie dasz sobie rady w największych ośrodkach miejskich w Polsce, to zapewniam Cię, że Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim są organizatorami tego konkursu, przyznaje laureatom stypendia edukacyjne na najpotrzebniejsze wydatki związane z utrzymaniem się w dużym mieście. Nie bez znaczenia jest również pomoc starszych stypendystów i laureatów konkursu.

  STAWKA JEST WYSOKA!
  Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu laureatom oferuje 8 indeksów:
  – dwa indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia: – do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza;
  – dwa indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia: – do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza;
  – dwa indeksy na politykę społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia;
  – dwa indeksy na nauki polityczne – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia, jeden na specjalności: politologia, drugi na specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Uniwersytet Jagielloński laureatom Konkursu przeznacza 4 indeksy:
  – trzy indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia;
  – jeden indeks na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia.
  Czesne za studia płatne pokrywa w połowie obowiązującej kwoty Fundacja, pozostałą część pokrywają Uniwersytety.

  ( Strona www konkursu )

 • Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

  Konkurs fizyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wspólnie z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej. Laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu są zwolnieni ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z fizyki przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w PW. Laureaci Konkursu są uprawnieni do podjęcia studiów na Wydziale Fizyki PW bez egzaminu wstępnego.

  http://www.if.pw.edu.pl/~konkurs/

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Uczniowie gimnazjum i liceum powinni spróbować swoich sił w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zwłaszcza w tych, które organizują kuratoria oświaty.

Gimnazjalista, który zostanie laureatem, może być zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej liczby punktu z tego egzaminu. Na przykład laureat konkursu z języka polskiego albo z historii będzie zwolniony z części humanistycznej, a laureat konkursu matematycznego, geograficznego, chemicznego czy też fizycznego nie będzie musiał pisać egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Zwycięzca może też dostać najwyższą ocenę z danego przedmiotu oraz dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w liceum są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania konkretnej szkoły). Na podstawie § 44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 323) z późniejszymi zmianami, w tym zmiany z dnia 7 stycznia 2003 roku (Dz.U. Nr 26, poz. 225), ogłoszona została lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2008 roku.

Wybierz z listy interesującą Cię olimpiadę i następnie kliknij na przycisk wyświetl. Gwiazdka (*) przy nazwie olimpiady oznacza zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu na maturze.

{modulebot:37}

Poza olimpiadami przedmiotowymi organizowane są również olimpiady tematyczne np. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka czy Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku".

W połowie września na swoich stronach internetowych kuratoria oświaty podają wykaz konkursów i olimpiad regionalnych i ogólnopolskich, których laureaci i finaliści są zwalniani z egzaminu lub nagradzani dodatkowymi punktami. Należy pamiętać o tym, że każde kuratorium ustala tu własne zasady postępowania.

Pełną listę konkursów przedmiotowych i olimpiad tutaj na stronie CKE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r.; Dz.U. Nr 13, poz. 135.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Oto zestawienie liceów warszawskich przygotowane przez nas na podstawie danych opublikowanych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Poszczególne zestawienia pokazują, w których szkołach warszawskich uczniowie poradzili sobie najlepiej na maturze 2005 z języka polskiego, historii, WOS, biologii, chemii, matematyki i fizyki.

Poza językiem polskim nie uwzględniliśmy w naszych zestawieniach wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, a jedynie na poziomie rozszerzonym, gdyż to one brane są pod uwagę podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

{mospagebreak title=Język Polski – podstawowy&heading=Wstęp}

Język polski jest jedynym przedmiotem maturalnym obowiązkowym dla wszystkich uczniów, warto zatem wiedzieć, które szkoły przygotowują do niego najlepiej.

56,99% średni wynik w Warszawie

L.P Nazwa liceum Język Polski
podstawowy
1. XIV LO im. St. Staszica 73,28 %
2. XIX LO im. Powstańców Warszawy 71,90 %
3. Prywatne Żeńskie Liceum im. Plater-Zyberkówny 71,07 %
4. XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 68,80 %
5. IX LO im. K. Hoffmanowej 68,39 %
6. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 68,16 %
7. IV LO im. A. Mickiewicza 67,70 %
8. XVI LO im. S. Sempołowskiej 67,19 %
9. CXXII LO im. I. Domeyki 67,19 %
10. XXVII LO im. T. Czackiego 66,31 %
11. 2 Społeczne LO 66,08 %
12. XXI LO im. H. Kołłątaja 65,82 %
13. XLI LO im. J. Lelewela 65,74 %
14. LXIV LO im. St. Witkiewicza 65,69 %
15. XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego 65,59 %
16. VIII LO im. Władysława IV 65,28 %
17. XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 65,42 %
18. XXXIII LO im. M. Kopernika 65,24 %
19. II LO im. S. Batorego 64,91 %
20. Niepubliczne LO nr 81 SGH 64,77 %
21. I Społeczne LO im. Jam Sahiba Digvijay Sinhji 64,35 %
22. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 64,04 %
23. Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 64,00 %
24. LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 63,53 %
25. XLI LO im. Żeromskiego 63,42 %
26. XV LO im. N. Żmichowskiej 63,35 %
27. XXV LO im. J. Wybickiego 63,13 %
28. VI LO im. T. Reytana 63,06 %
29. XXII LO im. Jose Marti 62,99 %
30. XXXIV LO im. M. de Cervantesa 62,48 %

{mospagebreak title=Język Polski – rozszerzony}

Język polski jest jedynym przedmiotem maturalnym obowiązkowym dla wszystkich uczniów, warto zatem wiedzieć, które szkoły przygotowują do niego najlepiej.

45,69% średni wynik w Warszawie

L.P Nazwa liceum Język Polski
rozszerzony
1. XIV LO im. St. Staszica 71,18 %
2. XV LO im. N. Żmichowskiej 68,29 %
3. Prywatne Żeńskie Liceum im. Plater-Zyberkówny 64,00 %
4. LXIV LO im. St. Witkiewicza 63,70 %
5. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 63,27 %
6. XXVII LO im. T. Czackiego 62,92 %
7. 2 Społeczne LO 60,36 %
8. XVIII LO im. J. Zamoyskiego 59,76 %
9. VIII LO im. Władysława IV 58,74 %
10. XI LO im. M. Reja 58,58 %
11. XXI LO im. H. Kołłątaja 56,86 %
12. XL LO im. S. Żeromskiego 56,61 %
13. XVI LO im. S. Sempołowskiej 56,32 %
14. IV LO im. A. Mickiewicza 56,29 %
15. XXXIII LO im. M. Kopernika 55,71 %
16. LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 55,55 %
17. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 55,45 %
18. Społeczne LO nr 4 55,09 %
19. XLI LO im. J. Lelewela 54,97 %
20. VI LO im. T. Reytana 54,68 %
21. Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 54,50 %
22. XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 54,33 %
23. XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 54,22 %
24. Autorskie LO Niepubliczne nr 42 53,65 %
25. XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego 53,43 %
26. IX LO im. K. Hoffmanowej 53,13 %
27. LIV Prywatne LO Sióstr Nazaretanek 52,57 %
28. Społeczne LO nr 7 STO 51,80 %
29. II LO im. S. Batorego 50,81 %
30. XIX LO im. Powstańców Warszawy 50,54 %

{mospagebreak title=Historia i WOS}

Egzamin rozszerzony z historii i WOS-u powinni zdawać maturzyści, którzy chcą się dostać na kierunki społeczno – polityczne, tzn. prawo i administrację, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, politologię itp.

Historia: 38,60 % średni wynik w Warszawie

WOS: 57,08 % średni wynik w Warszawie

L.P Nazwa liceum Historia
p. rozszerzony
WOS
p. rozszerzony
1. XV LO im. N. Żmichowskiej 52,20 % 68,46 %
2. XXXIII LO im. M. Kopernika 52,06 % 67,59 %
3. VI LO im. T. Reytana 50,00 % 69,31 %
4. Autorskie LO Niepubliczne nr 42 42,50 % 73,85 %
5. XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego 48,00 % 68,19 %
6. Niepubliczne LO nr 81 SGH 43,50 % 72,40 %
7. XIV LO im. St. Staszica 46,67 % 69,00 %
8. I Społeczne LO im. Jam Sahiba Digvijay Sinhji 52,76 % 62,19 %
9. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 52,92 % 61,94 %
10. 47 LO Niepubliczne im. R. Schumana 50,00 % 62,25 %
11. Społeczne LO nr 7 STO 52,00 % 60,00 %
12. 2 Społeczne LO 47,89 % 62,62 %
13. XXVII LO im. T. Czackiego 47,93 % 61,11 %
14. II LO im. S. Batorego 49,77 % 60,68 %
15. XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 44,61 % 65,84 %
16. XVIII LO im. J. Zamoyskiego 41,59 % 69,90 %
17. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego 41,79 % 67,57 %
18. XI LO im. M. Reja 42,82 % 63,13 %
19. VIII LO im. Władysława IV 42,62 % 63,16 %
20. IX LO im. K. Hoffmanowej 48,09 % 56,41 %
21. XLI LO im. J. Lelewela 41,98 % 64,79 %
22. XXXIV LO im. M. de Cervantesa 37,88 % 68,49 %
23. XLIX LO im. J. W. Goethego 37,67 % 68,00 %
24. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 43,62 % 62,00 %
25. XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli 39,79 % 64,02 %
26. XLIV LO im. A. Dobiszewskiego 41,72 % 61,71 %
27. CXXII LO im. I. Domeyki 41,00 % 61,38 %
28. Prywatne Żeńskie Liceum im. Plater-Zyberkówny 40,00 % 62,00 %
29. XVI LO im. S. Sempołowskiej 42,49 % 59,45 %
30. XXII LO im. Jose Marti 37,19 % 63,88 %

{mospagebreak title=Biologia i Chemia}

Egzamin rozszerzony z biologii i chemii jest potrzebny tym maturzystom, którzy wybierają się na kierunki medyczne i przyrodnicze.

Chemia: 53,62% średni wynik w Warszawie

Biologia: 53,60% średni wynik w Warszawie

L.P Nazwa liceum Chemia
p. rozszerzony
Biologia
p. rozszerzony
1. XXVII LO im. T. Czackiego 83,23 % 73,68 %
2. XVIII LO im. J. Zamoyskiego 77,56 % 76,62 %
3. LXIV LO im. St. Witkiewicza 76,08 % 77,63 %
4. II LO im. S. Batorego 81,35 % 72,33 %
5. IX LO im. K. Hoffmanowej 75,29 % 74,82 %
6. I Społeczne LO im. Jam Sahiba Digvijay Sinhji 87,00 % 62,00 %
7. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 75,00 % 71,33 %
8. VIII LO im. Władysława IV 75,42 % 69,69 %
9. XVI LO im. S. Sempołowskiej 73,06 % 70,60 %
10. XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego 69,10 71,19 %
11. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 72,30 % 63,83 %
12. XXXIV LO im. M. de Cervantesa 64,78 % 70,43 %
13. XIV LO im. St. Staszica 64,11 % 70,71 %
14. XLI LO i. J. Lelewela 66,62 % 65,15 %
15. 2 Społeczne LO 66,80 % 64,67%
16. XXXIII LO im. M. Kopernika 63,83 % 66,50 %
17. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego 61,15 % 69,35 %
18. CXXII LO im. I. Domeyki 81,50 % 48,00 %
19. XL LO im. S. Żeromskiego 61,57 % 65,66 %
20. XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 64,12 % 60,25 %
21. Społeczne LO nr 19 STO 63,50 % 60,67 %
22. XXI LO im. H. Kołłątaja 56,76 % 66,68 %
23. IV LO im. A. Mickiewicza 57,95 % 63,57 %
24. VI LO im. T. Reytana 58,11 % 62,74 %
25. XLIX LO im. J. W. Goethego 58,53 % 62,26 %
26. XI LO im. M. Reja 60,38 % 60,06 %
27. XIX LO im. Powstańców Warszawy 50,43 % 69,26 %
28. LIV Prywatne LO Sióstr Nazaretanek 58,60 % 60,61 %
29. LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 52,33 % 65,00 %
30. XLII LO im. M. Konopnickiej 56,36 % 60,65 %

{mospagebreak title=Matematyka i Fizyka}

Egzamin rozszerzony z matematyki i fizyki powinni zdawać maturzyści zainteresowani kierunkami technicznymi, matematycznymi i ekonomicznymi.

Matematyka : 38,25 % średni wynik w Warszawie

Fizyka : 36,94 % średni wynik w Warszawie

L.P Nazwa liceum Matematyka Fizyka
1. XIV LO im. St. Staszica 63,40 % 57,31 %
2. Prywatne Żeńskie Liceum im. Plater-Zyberkówny 71,00 46,00 %
3. VIII LO im. Władysława IV 54,16 % 58,95 %
4. II LO im. S. Batorego 60,94 % 52,81 %
5. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 69,08 % 43,33 %
6. 2 Społeczne LO 59,14 % 50,67 %
7. LXIV LO im. St. Witkiewicza 46,91 % 59,73 %
8. XVIII LO im. J. Zamoyskiego 56,13 % 47,46 %
9. IX LO im. K. Hoffmanowej 49,55 % 49,73 %
10. I Społeczne LO im. Jam Sahiba Digvijay Sinhji 41,78 % 56,33 %
11. Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 86,00 % 13,00 %
12. XVI LO im. S. Sempołowskiej 49,11 % 48,29 %
13. XXXIII LO im. M. Kopernika 50,00 % 46,63 %
14. XI LO im. M. Reja 48,62 % 46,76 %
15. XXVII LO im. T. Czackiego 44,35 % 49,00 %
16. XLI LO i. J. Lelewela 54,20 % 39,12 %
17. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 52,59 % 40,00 %
18. VI LO im. T. Reytana 48,11 % 36,90 %
19. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego 46,49 % 38,46 %
20. XL LO im. S. Żeromskiego 54,22 % 29,75 %
21. XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego 50,78 % 35,43 %
22. VI LO im. T. Reytana 48,11 % 36,90 %
23. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego 46,49 % 38,46 %
24. XL LO im. S. Żeromskiego 54,22 % 29,75 %
25. IV LO im. A. Mickiewicza 41,82 % 41,78 %
26. XIX LO im. Powstańców Warszawy 44,35 % 39,12 %
27. XXI LO im. H. Kołłątaja 45,36 % 37,56 %
28. LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 49,69 % 33,00 %
29. XLIX LO im. J. W. Goethego 45,81 % 33,75 %
30. Autorskie LO Niepubliczne nr 42 38,71 % 39,60 %

{mospagebreak title=Matematyka i Geografia }

Egzamin rozszerzony z matematyki i geografii powinni zdawać maturzyści zainteresowani kierunkami ekonomicznymi, geograficznymi oraz turystyką i rekreacją.

Matematyka : 38,25 % średni wynik w Warszawie

Geografia : 57,16 % średni wynik w Warszawie

L.P Nazwa liceum Matematyka Geografia
1. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 69,08 % 76,00 %
2. XIV LO im. St. Staszica 63,40 % 73,40 %
3. 2 Społeczne LO 59,14 % 76,14 %
4. LXIV LO im. St. Witkiewicza 46,91 % 88,00 %
5. II LO im. S. Batorego 60,94 % 72,71 %
6. XXXIII LO im. M. Kopernika 50,00 % 77,95 %
7. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 52,59 % 71,67 %
8. VIII LO im. Władysława IV 54,16 % 69,38 %
9. XVIII LO im. J. Zamoyskiego 56,13 % 67,22 %
10. XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego 47,36 % 73,40 %
11. XV LO im. N. Żmichowskiej 45,53 % 74,25 %
12. VI LO im. T. Reytana 48,11 % 70,45 %
13. XLI LO i. J. Lelewela 54,20 % 63,03 %
14. IX LO im. K. Hoffmanowej 49,55 % 67,35 %
15. XXVII LO im. T. Czackiego 44,35 % 72,21 %
16. Społeczne LO nr 4 47,54 % 68,60 %
17. XIX LO im. Powstańców Warszawy 44,35 % 71,31 %
18. XL LO im. S. Żeromskiego 54,22 % 61,26 %
19. LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 49,69 % 65,67 %
20. XI LO im. M. Reja 48,62 % 65,91 %
21. LIV Prywatne LO Sióstr Nazaretanek 36,25 % 78,00 %
22. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego 46,49 % 67,04 %
23. XXXIV LO im. M. de Cervantesa 41,39 % 71,04 %
24. CXXII LO im. I. Domeyki 43,17 % 69,10 %
25. XXI LO im. H. Kołłątaja 45,36 % 66,12 %
26. XVI LO im. S. Sempołowskiej 49,11 % 60,50 %
27. XLIX LO im. J. W. Goethego 45,81 % 62,33 %
28. Niepubliczne LO nr 81 SGH 39,44 % 67,64 %
29. LO Niepubliczne nr 6 (ul. Wałbrzyska) 46,00 % 61,00 %
30. LXX LO im. A. Kamińskiego 41,55 % 64,83 %

{mospagebreak title=Matematyka i Historia }

Egzamin rozszerzony z matematyki i historii powinni zdawać maturzyści zainteresowani kierunkami ekonomicznymi i biznesowymi.

Matematyka: 38,25 % średni wynik w Warszawie

Historia: 38,60 % średni wynik w Warszawie

L.P Nazwa liceum Matematyka Historia
1. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 69,08 % 52,92 %
2. Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki J. Borzęckiej 86,00 % 32,80 %
3. II LO im. S. Batorego 60,94 % 49,77 %
4. XIV LO im. St. Staszica 63,40 % 46,67 %
5. 2 Społeczne LO 59,14 % 47,89 %
6. XXXIII LO im. M. Kopernika 50,00 % 52,06 %
7. VI LO im. T. Reytana 48,11 % 50,00 %
8. XV LO im. N. Żmichowskiej 45,53 % 52,20 %
9. XVIII LO im. J. Zamoyskiego 56,13 % 41,59 %
10. IX LO im. K. Hoffmanowej 49,55 % 48,09 %
11. VIII LO im. Władysława IV 54,16 % 42,62 %
12. V LO im. Ks. J. Poniatowskiego 52,59 % 43,63 %
13. XLI LO i. J. Lelewela 54,20 % 41,98 %
14. XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego 47,36 % 48,00 %
15. XL LO im. S. Żeromskiego 54,22 % 40,72 %
16. I Społeczne LO im. Jam Sahiba Digvijay Sinhji 41,78 % 52,76 %
17. XXVII LO im. T. Czackiego 44,35 % 47,93 %
18. XVI LO im. S. Sempołowskiej 49,11 % 42,49 %
19. XI LO im. M. Reja 48,62 % 42,82 %
20. LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 49,69 % 39,33 %
21. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego 46,49 % 41,79 %
22. Społeczne LO nr 4 47,54 % 38,22 %
23. XIX LO im. Powstańców Warszawy 44,35 % 41,09 %
24. LO Niepubliczne nr 6 (ul. Wałbrzyska) 46,00 % 38,80 %
25. CXXII LO im. I. Domeyki 43,17 % 41,00 %
26. XLIX LO im. J. W. Goethego 45,81 % 37,67 %
27. LXIV LO im. St. Witkiewicza 46,91 % 36,30 %
28. Niepubliczne LO nr 81 SGH 39,44 % 43,50 %
29. Autorskie LO Niepubliczne nr 42 38,71 % 42,50 %
30. 47 LO Niepubliczne im. R. Schumana 30,50 % 50,00 %

{rdaddphp file=modules/redirect/linki.php}

Wybierając swój wymarzony kierunek studiów i uczelnię warto sprawdzić czy Państwowa Komisja Akredytacyjna skontrolowała już daną placówkę i konkretny kierunek studiów oraz jaką ocenę mu wystawiła.

Więcej na stronie: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=s_ocenione

Lista uczelni, które otrzymały ocenę negatywną, a następnie wystąpiły o przywrócenie uprawnień: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=uprawnienia

{mospagebreak title=Państwowa Komisja Akredytacyjna&heading=Listy kierunków}

Państwowa Komisja Akredytacyjna powstała w styczniu 2003 roku, by dbała, aby polskie wyższe uczelnie zapewniały jak najwyższy poziom kształcenia studentów. Komisja opiniuje wnioski o utworzenie nowych szkół wyższych, wydziałów, kierunków oraz ocenia jakość kształcenia na kierunkach już istniejących uczelni publicznych i niepublicznych.

Kontrola uczelni obejmuje spotkania z jej władzami, hospitację zajęć dydaktycznych, wizytację sal wykładowych, laboratoriów, pracowni, obiektów sportowych, biblioteki i czytelni, itp. Inspektorzy przyglądają się planom nauczania, dokumentacji dotyczącej toku studiów, obsady zajęć dydaktycznych, przeglądają teczki osobowe nauczycieli akademickich oraz teczki studentów i absolwentów.

To dzięki PKA Ministerstwo Edukacji zaczęło walczyć z wieloetatowością na wyższych uczelniach. Obecnie pracownik naukowy ma prawo mieć tylko jeden etat poza macierzystą uczelnią, a i to wyłącznie po uzyskaniu zgody rektora. Wcześniej profesorowie i doktorzy habilitowani dorabiali na kilku, a nawet kilkunastu uczelniach w całej Polsce. W takiej sytuacji rzetelne wywiązywanie się z obowiązków dydaktycznych tych wykładowców było fikcją. Z tą fikcją skutecznie wygrała Państwowa Komisja Akredytacyjna.

Komisja ma cztery oceny do wyboru:

 • Ocena wyróżniająca – najwyższa z możliwych, otrzymują ją naprawdę wzorowe wydziały, kształcące na najwyższym europejskim poziomie.
 • Ocena pozytywna – dla kierunków, które osiągnęły co najmniej średni poziom europejski.
 • Ocena warunkowa – to taka „żółta kartka” od PKA, jej przyznaniu towarzyszy spisanie stosownych zaleceń do naprawy, wydział ma rok na poprawę.
 • Ocena negatywna – „czerwona kartka” – oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów w roku 2007r. – Gazeta Wyborcza

Miejsce w rankingu

Kierunek

Liczba kandydatów w roku akad. 2006/07

Liczba miejsc w roku akad. 2006/07

Liczba kandydatów na miejsce

1

PRAWO

25 167

3 561

7,07

2

PEDAGOGIKA

16 455

2 745

5,99

3

LEKARSKI

15 164

2 652

5,72

4

SOCJOLOGIA

13 593

1 560

8,71

5

POLITOLOGIA

12 819

1 640

7,82

6

FARMACJA

10 399

1 196

8,69

7

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

10 389

1 150

9,03

8

PSYCHOLOGIA

9 823

715

13,74

9

ADMINISTRACJA

9 300

1 892

4,92

10

FIZJOTERAPIA

8 900

1 285

6,93

11

FINANSE I BANKOWOŚĆ

8 383

2 023

4,14

12

GEOGRAFIA

7 064

1 067

6,62

13

BIOTECHNOLOGIA

7 048

1 334

5,28

14

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

6 602

475

13,90

15

TURYSTYKA I REKREACJA

5 858

950

6,17

16

EUROPEISTYKA

5 562

690

8,06

17

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

5 279

1 547

3,41

18

EKONOMIA

5 148

720

7,15

19

WETERYNARIA

4 883

573

8,52

20

KULTUROZNAWSTWO

2 948

530

5,56

21

ZARZĄDZANIE I MARKETING

2 751

740

3,72

22

FILOLOGIA ANGIELSKA

2 283

345

6,62


Najbardziej popularne kierunki studiów podczas rekrutacji 2007r., pod względem ilości osób ubiegających się o jeden indeks.

Psychologia: 21 osób na UKSW (Warszawa), 18 osób na UAM (Poznań), 15 osób na UJ (Kraków), 14 osób na UMCS (Lublin)

Etnologia: 25 osób na UW (Warszawa),

Turystka i Rekreacja: 25 osób na SGGW (Warszawa), 25 osób na UAM (Poznań)

Stosunki Międzynarodowe: 24 osób na UAM (Poznań), 17 osób na UKSW (Warszawa), 15 osób na UMCS (Lublin)

Dziennikarstwo: 24 osoby na UW (Warszawa), 20 osób na UJ (Kraków), 17 osób na UMCS (Lublin)

Politologia: 17 osób na UKSW (Warszawa), 15 osób na UAM (Poznań)

Prawo: 15 osób na UKSW (Warszawa), 10 osób na UW (Warszawa), 10 osób na UWr (Wrocław)

Biotechnologia: 16 osób UMCS (Lublin),

Japonistyka: 23 osób na UW (Warszawa), 17 osób na UAM (Poznań)

Sinologia: 18 osób na UW (Warszawa),

Socjologia: 23 osoby na UŚ (Katowice), 14 osób na UKSW (Warszawa)

Filologia romańska: 20 osób na UJ (Kraków)

Filologia angielska: 14 osób na UW (Warszawa), 14 osób w Akademii im. J. Długosza (Częstochowa), 13 osób na UJ (Kraków)

Kierunki artystyczne: Wydział Aktorski – 40 osób Akademia Teatralna (Warszawa), 30 osób PWST (Kraków), 31- osób Wydział Reżyserii “Filmówka” w Łodzi.

Kierunki medyczne: Techniki dentystyczne – 19 osób w Akademii Medycznej w Warszawie, 16 osób Akademii Medycznej w Warszawie Dietetyka, (Warszawa), 15 osób Farmacja UMK (Toruń), 12 osób UMK Wydział Lekarski

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

 

 1. Ranking najlepszych szkół średnich w województwie mazowieckim (przygotowany przez dziennikarzy z "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej")
 2. Najlepsze warszawskie licea według rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy"
 3. Najlepsze uczelnie w Polsce według rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy"

Ranking najlepszych szkół w województwie mazowieckim (przygotowany przez dziennikarzy z "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej")

 1. 2 Społeczne LO (Warszawa)
 2. XIV LO im. Stanisława Staszica(Warszawa)
 3. VI LO im. Jana Kochanowskiego (Radom)
 4. LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza (Warszawa)
 5. V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego (Warszawa)
 6. VIII LO im. Władysława IV (Warszawa)
 7. II LO im. Stefana Batorego (Warszawa)
 8. I Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego (Warszawa)
 9. LXVII LO przy Wydz. Pedagogicznym UW (Warszawa)
 10. Prywatne LO ss. Niepokalanek (Szymanów)
 11. 21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego (Warszawa)
 12. I LO im. Henryka Sienkiewicza (Płońsk)
 13. XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej (Warszawa)
 14. I LO im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów)
 15. ZS Ponadgim. im. Batalionów Chłopskich (Zielona)
 16. 54 Prywatne LO Sióstr Nazaretanek (Warszawa)
 17. LO im. Marii Dąbrowskiej (Komorów)
 18. I LO im. gen. Józefa Bema (Ostrołęka)
 19. XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika (Warszawa)
 20. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego (Warszawa)
 21. XIX LO im. Powstańców Warszawy (Warszawa)
 22. XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa (Warszawa)
 23. LXXXI LO im. Aleksandra Fredry (Warszawa)
 24. LO im. Fryderyka Chopina (Sochaczew)
 25. XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego (Warszawa)
 26. I LO im. Marszałka St. Małachowskiego (Płock)
 27. II LO im. Adama Mickiewicza w ZS nr 2 (Ciechanów)
 28. I LO im. Bolesława Prusa (Siedlce)
 29. ZS Ekonomicznych (Mińsk Mazowiecki)
 30. XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego (Warszawa)

Najlepsze warszawskie licea według rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy"

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica
 2. VIII LO im. Władysława IV
 3. LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW
 4. II LO im. Stefana Batorego
 5. VI LO im. Tadeusza Reytana
 6. XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej
 7. V LO im. Ks. Józefa Poniatoswkiego
 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego
 9. XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego
 10. LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego
 11. 2 Społeczne LO
 12. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
 13. XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 14. LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza
 15. XLI LO im. Joachima Lelewela
 16. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
 17. VII LO im. Juliusza Słowackiego
 18. XIX LO im. Powstańców Warszawy
 19. XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej
 20. XL LO im. Stefana Żeromskiego

Najlepsze uczelnie w Polsce według rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy"

 1. Najlepsze uczelnie państwowe:
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Uniwersytet Jagielloński
 4. Politechnika Warszawska
 5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 8. Uniwersytet Wrocławski
 9. Akademia Medyczna w Warszawie
 10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 11. Politechnika Wrocławska
 12. Najlepsze uczelnie niepaństwowe:
 13. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc ii Zarządzania im.L.Koźmińskiego w Warszawie
 14. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 15. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 16. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 17. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
 18. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
 19. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
 20. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 21. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 22. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

(więcej…)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij