Sprawdź, co wiesz na pewno…

Siedem podstawowych umiejętności egzaminacyjnych

 

Analiza testów CKE z lat 2002-2012 przeprowadzonej przez nauczycieli Firmy Edukacyjnej Marka wynika nie tylko powtarzalność pewnych zagadnień , ale także kluczowe znaczenie pewnych umiejętności, bez których gimnazjalista nie ma co marzyć o sukcesie na egzaminach z poszczególnych przedmiotów. Jeżeli nie wiecie od czego zacząć swoją powtórkę, to idźcie drogą wskazaną przez autora tego opracowania, p.Krzysztofa Zawadzkiego – nauczyciela Firmy Edukacyjnej Marka, który od  ponad 20 lat przygotowuje do egzaminów. Powodzenia!

 

I umiejętność: odczytywanie informacji przedstawionych w różnej formie (mapy, tabeli, wykresu, rysunku, schematu, fotografii, tekstu)

Przykład 1 – odczytanie informacji z mapy

 

 

Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach (‰). Przeciętnie w jednym kilogramie wody morskiej znajduje się 34,5 g różnych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeciętne zasolenie wody morskiej jest równe 34,5‰).

Zasolenie Bałtyku (średnio 7,8‰) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów, co tłumaczy się wielkością zlewiska (duży dopływ wód rzecznych), warunkami klimatycznymi (małe parowanie) oraz utrudnioną wymianą wód z oceanem.

Zasolenie Morza Bałtyckiego

Na podstawie: J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1988

Zasolenie zmieniające się od 2‰ do ponad 20‰ mają wody wzdłuż wybrzeża państwa, które na rysunku oznaczono liczbą

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 2 – odczytanie informacji z diagramu kołowego

 

 

Poważnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi. Diagramy przedstawiają procentowy udział państw nadbałtyckich w zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego związkami azotu (diagram a) i związkami fosforu (diagram b) w 1995 roku.

Na podstawie: www.naszbaltyk.pl

Procentowy udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku związkami azotu w 1995 r. był taki, jak łącznie krajów

A. Szwecji i Rosji

B. Rosji i Łotwy

C. Danii i Finlandii

D. Rosji i Finlandii.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 3 – odczytanie informacji z wykresu

 

Na wykresach przedstawiono zależność rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie od temperatury.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003

Korzystając z wykresów, uzupełnij zdania:

Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność soli ………………………….. (rośnie / maleje), a gazów ………………………….. (rośnie / maleje). W 100 g wody o temperaturze 500C można rozpuścić co najwyżej ……………………… g NH3.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 4 – odczytanie informacji z tablicy

 

Filip zamieścił na swojej stronie internetowej następujące informacje dotyczące planet Układu Słonecznego:

Lp.

Nazwa planety

Masa planety w stosunku do masy Ziemi

Liczba księżyców

1.

Merkury

0,06

0

2.

Wenus

0,82

0

3.

Ziemia

1

1

4.

Mars

0,11

2

5.

Jowisz

317,9

16

6.

Saturn

95,18

20

7.

Uran

14,5

17

8.

Neptun

17,24

8

9.

Pluton

0,002

1

Tablice geograficzne, Wyd. Adamantan, Warszawa 1998

Która z planet o masie mniejszej niż masa Ziemi ma najwięcej księżyców?

A. Mars

B. Saturn

C. Neptun

D. Pluton.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 5 – odczytanie informacji z diagramu słupkowego

 

 

Uczniowie klas trzecich pewnego gimnazjum urządzili w swoich salach wystawy przedstawiające najciekawsze miejsca w różnych krajach. Po obejrzeniu wszystkich ekspozycji przeprowadzona została ankieta, w której uczniowie odpowiadali na pytanie, który kraj chcieliby odwiedzić. Każdy z ankietowanych mógł wybrać tylko jeden kraj.

Oto jakich wyborów dokonali uczniowie.

Ilu uczniów uczestniczyło w ankiecie?

A. 310

B. 300

C. 290

D. 250.

Sprawdź odpowiedz

 

 

II umiejętność: operowanie informacjami (ich selekcja, analizowanie, przetwarzanie, interpretowanie, wykorzystywanie w praktyce)

 

 

Przykład 6 – przetworzenie informacji zawartych w tabeli

 

 

Tabela przedstawia ceny kart wstępu na pływalnię. Czas pływania uwzględnia liczbę wejść oraz czas jednego pobytu na basenie.

Numer karty

I

II

III

IV

Czas pływania

10 x 1 godz.

8 x 1,5 godz.

20 x 1 godz.

15 x 1 godz.

Cena karty

50 zł

50 zł

80 zł

70 zł

Godzina pływania jest najtańsza przy zakupie karty:

A. I

B. II

C. III

D. IV.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 7 – przetworzenie informacji zawartych na rysunku

 

 

Na podstawie poniższego rysunku wyznacz objętość kamienia wrzuconego do wody:

A. 256 cm3

B. 128 cm3

C. 384 cm3

D. 488 cm3.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 8 – przetworzenie informacji zawartych na wykresie

 

 

Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności dwutlenku węgla w wodzie od temperatury.

100 g wody o temperaturze 50C nasycono dwutlenkiem węgla. Ile gramów CO2 wydzieli się w postaci gazu, gdy ten roztwór ogrzejemy do temperatury 300C?

A. 0,1

B. 0,2

C. 0,3

D. 0,4.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 9 – przetworzenie informacji zawartych na mapie

 

 

Na mapie zaznaczono 10 krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Ich powierzchnię podano w tys. km2.

Powierzchnia najmniejszego z tych państw jest mniejsza od powierzchni największego państwa około

A. 15 razy

B. 1042 razy

C. 30 razy

D. 6 razy.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 10 – przetworzenie informacji zawartych na diagramach

 

 

W Londynie ogromnym problemem jest smog, składający się między innymi z tlenków siarki i tlenków azotu. Pewnego dnia w atmosferze znalazła się taka sama masa tlenków siarki co tlenków azotu. Diagramy przedstawiają źródła zanieczyszczeń powietrza tymi tlenkami.

 

 

Największa łączna masa wyemitowanych tlenków azotu i tlenków siarki pochodziła z

A. transportu

B. gospodarstw domowych

C. energetyki

D. przemysłu (w tym rafinerii).

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 11 – przetworzenie informacji zawartych w tekście

 

 

Biedronki siedmiokropki polują na mszyce w ogrodach i na polach. Mszyce zabezpieczają się przed nimi, wydzielając obronną ciecz, same natomiast żywią się sokiem wyssanym z roślin. Aby ochronić się przed mszycami, rośliny wytwarzają kolce i parzące włoski, które nie zawsze jednak są dostatecznym zabezpieczeniem.

 

W jaki sposób konsumenci I rzędu, o których mowa w powyższej informacji, bronią się przed naturalnymi wrogami?

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………….

Sprawdź odpowiedz

 

 

III umiejętność: wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych

 

 

Przykład 12 – wykonanie obliczeń na liczbach dziesiętnych

(zadanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez CKE w kwietniu 2005 r.)

 

Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2208 zł. Samochód spala średnio 7 litrów benzyny lub 8 litrów gazu na każde 100 km drogi. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji, jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio 2000 km. Zapisz obliczenia.

cena benzyny cena gazu
3,80 zł/l 1,60 zł/l

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 13 – operowanie procentami

 

 

Uzupełnij rachunek wystawiony przez firmę budowlaną, wpisując w wykropkowanych miejscach obliczone wartości:

 

 

Liczba sztuk

 

Cena netto

VAT

(22% ceny netto)

 

Razem

Okno

1

1200 zł

…………………..

…………….

Drzwi

1

……………….

……………….

3538 zł

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 14 – posługiwanie się jednostkami miar i przybliżeniami

 

 

Rysunki przedstawiają wskazania wodomierza w dniach 1 września i 1 października.

Oblicz, zaokrąglając do całości, ile metrów sześciennych wody zużyto od 1 września do 1 października.

A. 16 m3

B. 17 m3

C. 18 m3

D. 22 m3.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 15 – posługiwanie się jednostkami miary

 

Plan kortu tenisowego wykonany w skali 1 : 2000 ma powierzchnię 1 cm2. Jaka jest rzeczywista powierzchnia tego kortu?

A. 2000 m2

B. 20 m2

C. 400 m2

D. 4000 m2.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 16 – stosowanie własności działań w praktyce

 

 

Uczniowie wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Brukseli. Zwiedzanie Brukseli (520N, 40E) zakończyło się o godzinie 18.00 czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego była wówczas w Warszawie (520N, 210E)? Zapisz obliczenia.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 17 – posługiwanie się proporcjami do obliczenia ilości składników mieszaniny

 

 

Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy?

 

Piasek (kg)

Wapno (kg)

Cement (kg)

I

101

32

8

II

109

24

7

III

105

28

7

IV

105

56

14

A. I

B. II

C. III

D. IV.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 18 – obliczanie średniej arytmetycznej liczb

 

 

Przez 3 godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.

Ile samochodów osobowych przejeżdżało średnio przez most w ciągu jednej godziny obserwacji?

A.

B. 6

C.

D. 7.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 19 – obliczanie kosztu zużytej energii elektrycznej

 

 

W ciągu 30 dni w czajniku o mocy 1600 W podgrzewano wodę średnio przez 15 minut dziennie. Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej przez czajnik w ciągu tych 30 dni. Przyjmij, że cena 1 kWh energii wynosi 32 gr. Zapisz obliczenia.

Sprawdź odpowiedz

 

 

IV umiejętność: posługiwanie się własnościami figur

 

 

Przykład 20 – zauważanie symetrii figur geometrycznych

 

Przedstawiona na rysunku flaga Wielkiej Brytanii

A. ma cztery osie symetrii i środek symetrii.

B. ma cztery osie symetrii i nie ma środka symetrii.

C. ma dwie osie symetrii i środek symetrii.

D. ma dwie osie symetrii i nie ma środka symetrii.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 21 – obliczanie obwodów figur płaskich

 

 

Rowerzysta policzył, że podczas jazdy z domu do szkoły koło jego roweru o średnicy 64 cm wykonało 250 obrotów. Przybliżona odległość z domu do szkoły wynosi (3)

A. 480 m

B. 960 m

C. 7680 m

D. 30720 m.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 22 – obliczanie pól powierzchni figur płaskich

 

 

Przekrój poprzeczny ziemnego wału przeciwpowodziowego ma mieć kształt równoramiennego trapezu o podstawach długości 6 m i 16 m oraz wysokości 12 m. Trzeba jednak usypać wyższy wał, bo przez dwa lata ziemia osiądzie i wysokość wału zmniejszy się o 20% (szerokość wału u podnóża i na szczycie nie zmienia się).

Po zakończeniu osiadania ziemi, w celu zmniejszenia przesiąkania, na zboczu wału od strony wody zostanie ułożona warstwa gliny. Oblicz pole powierzchni, którą trzeba będzie wyłożyć gliną na 100-metrowym odcinku tego wału (wał ma kształt graniastosłupa prostego). Zapisz obliczenia. Wynik podaj z jednostką.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 23 – obliczanie pól powierzchni brył

 

 

Na dziedzińcu przed Luwrem zbudowano szklaną piramidę. Piramida ta ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości około 20 metrów i krawędzi podstawy 30 metrów. Wykonaj rysunek pomocniczy wraz z oznaczeniami i oblicz powierzchnię ścian bocznych szklanej piramidy. Zapisz obliczenia.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 24 – obliczanie objętości br

 

Objętość beczki oblicza się wg wzoru: , gdzie średnica w miejscu najszerszym, średnica dna, wysokość beczki.

Wojtek obmierzył beczkę w ogrodzie. Ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7 dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Wojtek zmierzył obwód w najszerszym miejscu. Jest on równy 33 dm. Oblicz objętość beczki. Dla ułatwienia obliczeń przyjmij . Zapisz obliczenia.

Sprawdź odpowiedz

 

 

V umiejętność: posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych (zapisywanie wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równań)

 

 

Przykład 25 – zapisywanie wyrażeń algebraicznych

 

 

W wiadrze jest litrów wody, a w garnku litrów wody. Ile litrów wody będzie w wiadrze, a ile w garnku, jeśli:

1. z wiadra przelejemy do garnka 1,5 litra wody;

2. przelejemy połowę wody z garnka do wiadra?

Wpisz do tabeli odpowiednie wyrażenia algebraiczne.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 26 – przekształcanie wyrażeń algebraicznych

 

 

Objętość () cieczy przepływającej przez rurę o polu przekroju oblicza się według wzoru , gdzie oznacza prędkość przepływu cieczy, czas przepływu. Który wzór na prędkość cieczy przepływającej przez rurę jest rezultatem poprawnego przekształcenia podanego wzoru?

A.

B.

C.

D.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 27 – układanie równań lub układów równań

 

 

Trzy lata temu posadzono przed domem krzew. Co roku podwajał on swoją wysokość i teraz ma 144 cm. Jeśli przez oznaczymy wysokość krzewu w dniu posadzenia, to informacjom z zadania odpowiada równanie:

A.

B.

C.

D.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 28 – ułożenie i rozwiązanie równania lub układu równań („zadanie tekstowe”)

 

 

Na wycieczkę do Brukseli pojechało 38 uczniów i 4 opiekunów. Zarezerwowano dla nich nocleg w pokojach dwu i trzyosobowych. Cała grupa nocowała w 17 pokojach. Wszystkie zarezerwowane pokoje były w pełni wykorzystane. Ile zarezerwowano pokoi dwuosobowych, a ile trzyosobowych? Zapisz obliczenia.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 29 – analizowanie podanych funkcji

 

 

Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku () od liczby przejechanych kilometrów () wyraża się wzorem

Jaką pojemność ma bak tego samochodu?

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 30 – opisanie funkcji za pomocą wzoru

 

 

Most zbudowany jest z przęseł o długości 10 m każde. Przęsło pod wpływem wzrostu temperatury wydłuża się. Przyrost tego wydłużenia jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury. Wartość przyrostu długości przęsła dla wybranych wartości przyrostu temperatury przedstawia poniższa tabela:

przyrost temperatury (0C)

0

10

30

45

przyrost długości przęsła (mm)

0

1

3

4,5

Zapisz zależność długości przęsła () od przyrostu temperatury () za pomocą wzoru. Podaj współczynnik proporcjonalności do z odpowiednią jednostką.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 31 – wybranie układu równań odpowiedniego do opisanej sytuacji.

 

Rodzice Jacka kupili 36 butelek wody mineralnej o pojemnościach 0,5 litra i 1,5 litra. W sumie zakupili 42 litry wody. Przyjmij, że oznacza liczbę butelek o pojemności 0,5 litra, – liczbę butelek o pojemności 1,5 litra. Który układ równań umożliwi obliczenie, ile zakupiono mniejszych butelek wody mineralnej, a ile większych?

A.

B.

C.

D.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 32 – posługiwanie się językiem symboli chemicznych

 

 

Na podstawie informacji z poniższego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie wybierz zdanie prawdziwe.

A. Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie.

B. Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie.

C. W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia.

D. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Sprawdź odpowiedz

 

 

VI umiejętność: stosowanie terminów i pojęć matematyczno – przyrodniczych do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów

 

 

Przykład 33 – posługiwanie się układem okresowym pierwiastków

 

 

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu układu ukresowego wybierz zdanie prawdziwe dotyczące sodu :

A. W jądrze atomu sodu jest 11 neutronów.

B. Liczba atomowa sodu jest równa 12.

C. Atom sodu ma konfigurację elektronową: 2, 8, 1.

D. Sód leży w trzecim okresie i drugiej grupie układu okresowego.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 34 – określanie zmian energii

 

 

Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty D, G, K, S i W.

Uczestnicy wycieczki odpoczywający w punkcie W mają pewną energię potencjalną grawitacji. Jak zmieni się ich energia potencjalna grawitacji po wejściu na szczyt G?

A. Zmniejszy się.

B. Zwiększy się.

C. Pozostanie taka sama.

D. Zamieni się na kinetyczną.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 35 – określanie oddziaływań między organizmami

 

Określ oddziaływania między populacją mszycy a populacją brzozy.

A. Rywalizują o zasoby środowiska.

B. Obie odnoszą wzajemne korzyści.

C. Nie są zdolne do życia jedna bez drugiej.

D. Jedna z populacji osiąga korzyści, a druga ponosi straty.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 36 – posługiwanie się skalą mapy

 

 

Długość trasy na mapie w skali 1 : 10 000 000 jest równa 7,7 cm. W rzeczywistości trasa ta ma długość

A. 7,7 km

B. 77 km

C. 770 km

D. 7700 km.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 37 – określanie składu substancji chemicznej

 

 

Ile atomów tworzy cząsteczkę wody i ile pierwiastków wchodzi w jej skład?

A. Dwa atomy, trzy pierwiastki.

B. Trzy atomy, dwa pierwiastki.

C. Trzy atomy, jeden pierwiastek.

D. Dwa atomy, dwa pierwiastki.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 38 – posługiwanie się pojęciami masy i siły

 

 

Na siłomierzu zawieszono posążek. Siłomierz wskazywał wtedy wartość 77,3 N. Po zanurzeniu posążka w wodzie wskazanie siłomierza zmniejszyło się do 73 N. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. W wodzie masa posążka jest mniejsza niż w powietrzu.

B. W wodzie na posążek działa mniejsza siła grawitacji.

C. W wodzie na posążek oprócz siły grawitacji działa siła wyporu.

D. W wodzie na posążek działa tylko siła wyporu.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 39 – określanie składników ekosystemu

 

 

W ekosystemie wodnym fitoplankton (plankton roślinny) pełni rolę

A. producentów

B. destruentów

C. konsumentów I rzędu

D. konsumentów wyższych rzędów.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 40 – określanie kierunków geograficznych

 

 

W południe słoneczne drzewo stojące pośrodku ogrodu rzuca cień.

Podpisz w odpowiednich miejscach na rysunku wszystkie główne kierunki geograficzne.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 41 – określanie stężeń roztworów

 

 

Zasolenie Bałtyku wynosi średnio 7,8‰.

Jedna tona średnio zasolonej wody z Morza Bałtyckiego zawiera około

A. 0,078 kg soli

B. 0,78 kg soli

C. 7,8 kg soli

D. 78 kg soli.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 42 – posługiwanie się własnościami obwodów elektrycznych

 

 

Obwód elektryczny składa się z 9 V baterii, amperomierza i trzech identycznych żarówek.

Na podstawie przedstawionego schematu można wnioskować, że

A. żarówka 1 świeci jaśniej niż żarówka 3

B. żarówka 3 świeci jaśniej niż żarówka 1

C. żarówka 2 świeci jaśniej niż żarówki 1 i 3

D. wszystkie żarówki świecą tak samo jasno.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 43 – opisywanie organizmów

 

 

Porosty to organizmy powstające w wyniku symbiozy

A. grzyba i glonu.

B. grzyba i drzewa.

C. grzyba i mchu.

D. dwóch gatunków grzybów.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 44 – rozpoznawanie formacji roślinnych

 

 

Na Ziemi występuje wiele formacji roślinnych, których rozmieszczenie jest w głównej mierze uzależnione od klimatu. Na podstawie opisu rozpoznaj formację roślinną.

 

Występuje w strefie międzyzwrotnikowej. Rosną tam głównie trawy oraz pojedyncze drzewa, wśród których dominują akacje i baobaby.

 

A. Tajga

B. Sawanna

C. Step

D. Tundra.

Sprawdź odpowiedz

 

 

VII umiejętność: stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (kojarzenie różnych faktów, wyciąganie wniosków, układanie i realizowanie planu rozwiązania problemu)

 

 

Przykład 45 – kojarzenie różnych faktów dotyczących sił działających na ciało

 

 

Kropla wody spadająca z chmury poruszała się początkowo ruchem przyspieszonym, a później ruchem jednostajnym. Wybierz rysunki, na których poprawnie przedstawiono siły działające na kroplę wody w początkowej i w końcowej fazie spadania ( oznacza siłę oporu powietrza, – siłę ciężkości).

A. Faza początkowa – rysunek II, końcowa – rysunek III

B. Faza początkowa – rysunek I, końcowa – rysunek III

C. Faza początkowa – rysunek II, końcowa – rysunek IV

A. Faza początkowa – rysunek IV, końcowa – rysunek I.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 46 – powiązanie kształtu bryły z jej objętością

 

 

Do początkowo pustych wazonów, takich jak przedstawiono na rysunkach, jednakowym i równomiernym strumieniem wpływała woda.

Na wykresach I – IV przedstawiono schematycznie charakter zależności wysokości poziomu wody w wazonie od czasu jego napełniania. Pod każdym wazonem wpisz numer odpowiedniego wykresu.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 47 – obliczanie wartości funkcji opisanej słownie

 

 

Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty D, G, K, S i W.

Reguła obliczania czasu przejścia trasy w górach:

Przyjmij 1 godzinę na każde 5 km odczytane (w poziomie) z mapy i dodaj po 1 godzinie na każde 600 m wzniesienia, które trzeba pokonać.

 

Ścieżka prowadząca od punktu W na szczyt G ma na mapie długość 10 cm. Zgodnie z powyższą regułą wejście tą trasą na szczyt zajmie uczestnikom wycieczki około

A. 1 h

B. 1,5 h

C. 2 h

D. 3 h.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 48 – określanie zagrożeń dla środowiska

 

 

W okresie wiosennym niektórzy rolnicy mimo zakazu wypalają trawę. Podaj dwa negatywne dla środowiska skutki takiego działania.

Sprawdź odpowiedz

 

Przykład 49 – kojarzenie wyników doświadczeń i wyciąganie wniosków

 

 

Tomek wykonał doświadczenie, w którym na cynk podziałał kwasem solnym. Probówkę do zbierania wydzielającego się gazu umieścił w wanience z wodą. Rysunek przedstawia schemat tego doświadczenia.

a) Zapisz równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu.

b) Nazwij powstałe produkty reakcji, uzupełniając zdanie:

Produktami reakcji zachodzącej w doświadczeniu są ………………………………….

c) Napisz, w jaki sposób zidentyfikujesz wydzielający się gaz.

Sprawdź odpowiedz

 

 

 

{mospagebreak title=Odpowiedzi&heading=Pytania}

Odpowiedzi do umiejętności

 

 • 1. A
 • 2. A
 • 3. Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność soli rośnie, a gazów maleje. W 100 g wody o temperaturze 500C można rozpuścić co najwyżej 30 g NH3.
 • 4. A
 • 5. B
 • 6. C
 • 7. B
 • 8. B
 • 9. B
 • 10. C
 • 11. Konsumenci I rzędu (mszyce) broniąc się przed naturalnymi wrogami wydzielają obronną ciecz.
 • 12. Po 8 miesiącach.
 • 13.
 • 14. C
 • 15. C
 • 16. Godzina 19.08
 • 17. C
 • 18. A
 • 19. 3,84 zł
 • 20. C
 • 21. A
 • 22. Trzeba wyłożyć gliną 1300 m2 powierzchni wału.
 • 23. Powierzchnia ścian bocznych jest równa 1500 m2.
 • 24. Beczka ma objętość 847 dm3.
 • 25.
 • 26. A
 • 27. C
 • 28. Zarezerwowano 9 pokoi dwuosobowych i 8 pokoi trzyosobowych.
 • 29. 45 litrów.
 • 30. , współczynnik:
 • 31. B
 • 32. A
 • 33. C
 • 34. B
 • 35. D
 • 36. C
 • 37. B
 • 38. C
 • 39. A
 • 40.
 • 41. C
 • 42. D
 • 43. A
 • 44. B
 • 45. B
 • 46.
 • 47. B
 • 48. Należy podać dwie spośród następujących odpowiedzi:
  • Niszczy się organizmy żywe.
  • Rozprzestrzenia się pożar.
  • Do atmosfery jest emitowany CO2.
 • 49. a) Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2
  • b) chlorek cynku, wodór
  • c) włożenie do probówki z gazem żarzącego (palącego) się łuczywa, gaz spali się
   z charakterystycznym odgłosem – trzaskiem, pyknięciem.

Sprawdź kursy przygotowawcze w Warszawie – www.marka.edu.pl

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

  Zamknij