Uprawnienia finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych

Podstawowe uprawnienia zwycięzców konkursów i olimpiad przedmiotowych zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ze zmianami)

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną- § 18 ust.6.

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewodzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiedniego tytułu.

 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku – § 36 ust. 1 i 2.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Uprawnienie to przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły, a został wybrany na egzamin maturalny.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, nie przysługuje zwolnienie z dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania
– § 56 ust. 1 – 4

 

Zwycięzcom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów przysługują również preferencje rekrutacyjne, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).

1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych
w statucie gimnazjum, obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum – § 5 ust.6.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani
są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły – § 8 ust.8.

Uprawnienia laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, ubiegających się o przyjęcie do szkoły wyższej, określają ustalenia przyjęte w uchwale senatu danej uczelni

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij