Stypendystami mogą zostać uczniowie z najuboższych rejonów Polski – ze wsi i małych miasteczek, zwłaszcza z terenów o wysokim bezrobociu. Warunkiem są bardzo dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,5) oraz dochód na głowę w rodzinie nie przekraczający 0,7 najniższej gwarantowanej płacy. Każdy stypendysta otrzymuje co miesiąc 100 zł na cele socjalne oraz 150 zł na wydatki związane z nauką. Dwa razy do roku otrzymuje także po 400 zł na dodatkowe potrzeby, np. zakup ubrania.

Szczegółowe informacje na stronieFundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Fundacja “Promocja Talentu” Ewy Czeszejko – Sochackiej przeznacza środki finansowe, którymi dysponuje na opłacenie nauki w renomowanych szkołach zagranicznych oraz uczestnictwa w międzynarodowych konkursach artystycznych, zwłaszcza muzycznych.

Więcej informacji o Fundacji na www.talent.pl.

Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej (ostatnio 3 000 zł). Otrzymują je uczniowie szkół średnich za wybitne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku szkolnym, takie jak: zwycięstwa w międzynarodowych olimpiadach i konkursach naukowych, więcej niż jedno podobne osiągnięcie na poziomie ogólnopolskim, ciekawe publikacje o charakterze twórczym lub badawczym, bardzo dobre wyniki uzyskiwane w indywidualnym toku studiów.

Decyzje o przyznaniu tego stypendium podejmuje Minister Edukacji na podstawie umotywowanych wniosków przekazanych przez komisje kuratoryjne.

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem pomagającym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich rozwinąć talenty artystyczne i techniczne. Stypendyści uczestniczą w zajęciach matematycznych i informatycznych, plenerach plastycznych i warsztatach muzycznych

Więcej informacji o Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci.

Stypendia Funduszu przyznawane są raz w roku dzieciom i młodzieży w wieku 10 – 18 lat (uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów), szczególnie wyróżniającym się i uzdolnionym. Są one wręczane przez Prezydenta RP podczas listopadowych obchodów Święta Niepodległości. Mogą mieć charakter pomocy rzeczowej (pomoc dydaktyczna), finansowej (dotacja celowa) lub rzeczowej i finansowej jednocześnie.

Więcej informacji o programie stypendialnym na internetowych stronach obsługującej program Fundacji Porozumienie bez barier.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przeprowadza konkurs o uzyskanie stypendium na naukę w szkołach United World Colleges (UWC). Pełne stypendia oferowane przez te szkoły na dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB, pokrywają koszty nauki i utrzymanie w UWC.

Warunkiem przystąpienia do konkursu o stypendium do jednej ze szkół zagranicznych jest: wiek 16-17 lat (II klasa liceum), dobra znajomość języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących minimum 4,5, wybitne, udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej, artystycznej i/lub sportowej

Szczegółowe informacje na stronie Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.

Kluby Rotariańskie przyznają stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych, pokrywając koszty wyjazdu, nauki i utrzymania oraz kieszonkowego. Są to stypendia na jeden rok szkolny, dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w wieku od 16 do 18 lat. Wyjazdy (do USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Australii) odbywają się na zasadzie wymiany – warunkiem uczestnictwa jest deklaracja zapewnienia utrzymania obcokrajowca w Polsce. Akcja stypendialna otwarta jest dla każdego. Poza spełnieniem formalnych kryteriów, wymagany jest list polecający od członka Klubu.

Informacje o Rotary na stronie www.rotary.org.pl.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Jest wypłacane ze środków państwowych. Kwota stypendium to 258 zł/miesięcznie.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.Dyrektor szkoły przedstawia kandydata kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Prezesowi Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów przyznał swoje stypendium na rok szkolny 2007/2008 4 093 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Najwięcej kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów było z województwa: mazowieckiego (517) i śląskiego (508)

W 2 285 (35,8%) szkołach nie wytypowano kandydatów, uzasadniając ten fakt brakiem ucznia spełniającego kryteria do otrzymania stypendium.

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, uczniów gimnazjów oraz uczniów liceów ze wsi i małych miasteczek.

Kandydatów na stypendystów typuje dyrekcja szkoły lub inna instytucja oświatowa. Stypendysta otrzymuje 150 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Więcej informacji oFundacji Nadzieja i Pomoc.

Stypendia przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów pochodzących ze wsi lub małych miast, których sytuacja materialna uniemożliwia kontynuowanie nauki i rozwijanie zdolności.

Wysokość stypendium waha się od 100 do 400 złotych miesięcznie. Istnieje też możliwość jednorazowego przyznania uczniowi dotacji pieniężnej na dofinansowanie konkretnej sprawy (np. wydania pierwszego tomu wierszy, książki, udziału w ważnym konkursie krajowym lub międzynarodowym).

Szczegółowe informacje na internetowych stronachFunduszu Ludowego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij