Mazowiecki Kurator Oświaty opublikował  harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I st., a także do szkół dla dorosłych i policealnych. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą mieli czas na złożenie w wybranych szkołach dokumentów od 13 do 20 maja br. Następnie pomiędzy 21 a 28 czerwca trzeba będzie uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły – podstawowej bądź gimnazjalnej.

Z kolei szkoła będzie miała czas na zweryfikowanie złożonych wniosków i dokumentów do 15 lipca, bo na 16 lipca na godzinę 12 planowane jest podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Od tego momentu do 24 lipca do godziny 10 przyjęci do szkół uczniowie będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia, składając w wybranej szkole oryginały dokumentów. Ostateczne listy przyjętych zostaną ogłoszone 25 lipca o godzinie 12.

Ważna zmianą w porównaniu z poprzednimi rekrutacjami jest możliwość złożenia dokumentów do dowolnie wybranej liczby szkół średnich, a w nich do wszystkich oddziałów.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym uzupełniającej, pobrać można ze strony kuratorium.

Wprowadzona w 2017 roku reforma edukacji zlikwidowała gimnazja i powróciła do ośmioletniej szkoły podstawowej. Tym samym z warszawskiego rynku edukacyjnego zniknęła cała rzesza świetnych gimnazjów, proponujących swoim uczniom nauczanie dwujęzyczne, klasy sportowe oraz autorskie programy nauczania matematyki, chemii czy biologii. Co w zamian Biuro Edukacji m.st. Warszawy proponuje obecnym szóstoklasistom?

Uczniowie kończący w roku szkolnym 2017/2018 sześcioletnią szkołę podstawową mogą pozostać w obecnej szkole i klasie lub skorzystać z szerokiej oferty nowopowstających placówek, które zachęcają ciekawym programem nauczania. Szkoły podstawowe, tworzone na bazie wygaszanych gimnazjów, by ściągnąć do siebie uczniów decydują się na otworzenie oddziałów dwujęzycznych, sportowych lub przedmiotowych, które nie będą podlegały rejonizacji.

Szóstoklasiści, którzy chcą zmienić szkołę i szukają „czegoś więcej” mogą wybierać z spośród 86 klas dwujęzycznych w 55 szkołach oraz wielu profili klas sportowych w 43 podstawówkach. Do takich klas obowiązuje specjalna, elektroniczne rekrutacja. Kandydaci dla klas dwujęzycznych muszą pochwalić się dobrym świadectwem, osiągnięciami pozaszkolnymi oraz pomyślnie zdać test predyspozycji językowych zaplanowany na 7 czerwca. By rozpocząć naukę w klasie sportowej należy zaliczyć test sprawności fizycznej w szkole pierwszego wyboru.

Ciekawą propozycję mają dla dzieci uzdolnionych matematycznie dwie szkoły z Woli i Pragi Północ. W Szkole Podstawowej nr 221 już od roku działa klasa o profilu matematycznym z autorskim programem nauczania przygotowanym przez prof. Wojciecha Guzickiego. Szkoła już teraz może ogłosić sukces, bo aż dziewięciu uczniów tej klasy dotarło do finału wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z matematyki. By dostać się do takiej klasy od września należy przystąpić do organizowanego przez szkołę konkursu, który odbędzie się 16 kwietnia. Podobną ofertę przygotowała też dla zdolnych uczniów szkoła nr 50 na Pradze Północ. Chcą oni we współpracy z renomowanym LO im. Władysława IV uruchomić klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem matematyki.

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019

Data Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata
od do
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

od 14 maja

 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

 

System rekrutacyjny dostępny pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

 

UWAGA! Loginem jest pesel Kandydata, Kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 

 

21 maja

 

 

 4 czerwca,

do godz. 1300

 

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:

·       wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów,

·       wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, której szkoły uczniem jest kandydat, składają w  szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

2. Dokumentem potwierdzającym, której szkoły uczniem jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

 

7 czerwca godz. 900

 

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

Uwaga!

Tylko szkoła podstawowa  pierwszego wyboru może wpisać w systemie kandydatowi wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

13 czerwca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną wyników sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla Kandydata po zalogowaniu się do systemu.

 

 

14 czerwca

 

15 czerwca do godz. 1500

 

1.     Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

•           złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

•           wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

•           wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek ponownie złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.

 

2.     Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie złożyli wniosku w terminie:

·       wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów,

·       wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składają w  szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

 

19 czerwca godz. 900

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

 

21 czerwca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną wyników sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego w dodatkowym terminie. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

 

 

22 czerwca

 

26 czerwca do godz. 1300

 

1.     Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

2.     Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

3.     Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru;

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

2 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

3 lipca

 

4 lipca do godz. 1500

 

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

 

5 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 

od 5 lipca godz. 1300

 

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

6 lipca od godz. 1300

 

 

 

·       Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.

·       Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

 

 

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

 

** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);
 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Źródło: Biuro Edukacji m.st. Warszawa

Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikował opracowanie pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego

Źródło: ORE

 

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018

 

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym najistotniejsze zmiany to:

1. możliwość wyboru nie więcej niż 8 szkół, poprzednio nie więcej ni 3 szkoły;

2. sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne ocen na świadectwie – obecnie za ocenę celującą przyznaje się 18 pkt (poprzednio 20), za ocenę bardzo dobrą 17 pkt. (poprzednio 16), za ocenę dobro 14 pkt. (poprzednio 12);

3. więcej punktów za świadectwo z wyróżnieniem (7 pkt. a poprzednio 5pkt.) oraz wolontariat (3 pkt. a poprzednio 2 pkt.)

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
 4. ZARZĄDZENIA NR 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

 

 

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – podania pobrane i wydrukowane z Systemu.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

a. kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

b. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

d. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,

e. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.

 1. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym terminarzu rekrutacji.
 3. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,

b. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

c. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

d. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

e. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut Liceum-strona www.), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwołania się od decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Liceum.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Kandydat składa w szkole pierwszego wyboru, następujące dokumenty (w terminach określonych przez regulamin rekrutacji):

a) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

b) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat (na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora gimnazjum i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).

 

c) dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata wymienione w pkt III 19.

 

2. Po zakwalifikowaniu do liceum należy dostarczyć:

a) oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum;

b) oryginalne zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

c) kartę zdrowia

d) 3 fotografie.

 

3. Złożenie wymienionych w pkt. 2 dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do XXIII Liceum.

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

3. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

4. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.

5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II.1-2 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

6. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

c. świadectwo ukończenia gimnazjum;

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

 

7. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 

8. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

9. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

10. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

12. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.

 

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

 

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

16. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 

17. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

18. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

19. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:

a)        wielodzietność rodziny kandydata;

b)        niepełnosprawność kandydata;

c)         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

 

PODSTAWY PRAWNE

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych rozpocznie się 15 maja i odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informacyjnego

Sprawdzian predyspozycji językowych kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 6 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w szkole pierwszego wyboru.

ZASADY PRZYJĘĆ

Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas VII dwujęzycznych – wniosek o przyjęcie można składać DO DOWOLNEJ LICZBY SZKÓŁ, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYJMUJE SIĘ UCZNIÓW TEJ SZKOŁY, którzy:

1) otrzymali promocję do klasy VII;
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy , tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych NA TRZECIM ETAPIE POSTEPOWANIA REKRYTACYJENGO MOGĄ BYĆ PRZYJĘCI KANDYDACI NIEBĘDĄCY UCZNIAMI TEJ SZKOŁY, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA STRONIE BIURA EDUKACJI M.ST. WARSZAWY
1.podstawa prawna dot. tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14255_oddzialy-dwujezyczne-w
2. lista szkół podstawowych organizujących oddziały dwujęzyczne (klasy VII) w roku szkolnym 2017/2018
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14401_wykaz-szkol
3. zasady rekrutacji do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14402_informacja-dla-rodzicow
4. wyszukiwarka, która pozwoli znaleźć szkołę podstawową obwodową
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14404_jak-znalezc-szkole-podstawowa-obwodowa
5. harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14470_harmonogram-dzialan

 

Biuro Edukacji m.st. Warszawa opublikowało informację, że rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 (klasa VII) odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się w połowie maja. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na początku kwietnia br.

 

Wykaz szkół podstawowych organizujących oddziały dwujęzyczne w klasach VII w roku szkolnym 2017/2018 w Warszawie znajduje się TUTAJ

 

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych szkół udzielają niżej wymienieni pracownicy Urzędów Dzielnic.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij