Projekty podstawy programowej dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół.

MEN opublikowało projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół. Do 9 grudnia będą trwały konsultacje z nauczycielami, rodzicami, a nawet uczniami.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak i przygotowywane podręczniki są docelowe.

Projekt podstawy programowej
Projekt ramowych planów nauczania

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.

W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:

a) obowiązkowo dla wszystkich uczniów:

 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny,
 3. drugi język nowożytny,
 4. muzyka,
 5. plastyka,
 6. historia,
 7. wiedza o społeczeństwie,
 8. przyroda,
 9. geografia,
 10. biologia,
 11. chemia,
 12. fizyka,
 13. matematyka,
 14. informatyka,
 15. technika,
 16. wychowanie fizyczne,
 17. edukacja dla bezpieczeństwa,

b) dla chętnych:

 1. wychowanie do życia w rodzinie,
 2. etyka
 3. język mniejszości narodowej lub etnicznej,
 4. język regionalny – język kaszubski.

W szkole podstawowej w ramach zajęć do wyboru, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą mogli uczęszczać na zajęcia z religii. Podstawy programowe do nauczania religii są opracowywane przez właściwe władze zwierzchnie kościołów lub właściwy związek wyznaniowy i przekazywane do MEN tylko do wiadomości.

Od kiedy będzie obowiązywała nowa podstawa programowa?

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w klasach I, IV szkoły podstawowej,
 • w klasie VII szkoły podstawowej.

Dotychczasowa podstawa programowa dla szkół podstawowych

Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Wprowadzono nowe przedmioty do szkoły podstawowej: geografię, biologię, chemię, fizykę – odpowiednio od V klasy szkoły podstawowej.

Prowadzone będzie również doradztwo zawodowe od klasy VII szkoły podstawowej.

Powielono rozwiązania dotyczące podziału na grupy – obowiązkowo w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

 • informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów;
 • języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów;
 • nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

Powielono rozwiązania podziału na grupy także m.in.:

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
 • w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być  prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,
 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być  prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych – liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) należy przeznaczyć na:

 • język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
 • język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

  Opinie do MEN

  W ramach prekonsultacji MEN zaprasza do nadsyłania opinii do projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania.

  Na wyrażenie opinii jest czas do 9 grudnia br.

  Opinie zgłaszać można mailem na adresy:

  Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

  Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

  Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij