Albo weź dofinansowanie

Od 3 do 5 tys. zł można otrzymać w ramach dofinansowania działań dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ogłaszają „Ogólnopolski konkurs na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich”.
Konkurs realizowany jest w ramach „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012”, z uwzględnieniem raportu z badań dotyczących uwarunkowań i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy ( Raport z badań pn. „Dwie prawdy o aktywności”, pod redakcją Barbary Fatygi).

Do udziału w konkursie mogą przystąpić: placówka wychowania pozaszkolnego (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jjordanowski), szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, która przygotuje program adresowany do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich uwzględniający przynajmniej jeden z następujących priorytetów:

– Kształtowanie umiejętności zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży dla wzmacniania ich zdrowia i rozwoju osobistego (zainteresowań, zdolności, kreatywności, poczucia własnej wartości).

– Wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej (w tym rozwijanie wolontariatu i samorządności uczniowskiej).

– Rozwijanie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

– Kształtowanie umiejętności psychospołecznych (porozumiewania się , rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i zmianą, współpracy, autoprezentacji i in.)

– Kształtowanie umiejętności uczestniczenia dzieci i młodzieży w kulturze, rozwijanie talentów i twórczości młodzieżowej.

– Wspieranie dialogu i więzi międzykulturowych, wprowadzanie dzieci i młodzieży do roli uczestnika wspólnoty europejskiej.

W konkursie preferowane będą programy:

Integrujące dzieci i młodzież z obszarów wiejskich i miejskich.

Wykorzystujące pomysły i inicjatywy młodych ludzi.

Angażujące rodziców i wolontariuszy młodzieżowych.

Wykorzystujące zasoby instytucji, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Realizacja programu powinna być poprzedzona diagnozą i zakończona oceną jego efektów oraz wypracowaniem z uczestnikami propozycji działań na przyszłość.

Wniosek oraz kalkulację wstępną wg załączonego wzoru można składać do 2 czerwca br. na adres:

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa,
z dopiskiem: Janko Muzykant.

Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać:

w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Departament do Spraw Młodzieży i Edukacji Pozaszkolnej,

Krystyna Stańczak-Pałyga

tel. 0-22 522-44-28

00-918 Warszawa, Aleja Szucha 25

w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Pracownia Promocji Zdrowia,
tel. 0-22 825-44-51 w. 130 i 131
00-644 Warszawa, ul. Polna 46a

na stronie internetowej MEN:www.men.gov.pl

na stronie internetowej CMPPP:www.cmppp.edu.pl

Źródło:www.yforum.pl/dofinansowanie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij