Uczniowie gimnazjum i liceum powinni spróbować swoich sił w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zwłaszcza w tych, które organizują kuratoria oświaty.

Gimnazjalista, który zostanie laureatem, może być zwolniony z części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej liczby punktu z tego egzaminu. Na przykład laureat konkursu z języka polskiego albo z historii będzie zwolniony z części humanistycznej, a laureat konkursu matematycznego, geograficznego, chemicznego czy też fizycznego nie będzie musiał pisać egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Zwycięzca może też dostać najwyższą ocenę z danego przedmiotu oraz dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w liceum są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania konkretnej szkoły). Na podstawie § 44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 323) z późniejszymi zmianami, w tym zmiany z dnia 7 stycznia 2003 roku (Dz.U. Nr 26, poz. 225), ogłoszona została lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2008 roku. (więcej…)

Wybierz z listy interesującą Cię olimpiadę i następnie kliknij na przycisk wyświetl. Gwiazdka (*) przy nazwie olimpiady oznacza zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu na maturze.

{mosmodule module=Olimpiady}

Poza olimpiadami przedmiotowymi organizowane są również olimpiady tematyczne np. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka czy Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku”.

W połowie września na swoich stronach internetowych kuratoria oświaty podają wykaz konkursów i olimpiad regionalnych i ogólnopolskich, których laureaci i finaliści są zwalniani z egzaminu lub nagradzani dodatkowymi punktami. Należy pamiętać o tym, że każde kuratorium ustala tu własne zasady postępowania.

Pełną listę konkursów przedmiotowych i olimpiad można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich kuratoriów oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r.; Dz.U. Nr 13, poz. 135.

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

Drogę na studia bez egzaminu otwierają maturzyście przede wszystkim sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Warto jednak pamiętać, że coraz więcej uczelni publicznych, a zwłaszcza niepublicznych organizuje swoje konkursy, których zwycięzcy mogą w nagrodę otrzymać indeks szkoły wyższej. W roku akademickim 2005/2006 można było wziąć udział miedzy innymi w konkursach organizowanych przez:

 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i władze UJ

  XV Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających polską maturę w 2008 roku oraz młodzieży polonijnej w wybranych krajach. Konkurs dla Polonii będzie miał charakter quizu internetowego. Nagrodą główną w Konkursie dla zdających polską maturę są indeksy na studia na UJ w roku akademickim 2008/2009, a dla młodzieży polonijnej udział w zajęciach Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ. Dodatkowe nagrody to praktyki w mediach patronujących oraz nagrody ufundowane przez Sponsorów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji lub pod numerem telefonu (0 12) 632 38 30 w. 13.

  (Strona www fundacji )

 • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński – Instytuty Dziennikarstwa

  Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek – potrzebę budowania kultury porozumienia i dialogu, postanowiły co roku przeznaczać drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin dwanaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.

  Wystarczy, abyś napisał pracę konkursową w formie reportażu lub artykułu, interpretując fragment listu biskupa Jana Chrapka na temat dobra wspólnego:

  „Rodzina jest podstawową wspólnotą pracy i solidarności. Przezwyciężanie mentalności indywidualistycznej na rzecz solidarności i miłości zaczyna się właśnie w rodzinie. Dzieje się to poprzez wzajemne wspieranie się małżonków, a także przez troskę jednego pokolenia o drugie.”

  Pracę konkursową, CV, list motywacyjny oraz pozostałe dokumenty należy przesłać do 18 kwietnia 2012 roku na adres Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że spełnisz trzy warunki:
  – mieszkasz w miejscowości liczącej poniżej 20 tys. mieszkańców
  – twoja średnia ocen w semestrze zimowym wynosiła co najmniej 4,5
  – miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w ubiegłym roku nie przekroczył 970 zł.
  Jeśli martwisz się, że nie dasz sobie rady w największych ośrodkach miejskich w Polsce, to zapewniam Cię, że Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim są organizatorami tego konkursu, przyznaje laureatom stypendia edukacyjne na najpotrzebniejsze wydatki związane z utrzymaniem się w dużym mieście. Nie bez znaczenia jest również pomoc starszych stypendystów i laureatów konkursu.

  STAWKA JEST WYSOKA!
  Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu laureatom oferuje 8 indeksów:
  – dwa indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia: – do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza;
  – dwa indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia: – do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza;
  – dwa indeksy na politykę społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia;
  – dwa indeksy na nauki polityczne – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia, jeden na specjalności: politologia, drugi na specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Uniwersytet Jagielloński laureatom Konkursu przeznacza 4 indeksy:
  – trzy indeksy na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia;
  – jeden indeks na dziennikarstwo i komunikację społeczną – trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia.
  Czesne za studia płatne pokrywa w połowie obowiązującej kwoty Fundacja, pozostałą część pokrywają Uniwersytety.

  ( Strona www konkursu )

 • Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

  Konkurs fizyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wspólnie z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej. Laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu są zwolnieni ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z fizyki przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w PW. Laureaci Konkursu są uprawnieni do podjęcia studiów na Wydziale Fizyki PW bez egzaminu wstępnego.

  http://www.if.pw.edu.pl/~konkurs/

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

 

Propozycje dla gimnazjalistów

 

Konkursy ogólnopolskie:

Konkursy wojewódzkie:

Październik, to w szkołach czas konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie mogą wtedy sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zawodach na etapie szkolnym, mając nadzieję, że przejdą do następnych etapów: rejonowego i wojewódzkiego. Tutaj kończą się zmagania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Finałową rozgrywką dla uczniów szkół średnich jest etap ogólnopolski.

Uprawnienia zwycięzców konkursów przedmiotowych

Na laureatów i finalistów ostatniego etapu rywalizacji czekają atrakcyjne nagrody

 • Laureaci mają otwartą drogę do wybranej przez siebie szkoły. Nie muszą też albo w ogóle zdawać egzaminu końcowego (tak jak jest w przypadku laureatów konkursów w szkole podstawowej) czy też przystępować do tej części egzaminu gimnazjalnego, która swoim programem obejmuje przedmiot konkursowy. Ponadto laureaci otrzymują na świadectwie ocenę celującą z tego przedmiotu.
 • Finaliści nie mają już aż tak szerokich uprawnień. Muszą tak czy inaczej przystąpić do egzaminów końcowych, ale ich sukces będzie odnotowany na świadectwie jako wyjątkowe osiągnięcie ucznia. Dodatkowo gimnazjalista będący finalistą konkursu kuratoryjnego otrzymuje przy rekrutacji do szkoły średniej dodatkowe punkty. Ich liczba zależy od decyzji kuratora w danym województwie i waha się zwykle między 8 a 13. Można to sprawdzić, korzystając z tzw. „kalkulatora punktów” na portalu egzaminy.edu.pl.

Niestety, ci uczestnicy III etapu konkursu, którzy nie osiągnęli wyznaczonego minimum punktowego, zwykle nie mają prawa do tytułu finalisty i nie korzystają z opisanych powyżej przywilejów (wyjątkiem jest województwo wielkopolskie).

Nie wszystkie konkursy organizowane w szkole dają ich zwycięzcom przywileje przy rekrutacji. Decyduje o tym kurator, który co roku podaje na swojej stronie internetowej aktualny wykaz konkursów objętych jego patronatem.

W poszczególnych konkursach przedmiotowych, tzw. kuratoryjnych, bierze udział w różnych województwach od 3 do 6 tysięcy uczniów. Zwykle grono laureatów liczy około 100 osób, drugie tyle stanowią finaliści.

W zasadach organizacyjnych konkursów istnieje duża dowolność wynikająca z decyzji poszczególnych kuratorów. Na przykład w województwie wielkopolskim, aby uzyskać tytuł finalisty konkursu wystarczy tylko uczestniczyć w etapie wojewódzkim. Osiągnięty wynik nie jest tu istotny. Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim i podlaskim tytuł finalisty otrzymuje tylko ten uczeń, który zdobył co najmniej 30% punktów.

Bez wątpienia najtrudniej mają uczestnicy konkursów w województwie mazowieckim. Tutaj, aby zostać finalistą trzeba zdobyć aż 60% punktów, a laureatem zostanie dopiero ten uczeń, który w końcowej rozgrywce osiągnie pułap 80% punktów. Jeszcze trzy lata temu wymagania były nieco mniejsze. By zostać finalistą wystarczyło bowiem zdobyć 50% punktów, a laureatem – 75% punktów możliwych do osiągnięcia.

Tak duże dysproporcje w wymaganiach wobec uczestników konkursów nagradzanych później preferencjami w trakcie rekrutacji, zaniepokoiły Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalika. Zwrócił się od do MEN z apelem, aby ujednolicono przepisy dla całego kraju, gdyż w obecnym kształcie są one niesprawiedliwe.

Jak wygląda konkurs przedmiotowy?

1.Na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum konkurs organizowany jest w trzech etapach – szkolnym, rejonowym i wojewódzkim, wyłącznie w formie pisemnej.

2.Wszystkie prace są kodowane.

3.Aby przejść do następnego etapu trzeba uzyskać pewien minimalny wynik procentowy, podany w regulaminie konkursu. Na przykład do etapu rejonowego klasyfikują się uczniowie, którzy na etapie szkolnym osiągnęli w województwie mazowieckim 85% pkt., kujawsko-pomorskim 65%, w wielkopolskim, ale już w podlaskim aż 90% pkt.

Co zrobić, aby zostać laureatem konkursu przedmiotowego?

1.Spróbuj rozwiązać testy z poprzednich edycji konkursu i to nie tylko tych, które odbyły się w Twoim województwie. Obfitą bazę takich testów znajdziesz na stronie egzaminy.edu.pl

2.Przypomnij sobie materiał zawarty w podręcznikach z trzech ostatnich lat nauki w szkole. Przeczytaj zalecaną przez organizatora literaturę przedmiotu. Pamiętaj jednak, że to nie wystarczy. Pewnie twoi konkurenci zrobią to samo co Ty. Musisz być w czymś od nich lepszy. Szukaj literatury popularnonaukowej z pewnością dostępnej w Twojej bibliotece szkolnej, czy publicznej.

3.Mnóstwo informacji znajdziesz w Internecie. Zacznij od Wikipedii, to bardzo dobre źródło wiedzy, ale dla pewności zawsze szukaj drugiego źródła informacji, np. innej strony internetowej lub książki. Nasze propozycje ciekawych stron www i publikacji zamieszczamy na naszym portalu tutaj.

4.Jeżeli szczęśliwie dotrzesz do ostatniego, wojewódzkiego etapu konkursu dla gimnazjalistów, to możesz spokojnie poszerzyć swoją bazę materiałów ćwiczeniowych o testy maturalne na poziomie podstawowym z danego przedmiotu. Poziom trudności jest tu zbliżony.

5.Najlepiej wystartuj w konkursie przedmiotowym kiedy jeszczej jesteś w klasie II gimnazjum lub klasie V szkoły podstawowej. Nawet jeżeli dużo nie zwojujesz, to z pewnością zdobędziesz potrzebne doświadczenie i wiedzę, które zaprocentują zarówno w kolejnej edycji konkursu, jak i na egzaminie końcowym.

Powodzenia.

Marek Urban

Pomoc w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych – indywidualnie w Warszawie i on-line


Stypendia dla młodzieży z rodzin niezamożnych

Stypendia dla młodzieży ze wsi i małych miast osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z całego kraju osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce

Stypendia dla młodzieży wybitnie zdolnej pragnącej rozwijać swoje talenty w kraju lub na studiach zagranicznych

Kompendium wiedzy o stypendiach

www.mojestypendium.pl

 

Programy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i wymiany młodzieży.

 

Szkoły i instytucje edukacyjne z zagranicy poszukują partnerów w Polsce.

 

Rozwój szkół – dofinansowany ze środków UE

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Unii Europejskiej przygotowuje projekt pod nazwą "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe". W ramach projektu wspierane będą inicjatywy rozwoju szkół koncentrujące się wokół rozwijania podstawowych umiejętności uczniów, umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, pomocy uczniom mającym trudności w nauce (w szczególności pochodzącym z obszarów wiejskich), promowania spójności społecznej oraz dostosowywania programów kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy. Realizacja projektu przebiegać będzie we współpracy z samorządami i społecznościami lokalnymi, a dofinansowywane projekty powinny być wkomponowane w lokalne lub regionalne strategie rozwoju. Projektodawcami wyłanianymi w drodze konkursu będą organizacje pozarządowe.

W ramach projektu, w którego realizacji uczestniczyć może docelowo 5000 szkół, wstępnie zaplanowano budżet wysokości 75 mln euro. Środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, zgodnie z zasadą, że 75 proc. sumy pochodzi z Funduszu, 25 proc. to wkład krajowy. Realizacja projektu rozpocznie się w 2004 roku.

Więcej informacji pod adresem www.menis.gov.pl/

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij