Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2004/2005

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów. Zgodnie z postanowieniamiRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 51, poz. 326). Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń szkoły publicznej (lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, a który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Stypendium to przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: pierwsza – do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi od 1 września 2004 r. – 258 zł miesięcznie.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły – rada pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca.

Więcej o stypendiach znajdziecie na naszych stronach w dziale
Dla ambitnych/Stypendia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij