Jak obliczyć punkty do liceum ze średniej ocen i wyników egzaminów-Kalkulator punktów.

Punkty do liceum lub innej szkoły średniej

Wraz  z reformą oświaty pojawiły się w szkołach egzaminy zewnętrzne oraz punktowy system ich oceniania. Gimnazjalista rozpoczynający trzecią klasę powinien wiedzieć, że od tego, ile punktów dostanie za świadectwo, egzaminy i inne osiągnięcia, zależy jego dalsza droga edukacyjna i swoboda wyboru przyszłej szkoły.

Egzamin gimnazjalny trzeba obowiązkowo napisać, żeby ukończyć gimnazjum i potem pójść do liceum (czy innej szkoły średniej). Lepiej napisać go na 0 punktów niż wcale. Jeżeli nieobecność podczas egzaminu wynika z choroby czy innych zdarzeń losowych – można go napisać w innym, wyznaczonym specjalnie terminie. Jeżeli zaś nie jest tak usprawiedliwiona – gimnazjalista będzie musiał powtarzać trzecią klasę.

Zasady rekrutacji do szkół wspólne dla wszystkich województw określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
(Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1942).

W postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym do liceum można uzyskać maksymalnie 200 pkt:

a) 100 pkt za wyniki egzaminu gimnazjalnego
b) 80 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły
c) 5 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
d)13 punktów za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
e) 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

ZA WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1) Wynik egzaminu wyrażony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, mnoży się przez 0,2(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).

2) Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

ZA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM (z tzw. „przedmiotów wybranych dla danego oddziału”) wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM przyznaje się 5 punktów.

 

ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM:

1) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.

 

 

Sprawdź kursy przygotowawcze w warszawie – www.marka.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij