Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze na egzamin ośmioklasisty. Zawierają one zadania z języka polskiego, matematyki i kilku języków obcych. Pierwszy tego typu egzamin odbędzie się wiosną 2019 roku.

przykładowe arkusze pobrać można na stronie internetowej CKE.

W przypadku wszystkich ww. przedmiotów opublikowane zostały:

• arkusze egzaminacyjne:

– w formie standardowej (dla uczniów bez niepełnosprawności oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się);
– w formie dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym;
– dla cudzoziemców.

• zasady oceniania rozwiązań zadań wraz z przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami zadań otwartych.

Dodatkowo w przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych opublikowane zostały nagrania (w formacie .mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz transkrypcje nagrań.

Zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały stopień opanowania wszystkich wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Siódmoklasiści mogą zatem jeszcze nie potrafić rozwiązać części zadań – przed nimi jeszcze prawie półtora roku na realizację wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej i – tym samym – pełne przygotowanie do egzaminu.

Warto zatem przykładowe arkusze egzaminacyjne potraktować wyłącznie jako materiał poglądowy, wykorzystać go do wspólnych ćwiczeń wykonywanych w parach bądź małych grupach, przy wsparciu nauczyciela.

Zdecydowanie odradzamy wykorzystywanie arkuszy jako materiału do przeprowadzania próbnego egzaminu, a tym bardziej jako materiału służącego ocenianiu wiedzy uczniów na bieżącym etapie. Przykładowe arkusze egzaminacyjne mają służyć przede wszystkim zapoznaniu uczniów z formułą arkusza egzaminacyjnego, który będzie obowiązywał na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r. Stanowią niejako zbiór dodatkowych zadań, uzupełniający zadania opublikowane w informatorach.

W grudniu 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Źrodlo: men.gov.pl

Świadectwo dojrzałości uzyskało 84,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 89 proc. przystępujących do egzaminów, a wśród absolwentów techników – 76 proc. przystępujących do egzaminów.

Według ostatecznych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach – 98 proc., w technikach – 97 proc.), z matematyki – 86 proc. (w liceach 90 proc., a w technikach – 79 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 95 proc. (liceach 96 proc., a w technikach – 92 proc.).

Maturę z języka francuskiego zdało 98 proc. (w liceach – 99 proc., w technikach – 76 proc.), z hiszpańskiego – 99 proc. (w liceach – 99 proc., w technikach – 89 proc.), z niemieckiego – 96 proc. (w liceach – 97 proc., w technikach – 94 proc.), z rosyjskiego – 93,5 proc. (w liceach – 94 proc., w technikach – 93 proc.), z włoskiego – 98 proc. (w liceach – 98 proc., w technikach – 94 proc.).

Egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych pod koniec czerwca (obejmujących tylko sesję maturalną majową), wynika, że świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki w sierpniu.

W poszczególnych typach szkół dane te wyglądały następująco: w liceach maturę zdało 84,4 proc., a prawo do poprawki w sierpniu miało 10,7 proc.; wśród absolwentów techników zdało 67,9 proc. przystępujących do egzaminów w maju, prawo do poprawki miało 22,4 proc.

Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

W ubiegłym roku w czerwcu CKE podała, że maturę zdało 79,5 proc. maturzystów. Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 15 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało w ubiegłym roku 85 proc. abiturientów.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym; chętni mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego.

Źródlo: PAP

Rekrutacja do dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych w Warszawie

Kiedy Pani Minister Edukacji Anna Zalewska ogłosiła na jesieni 2016 roku stopniową likwidację gimnazjów od nowego roku szkolnego 2017/18, wydawało się, że wraz z nimi znikną z polskiego systemu edukacyjnego także tzw. klasy dwujęzyczne. Do tej pory rodzice szóstoklasistów, zwłaszcza w dużych miastach, chętnie wybierali takie klasy dla swoich dzieci, bo według nich poziom nauczania był tam wyższy i to nie tylko z języków obcych. Specyfiką bowiem tych klas było to, iż część zagadnień z dwóch wybranych przedmiotów uczniowie poznawali w języku obcym. Dzięki temu byli lepiej z nim osłuchani, swobodniej mówili i mieli bogatsze słownictwo w porównaniu z rówieśnikami z klas ogólnych. Aby dostać się do takiej klasy, należało mieć świetne oceny na koniec klasy szóstej i ze sprawdzianu kończącego edukację w szkole podstawowej oraz uzyskać dobry wynik na teście predyspozycji językowych.

Przez ostatnie 6 lat taki test miał charakter ogólnowarszawski i można było przystąpić do niego w jednym z 32 gimnazjów, które prowadziły klasy dwujęzyczne. Przygotowaniem testu od strony merytorycznej zajmowali się wykładowcy z Wydziału Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego. O miejsca w najlepszych gimnazjach (funkcjonujących zwykle w zespole szkół z liceum) rywalizowali zacięcie najzdolniejsi spośród szóstoklasistów. Perspektywa nauki w gimnazjum „na Twardej”, we „Władku”, „Batorym” czy „Sikorskim” była nęcąca, zważywszy na kadrę nauczycielską prowadzącą zajęcia w tych szkołach według sprawdzonych metod pracy oraz osiągającą świetne wyniki.

Zmiany w systemie edukacyjnym doprowadziły do tego, że gimnazja znikają, dlatego nie będzie już kolejnych pierwszoklasistów i w mijającym roku szkolnym żadna z tych szkół nie przeprowadziła naboru do klas dwujęzycznych. Okazało się jednak, że według nowych przepisów zezwolono na utworzenie takich klas w 44 warszawskich szkołach podstawowych na poziomie klasy siódmej. Przygotowano uczniom nawet więcej miejsc (2800), niż było chętnych uczniów (2200). Trzeba jednak pamiętać, że część szkół podstawowych, które dostały zgodę na otwarcie klas dwujęzycznych, nie miała dotychczas żadnego doświadczenia w prowadzeniu takich klas ani odpowiedniej kadry. Aby bowiem uczyć historii, biologii czy matematyki w języku obcym, nauczyciel musi mieć dodatkowe kwalifikacje potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

O ile w poprzednim systemie rekrutacji nabór do klas dwujęzycznych był otwarty dla wszystkich uczniów i decydowała liczba punktów zdobytych w teście predyspozycji językowych, to obecnie w uprzywilejowanej sytuacji znaleźli się uczniowie mieszkający w rejonie szkoły, która organizuje klasy dwujęzyczne. Szóstoklasiści spoza rejonu mogą się ubiegać o przyjęcie dopiero wtedy, gdy zostaną jakieś wolne miejsca.

W tej sytuacji największą popularnością cieszyły się znane już wcześniej z dobrego poziomu nauczania języków obcych gimnazja dwujęzyczne, które od września 2017 roku zostaną połączone z podstawówkami. Chodziło tu np. o Gimnazjum nr 44 przy ul. Smolnej (łączone z SP nr 211) oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Tynieckiej (łączone z SP 157). A np. Gimnazjum nr 49 przy ul. Smoczej ma się stać od września samodzielną Szkołą Podstawową nr 389. Do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego aplikowało na Smolnej aż 9 osób na jedno miejsce, a na Tynieckiej i Smoczej średnio 4-5 osób na miejsce.

W nowym systemie rekrutacji kluczową sprawą było to, czy uczeń zaliczył test predyspozycji na poziomie wskazanym przez Radę Pedagogiczną szkoły. Z testu można było uzyskać maksymalnie 200 punktów, co jeszcze się chyba nikomu spośród zdających nie udało. Wynik punktowy powinien być pomnożony przez współczynnik 0,19, co dawało uczniowi maksymalnie 38 punktów rekrutacyjnych. Jeśli uczeń miał odpowiednią średnią za oceny na koniec 6 klasy, do tej puli należało jeszcze dodać 7 punktów za świadectwo z wyróżnieniem.

W kwestii progu zaliczenia testu każda szkoła prowadziła własną politykę, ustalając go na bardzo różnych poziomach. Dla przykładu w SP 218 przy ul. Kajki w Wawrze próg zaliczenia wyniósł aż 30 punktów rekrutacyjnych, podobnie wysoki poziom zaliczenia był w SP przy ul. Wilgi (też Wawer) – 22,5 punktów, Z drugiej strony 12 innych szkół podstawowych przyjęło symboliczny próg zaliczenia – 1 punkt rekrutacyjny, dajac tym samym szanse własnym szóstoklasistom. Najczęściej jednak szkoły wybierały próg zaliczenia testu na poziomie 6-8 puktów (ok. 40 pkt na możliwych 200 pkt. za test.

Jeśli chodzi o sam test predyspozycji językowych, odbył się on 6 czerwca 2017 roku i zasadniczo nie różnił się od testów z lat poprzednich. Obejmował on 14 zadań, na rozwiązanie których uczniowie mieli 90 minut. Badał on intuicję językowa ucznia na bazie języków mu nieznanych, jak węgierski czy rumuński, oraz rozpoznawanie reguł gramatycznych w strukturach języka fikcyjnego. Zadaniami, które sprawiły piszącym najwięcej kłopotów, były aż trzy teksty badające pamięć słuchową. W poprzednich latach takie zadanie było zazwyczaj jedno, czasem dwa. Uczeń po jednokrotnym wysłuchaniu tekstu w języku polskim, obcym lub fikcyjnym, miał zapamiętać go jak najlepiej, by potem wykonać związane z nim różne zadania. Piszący test na podstawie podanej po polsku instrukcji prania dywanu mieli np. przyporządkować polskie określenia i zwroty obcojęzycznym odpowiednikom. Innym przykładem zadania była konieczność przypisania znaczeń i ustalenie sytuacji, w jakich mogły zostać wypowiedziane przytoczone w różnych językach dialogi (wizyta u lekarza, spotkanie na spacerze itp.).

Test był w opinii uczniów i nauczycieli łatwiejszy niż ubiegłoroczny, chociaż tylko nieliczni uczniowie zdobyli ponad 150 punktów na 200 możliwych.

W poprzednim systemie rekrutacji do klas dwujęzycznych w gimnazjach taki test predyspozycji językowych miał pomóc najlepszym, renomowanym szkołom w wyłuskaniu najzdolniejszych językowo szóstoklasistów. W nowej odsłonie pełni raczej rolę testu wewnątrzszkolnego, który uczniowie muszą zaliczyć, by znaleźć się w klasie dwujęzycznej, pozostali zaś znajdą się w ogólnych, dlatego wynik punktowy przestaje być już sprawą ważną.

Marek Urban

 Firma Edukacyjna Marka

16 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie III klas gimnazjów za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 69 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc. Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 59 proc. punktów, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii – 52 proc. punktów.

Gimnazjaliści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Jak zwykle przeprowadzany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 67 proc. punktów, z niemieckiego – 54 proc., z rosyjskiego – 60 proc., z francuskiego – 69 proc., z hiszpańskiego – 65 proc., z włoskiego – 65 proc.

Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym z angielskiego to 49 proc. punktów, z niemieckiego – 41 proc., z rosyjskiego – 38 proc., z francuskiego – 78 proc., z hiszpańskiego – 70 proc., z włoskiego – 62 proc.

Nieco lepiej poradzili sobie uczniowie mazowieckich szkół. Średni wynik dla województwa z części historycznej to 62 proc., z polskiego – 72 proc. Natomiast z przyrody, czyli z biologii, chemii, fizyki i geografii, mazowieccy uczniowie uzyskali średni wynik 55 proc. Z matematyki jeszcze mniej, bo 51 proc.

We wtorek 6 czerwca uczniowie klas VI-tych szkoły podstawowej, którzy chcą od nowego roku szkolnego podjąć naukę w klasie dwujęzycznej przystąpią do ogólnowarszawskiego testu predyspozycji językowych.

Wszystkim egzaminowanym życzymy połamania piór;-) Powodzenia!

 

Egzamin gimnazjalny to, poza maturą, najważniejszy sprawdzian wiedzy zdobytej w szkole.  W środę, 19 kwietnia, gimnazjaliści zmierzą się z pytaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W kolejnych dniach z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi oraz testem z języka obcego.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Dajcie znać jak Wam poszło!

Młodzi warszawiacy od lat osiągają bardzo wysokie rezultaty w międzynarodowym badaniu PISA. W tym roku uczniowie warszawskich gimnazjów są najlepsi w Europie, a na świecie zajęli trzecie miejsce po Koreańczykach i Japończykach.

Badania PISA odbywają się co trzy lata i  jest to największy międzynarodowy program oceny umiejętności. Biorą w nim udział uczniowie z 72 krajów, a zadania jakie stawiane są przed uczniami mają za zadanie sprawdzić raczej ich myślenie niż wiedzę i umiejętność twórczego rozwiązywanie problemów zamiast powtarzania formułek z książki.

Dr Maciej Jakubowski, z Evidence Institute, obliczył wyniki ostatniego badania PISA dla Warszawy. Liczone były wyniki 15-latków z miast powyżej 1 mln mieszkańców, a więc z Polski jest to tylko Warszawa. Dla niektórych państw (jak Japonia, czy Niemcy) jest to średnia ze wszystkich miast powyżej 1 miliona. Wynik jest rewelacyjny, gdyż uczniowie z Warszawy są najlepsi wśród metropolii europejskich i zajmują 3 miejsce w świecie.

24 maja Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła ogólnopolskie wyniki sprawdzian szóstoklasisty 2016. Wyniki z języków obcych, a zwłaszcza z angielskiego są na pzyzwoitym poziomie – angielski  na 71%, francuski na 67%, rosyjski 63%, a niemiecki na 61%. Efekty z egzaminu sprawdzającego umiejętności humanistyczne – czyli 1. części egzaminu z języka polskiego tez są dobre, bo trzymają się na poziomie około 71%, jednak największym rozczarowaniem – ale nie można powiedzieć, że zaskoczeniem – jest matematyka. 54% na skali kraju to naprawdę niewiele.

Niestety, wyniki tegrorocznego sprawdzianu wskazują także na to, że wypadł on słabiej niż w zeszłym roku. W 2015 średni wynik z matematyki wyniósł 61%, a w tym roku zaledwie 54%. Gorzej wypadł też język polski – średnia obniżyła się o 2%. Aż o 9% niższy wynik uzyskali także uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka niemieckiego. Język francuski spadł z 74 na 67%, a rosyjski z 72 na 63%.

Dużo lepiej prezentują się wyniki dla woj. mazowieckiego i samej Warszawy. Uczniowie z Mazowsza napisali sprawdzian z języka polskiego średnio na 73.3%, a w Warszawie na 79.2%, Z matematyki też było znacznie lepiej, bo 58.4% w skali województwa i 69.1% w stolicy. Język angielski odpowiednio 75% i 85.3%.

 

W dniu 18 maja o godzinie 9.00 uczniowie klas VI z Warszawy, którzy ubiegają się o przyjęcie do gimnazjum z klasami dwujęzycznymi  przystąpili do sprawdzianu uzdolnień językowych. Kandydaci pisali test w gimnazjum, które jest na szczycie ich preferencji (tzw. szkoła pierwszego wyboru).

Wynik punktowy sprawdzianu (0-200 pkt) pomnożony przez współczynnik 0,19 stanowi liczbę punktów rekrutacyjnych. Ostateczna liczba punktów  zostanie podana do wiadomości każdego kandydata do 31 maja do godz. 15.00 poprzez system elektronicznej rekrutacji do gimnazjów.

 

 

Ksztany zakwitły, a to znak, że maturę czas zacząć… Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia, połamania piór i języków!!! Kciuki mocno zaciśnięte!

Redakcja portalu egzaminy.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies

Zamknij