Stypendia unijne

Młodzież, która pochodzi z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych, ma możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W celu wyrównania szans edukacyjnych przewidywana jest realizacja dwóch rodzajów programów stypendialnych. Do pomocy stypendialnej uprawnieni są uczniowie, którzy:

  • uczęszczają do ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (z uprawnieniami szkół publicznych), które kończą się maturą,
  • mają stałe zameldowanie na obszarze wiejskim lub obszarze restrukturyzacji(za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast oraz miasta od 5 do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą),
  • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej dofinansowanej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Obsługę programu prowadzi organ prowadzący/dotujący szkołę.

Na lata 2004-2006 na wdrażanie tego stypendium przewidziano środki publiczne (tj. środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) w wysokości 151 mln EURO. Całkowita pomoc przekazana danej osobie nie może przekroczyć kwoty 2500 PLN w skali 10 miesięcy.

Do drugiego typu programów stypendialnych uprawnieni są:

  • studenci pochodzący z obszarów zmarginalizowanych(za obszary zmarginalizowane uznaje się tereny wiejskie oraz tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tys. mieszkańców),
  • studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym,
  • posiadają stałe zameldowanie na wymienionym obszarze,
  • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej dofinansowanej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Obsługę programu prowadzi Starostwo Powiatowe.

Na lata 2004-2006 na wdrażanie tego stypendium przewidziano środki publiczne (tj. środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) w wysokości 24 mln EURO. Całkowita pomoc przekazana danej osobie nie może przekroczyć kwoty 3500 PLN w skali 10 miesięcy.

Uwaga!

O zróżnicowaniu wielkości stypendium w zależności od sytuacji materialnej ucznia/studenta będzie decydował projektodawca. Ponadto projektodawca decyduje o trybie przekazywania stypendiów tj. forma rzeczowa, refundacja kosztów czy wypłata gotówkowa w przypadku stypendiów przekazywanych studentom.

Uczeń i student powinni zgłosić się z zaświadczeniem o dochodach za rok 2003, zaświadczeniem o zameldowaniu (w przypadku studenta również zaświadczeniem z uczelni), do organu prowadzącego/dotującego szkołę, a student do Starostwa Powiatowego.

Więcej informacji o stypendiach oraz programach unijnych znajdziecie w dzialeDla ambitnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij