Rekrutacja do dwujęzycznych klas VII w Warszawie krok po kroku

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019

Data Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata
od do
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

od 14 maja

 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

 

System rekrutacyjny dostępny pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

 

UWAGA! Loginem jest pesel Kandydata, Kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 

 

21 maja

 

 

 4 czerwca,

do godz. 1300

 

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:

·       wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów,

·       wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, której szkoły uczniem jest kandydat, składają w  szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

2. Dokumentem potwierdzającym, której szkoły uczniem jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

 

7 czerwca godz. 900

 

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

Uwaga!

Tylko szkoła podstawowa  pierwszego wyboru może wpisać w systemie kandydatowi wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

13 czerwca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną wyników sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla Kandydata po zalogowaniu się do systemu.

 

 

14 czerwca

 

15 czerwca do godz. 1500

 

1.     Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

•           złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

•           wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

•           wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek ponownie złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.

 

2.     Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie złożyli wniosku w terminie:

·       wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów,

·       wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składają w  szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

 

19 czerwca godz. 900

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

 

21 czerwca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną wyników sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego w dodatkowym terminie. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

 

 

22 czerwca

 

26 czerwca do godz. 1300

 

1.     Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

2.     Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

3.     Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru;

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

2 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

3 lipca

 

4 lipca do godz. 1500

 

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

 

5 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 

od 5 lipca godz. 1300

 

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

6 lipca od godz. 1300

 

 

 

·       Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.

·       Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

 

 

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

 

** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Źródło: Biuro Edukacji m.st. Warszawa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij