Program MŁODZIEŻ

Celem Działań Wspierających, piatej akcji Programu M?ODZIE? jest pomoc pracownikom młodzieżowym i osobom zaangażowanym w realizację projektów Programu M?ODZIE?. To Akcja zdecentralizowana o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym.

Wsparcie mogą otrzymać następujące typy działań:

Staż (job shadowing) Poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Trwa od 1 do 3 tygodni. Odbywa się za granicą w organizacjach prowadzących działalność zbliżoną do działalności organizacji, w której pracuje wyjeżdżający stażysta.

Wizyty przygotowawcze Spotkanie przedstawicieli organizacji, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt w Programie M?ODZIE?.

Seminaria służące nawiązywaniu kontaktów Są przede wszystkim po to, żeby ułatwić znalezienie partnerów do projektu (wymiany młodzieżowej, wolontariatu, inicjatyw młodzieżowych).

Krótkie wizyty studyjne Służą nawiązaniu kontaktów oraz poznaniu warunków pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej w innym kraju.

Seminaria Wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji nieformalnej między pracownikami i liderami młodzieżowymi z co najmniej z 4 krajów.

Kursy szkoleniowe Uczą jak w praktyce pracować z młodzieżą w czasie realizacji projektów młodzieżowych (np. wymian młodzieży).

Informacja młodzieżowa Projekty, których celem jest opracowywanie, wymiana i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych o młodzieży i dla młodzieży.

Międzynarodowe grupy i sieci partnerskie Struktury umożliwiające stały kontakt i współpracę organizacji, instytucji i grup młodzieżowych w ramach Programu M?ODZIE?.

Działania służące podnoszeniu jakości i innowacyjności Przedsięwzięcia, które służą zwiększaniu udziału młodzieży defaworyzowanej w projektach Programu M?ODZIE?.

?adne z powyższych działań nie może być nastawione na zysk.

Kto może wziąć udział w programie?

Organizacje i grupy prowadzące statutową działalność młodzieżową oraz działające na zasadach wolontariatu.

Ile pieniędzy można dostać?

Staż, wizyty przygotowawcze, seminaria służące nawiązywaniu kontaktów, krótkie wizyty studyjne, seminaria, kursy szkoleniowe – maksymalnie 70% kosztów podróży oraz część kosztów pobytu (dzienny ryczałt na zakwaterowanie i wyżywienie, stawka zależy od kraju). Informacja młodzieżowa, międzynarodowe grupy i sieci partnerskie, działania służące podnoszeniu jakości i innowacyjności – 50% całkowitych kosztów.

Kraje uprawnione do ubiegania się o fundusze:
? państwa członkowskie UE

? kraje EEA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia

? kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja

? Inne kraje, określane jako kraje trzecie, mogą uczestniczyć w działaniach wspierających Wymiany Młodziezy i Wolontariat Europejski. Jednak w projektach takich muszą uczestniczyć przedstawiciele przynajmniej dwóch państw członkowskich UE. Lista krajów trziecich znajduje sie na stronie:
://europa.eu.int/comm/youth/program/guide/other_countries_en.html.

Terminy składania wniosków:
– 1 lutego, 1 kwietnia, 1 czerwca, 1 września, 1 listopada dla projektów zdecentralizowanych;

– 1 lutego, 1 czerwca, 1 listopada dla projektów z udziałem przedstawicieli „krajów trzecich”.

– 31 marca 2005 – projekty dużej skali promujące współprace, szkolenia i informacje. (Szczegółowe priorytety w zaproszeniu do składania wniosków).

W Polsce projekty o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze zdecentralizowanym rozpatruje Narodowa Agencja Programu M?ODZIE?. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie:
http://www.youth.org.pl/index.php/ida/13/ . Tam też można znaleźć adresy polskich Ośrodków Regionalnych Programu.

Liste Narodowych Agencji Programu M?ODZIE? w poszczegónych krajach znaleźć można w interniecie pod adresem: http://europa.eu.int/comm/youth/program/contact.pdf .

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij